Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Eğitim Bilimleri 4 Deneme Sınavı- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Eğitim Bilimleri 4 Deneme Sınavı

Soru 1 - Bireyde bir eğitimden söz edebilmek için mutlaka bireyin bir eğitim yaşantısı geçirmesi gerekmektedir. Eğitim bir süreçtir. Bu sürece bireyin etkin katılımı gerekmektedir. Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki eğitim kavramı ögelerinden hangisine daha çok vurgu yapmaktadır?

Eğitim, topluma kolayca uyum sağlama işidir
Eğitim, istenilen yönde davranış değişikliğidir.
Eğitim, kasıtlı bir kültürleme sürecidir.
Eğitim, bireyin kendi yaşantısı yoluyla gerçekleşir.
Eğitim, güncel gereksinimleri karşılama sürecidir.

Soru 2 - Bir ülkenin nüfusu farklı yetenekteki kişilerden oluşur.Eğitim kurumlarında öğrenciler nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılama doğrultusunda yetiştirilir. Yukarıda verilen açıklama eğitimin işlevlerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

Siyasal işlevi
Gizil işlevi
Toplumsal işlevi
Felsefi işlevi
Ekonomik işlevi

Soru 3 - Program geliştirme süreci ile ilgili aşağıda verilenifadelerden hangisi yanlıştır?

Program geliştirme dinamik bir süreçtir.
Program geliştirmede her bir boyut birbirinden bağımsız olarak geliştirilir.
Programların deneme süresi hazırlandığı kademenin gerçek süresi kadar olmalıdır.
Program geliştirme çalışmaları ülke çapında standartlaşmayı sağlar.
Program geliştirme kubaşık bir süreçtir.

Soru 4 - Programların uygulanması sürecinde, öğretim süreci devam ederken öğretmenin bir ünitedeki öğ- rencilerin öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemesi ve bunların giderilmesine yönelik önlemler alabilmesi için ne tür bir değerlendirmeyapması gerekir?

Biçimlendirici değerlendirme
Düzey belirleyici değerlendirme
Öğrenmeye bakarak değerlendirme
Yetişeğe bakarak değerlendirme
Seviye tespit türü değerlendirme

Soru 5 - Müzik dersinde içerik düzenlemesi yapılırken “nota, ses ve ezgi” gibi birbirinden farklı beceri ve davranış geliştiren konular biraraya getirilir. Burada her bir konu kendi içerisinde bağımsız bir bütündür ve kendine özgüdür. Yukarıda açıklanan programın içerik düzenlemeyaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Piramitsel
Doğrusal
Sarmal
Modüler
Sorgulama merkezli

Soru 6 - Sınıfın çeşitli özelliklerinden söz edilebilir. Sınıfın özelliklerinden biri de “öngörülmezlik” özelliğidir. Öngörülmezlik, sınıfta olabileceklerin önceden tam olarak yordanamayacağını gösterir. Bu durum dikkate alındığında öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması en uygun olur?

Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini öğrenmesi
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alması
Öğretim sürecini planlaması
Öğretim sürecinde olabildiğince fazla materyal kullanması
Öğretim sürecinin sonunda değerlendirme yapması

Soru 7 - Öğretim süreci sırasında öğrencinin biri istenmeyen bir davranış sergilerse, öğretmen öğrenciyi uyarır. Öğretmen, öğrenciyi uyarırken nasıl davranış gösterirse, öğrenci bu hareketten olumsuz yönde etkilenir?

Hatırlatıcı ve kuralcı davranarak
Doğru davranışa yönlendirici olarak
Suçlayıcı ve yargılayıcı davranarak
Esnek ve yapıcı davranarak
Model davranış sergileyerek

Soru 8 - Bloom’un taksonomisine göre hedeflerin aşamalı olarak sınıflandırılması esastır. Bu sıralama sürecinde, öğretim programlarının hedefleri bilişsel, duyuşsal ve psikomotor olarak sıralanır. Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen davranışlar bu sıralama esasına göre ikişerli olarak gruplandırılırsa, hangi seçenek bu gruplamanın dışında kalır?

1 ile 100 arasındaki çift sayılarının tümünü akıldan sayabilme.
Ülkenin ekonomik sorunlarına duyarlı olma
Kartal resmine bakarak puzzle yapma
Bisikleti iyi bir şekilde kullanabilme
Bağlı bulunduğu milletin bayrağına değer verme

Soru 9 - Aşağıdakilerden hangisi “programın uygulama”aşamasını belirtmektedir?

Herhangi bir şehirdeki tek bir okula uygulanması
Herhangi bir şehirdeki birkaç okula uygulanması
Herhangi bir şehirdeki tüm okullara uygulanması
Herhangi bir bölge geneline uygulanması
Programın ulusal düzeyde uygulanması

Soru 10 - “Bilgi dil süsü ya da üstünlük aracı değil sorun çözen davranıştır.” sözü aşağıdaki eğitim felsefesi akımlarından hangisi ile daha fazla ilgilidir?

İlerlemecilik
Daimicilik
Esasicilik
Yeniden Kurmacılık
Naturalizm

Soru 11 - Çağdaş eğitim anlayışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Demokrasi temellidir.
Sosyal hayatı geliştirme esastır.
Yaparak ve yaşayarak öğrenme esastır.
Elit bireyler yetiştirme önemsenir.
Bireysel gereksinim ön plandadır.

Soru 12 - I. Sosyal kol çalışmaları II. Rehberlik hizmetleri III.Okul gezileri IV. Öğretim programları V. Yönetmelikler Yukarıdakilerden hangileri “eğitim programı” kapsamı içerisinde değerlendirilebilir?

I, II ve III
I,II, III ve IV
I, II ve IV
,II,III ve V
I,II,III,IV ve V

Soru 13 - Bir program tasarının analizinin yapılmasının ardından mevcut durumun analizi yapılarak, programın güçlü ve zayıf yönleri ile program uygulamasındaki olanakları ve tehditleri irdeleyen bir analiz yapılması gereklidir. Yukarıda açıklaması yapılan analiz çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

GANTT Diyagramı
SWOT Analizi
Güç Alanı Analizi
PERT Serimi
Balık Kılçığı

Soru 14 - Türk Milli Eğitim sisteminin temel dayanağını oluşturan “Milli Eğitim Temel Kanunu”na göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biri olarak değerlendirilemez?

Atatürk Milliyetçiliğine bağlı bireyler yetiştirme
Ailesini, vatanını, milletini seven yurttaşlar yetiştirme
Hür bilimsel düşünme gücüne sahip bireyler yetiştirme
Kendilerini mutlu hissedecekleri bir meslek sahibi olmalarını sağlayacak yurttaşlar yetiştirme
Toplumsal istihdama bağlı olarak, meslek sahibi olmalarını sağlayacak yurttaşlar yetiştirmek

Soru 15 - Yeni ilköğretim programlarında önemli kazanımların ilerleyen yıllarda tekrarlanarak işlenmesini sağlamaya yönelik içerik oluşturma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Sarmal
Doğrusal
Çekirdek
Piramitsel
Modüler

Soru 16 - I- İhtiyaçlar yere ve zamana göre değişebilir, dersler işlenirken öğrencilerin ihtiyaçlarının berlirlenmesi daha etkilidir. II- Öğrencilerin ihtiyaçları önceden belirlenir. III- Her öğrenci kendi doğasında ele alınmalıdır IV- İnsan davranışı basit bir etki tepkiden daha karmaşık süreçleri içerir. Yukarıda verilen özellikler sırasıyla aşağıdakilerden hangi program tasarımlarıyla ilgilidir?

Hümanist-Çocuk-Çocuk-Radikal
Radikal-Çocuk-Hümanistik-Yaşantı
Yaşantı-Hümanistik-Radikal-Çocuk
Radikal-Çocuk-Yaşantı-Hümanistik
Yaşantı-Çocuk-Radikal-Hümanistik

Soru 17 - Aşağıdakilerden hangisi Esasicilik eğitim felsefesi akımını benimseyen bir program geliştirme uzmanının dikkate aldığı özelliklerden değildir?

Süreçlerde sıkı çalışma ve disiplini önemser
Öğretmen merkezli süreçleri izler.
Geleneksel ezber ve alıştırma yöntemlerini kullanır
Eğitimi sürecinin özüne konu alanının çok iyi çözümlenmesi yer alır.
Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencileri işbirliğine yöneltir

Soru 18 - İlköğretimde Matematik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Müzik, İngilizce gibi ifade ve beceri derslerinin Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji ve Hayat Bilgisi gibi mihver derslere paralel olarak tasarlanması ve bu derslerin öğretmenlerin birbirleriyle etkileşime geçmesi gibi ayırt edici özelliklere sahip program tasarımı aşağıdakilerden hangisidir?

Konu
Yaşantı
Disiplinler arası
Romantik
Geniş alan

Soru 19 - Tyler modeline göre geliştirilen bir programda aşağıdakilerden hangisi bir basamak olarak yer almaz?

İçeriğin desenlenmesi
Öğrenme yaşantılarının yönlendirilmesi
Kesin hedeflerin belirlenmesi
Öğrenme yaşantılarının seçimi
Olası genel hedeflerin tasarlanması

Soru 20 - I. Duygular yerine bilime ve bilimsel bulgulara bağımlılık vardır. II. Değerler seçiminde öğrenci özgür olmalıdır. III. Değerler ve gerçekler mutlak ve değişmez bir yapıya sahiptir; gerçek bilgi ise aklın ürünü olan bilgidir. IV. Öğrenme-Öğretme süreçlerinde kuramdan çok uygulamaya yer verilmelidir. Yukarıdaki görüşleri savunan felsefelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Realizm, Varoluşculuk, İdealizm, Pragmatizm
İdealizm, Realizm, Pragmatizm, Varoluşculuk
Pragmatizm, Varoluşculuk, İdealizm, Realizm
Varoluşculuk, Realizm, Pragmatizm, İdealizm
İdealizm, Varoluşculuk, Realizm, Pragmatizm

Soru 21 - • İçerik-bağlam, öğrenme durumları, genel amaçlar ve değerlendirme basamaklarından oluşur. • Öğretmenlerin yaptığı ders planlama sürecinden esinlenerek geliştirilmiştir. • Sınıf öğretmenine mesleki özerklik sağladığı için öğretmenlerin çok iyi yetişmiş olmasını gerektirmektedir • İlerlemecilik eğitim felsefesi akımından etkilenmiştir. Yukarıda özellikleri verilen Avrupa’da uygulanan program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Tyler Modeli
Metfessel-Michael Modeli
Yenilikçi/durumsal Model
Sistem Yaklaşımı Modeli
Süreç Yaklaşımı Modeli

Soru 22 - • Öğrenmek veya bilmek bir ürün değil bir süreçtir. • İnsanlar buluş yoluyla değil çevreden kendilerine sunulanı alma yoluyla öğrenir. • Okullar ve eğitim için en büyük tehlike, çevrenin koşullarından, problemlerinden ayrı tutulması ve yapay bir dünyaya dönüştürülmesidir. • İşin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise, dünyada herhangi birinin öğrenebileceği bir şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir. Yukarıda verilen görüşler sırasıyla aşağıdakilerden hangi öğrenme-öğretme yaklaşımlarıyla ilgilidir?

Tam öğrenme-Sunuş-Buluş-Araştırma inceleme
Yapılandırmacılık-Tam öğrenme-Sunuş-Buluş
Buluş-Sunuş-Araştırma inceleme-Tam öğrenme
Araştırma inceleme-Yapılandırmacılık-Tam öğrenme-Sunuş
Buluş-Sunuş-Araştırma inceleme-Tam öğrenme

Soru 23 - Ek zaman ve öğrenme olanakları verildiğinde herkesin öğrenebildiğini öne sürmesine karşın zaman kavramının gelişigüzel ve serbest kullanılmaması için “yeteneğe bağlı olan zamanın dışında ek zaman verildiği ölçüde o öğretimin niteliğinin düştüğünü” savunan öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Dunn ve Dunn’ın Öğretim Stilleri Modeli
Gregorc’un Öğretim Stilleri Modeli
Caroll’un Okulda Öğrenme Modeli
Gagne’nin Öğretim Etkinlikleri Modeli
Kolb’un Öğrenme Yolları Modeli

Soru 24 - Aşağıdakilerden hangisi Tam Öğrenme Modelinin özellikleri arasında yer almaz?

Öğrencilerin değiştirilebilir özelliklerine etki edilir
Derste öğrenemeyen öğrenciye ek çalışma olanakları sunulur
Sonuca dayalı değerlendirme önem taşır
Giriş davranışları ve öğretimin niteliği birleşerek öğrenme ürünlerini oluşturur
Öğrencilerin birbirinden öğrenmesine yer verilmez

Soru 25 - Eğitim alanında son yıllarda sıklıkla kullanılan toplantı/tartışma tekniği workshop diye anılan çalıştay ve düşünce atölyelerinin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Ortaya çıkan ürünlerin bir salonda sergilenmesi
Konusunda uzmanlaşmış ve deneyim sahibi katılımcıların olması
Çalışmaya başlanacağı zaman rastlantısal olarak grup oluşturulması
Her katılımcının grup içinde bireysel olarak çalışması
Katılımcıların çalışma sonunda bireysel sunu yapması

Soru 26 - Nörobilim ve bilişsel psikolojinin bulgularını temel alarak anlamlı öğrenmeleri öngören öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Tam Öğrenme
Aktif Öğrenme
Beyin Temelli Öğrenme
Araştırma Yoluyla Öğretim
Buluş Yoluyla Öğretim

Soru 27 - İlköğretim sekizinci sınıflar Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmeni, öğrencilerinde birlikte üretme, özel ilgi ve yeteneğini sergileme, yaratıcılığını ortaya çıkarma ve başlanmış bir işe katkı sağlama, iletişim becerileri geliştirme, kurallara uyma alışkanlığı, toplumsal bir sorun üzerinde düşünme, ayrıca sınıftaki bütün öğrencilerin her aşamaya katkı sağlama kazanımlarını geliştirmeyi planlamaktadır. Bu öğretimsel özellikleri gerçekleştirmeyi planlayan öğretmen aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisini uygulamalıdır?

Beyin fırtınası
İstasyon
Mikro öğretim
Benzetim
Akvaryum

Soru 28 - Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğrenme etkinliklerinin uygulandığı öğrenme süreçlerinin özelliklerinden değildir?

Öğrencilerin problem çözme, gözlem yapma ve tartışma becerileri geliştirilir.
Öğrenciler oluşturulmuş bilgi yapılarını benimseyerek öğrenirler.
Öğrencilerin işbirliği içinde birbirinden öğrenmesi sağlanır
Öğrenciler açık uçlu sorularla öğrenmeye aktif katılır.
Sınıf demokratik ve katılımcı bir sınıf ortamı düzenlenir.

Soru 29 - Akademik benlik, kişinin başarılı olup olmayacağına dair kendisini algılamasıdır. Öğrencilerin olumlu akademik benlik kavramına sahip olmaları için öğretmen nasıl bir tutum sergilemelidir?

Öğrencilerine olabildiğince çok sayıda ödev vermelidir.
Öğrencilerine başarılı olabilecekleri bir ortam hazırlamalıdır.
Öğrenci velileri ile sık sık görüşmelidir.
Okul rehberlik servisinden yardım istemelidir.
Sınıftaki en başarılı öğrenciyi sürekli diğerlerine örnek göstermelidir.

Soru 30 - Bir öğretmen sınıf içi etkinlikleri, öğrencinin yaparak yaşayarak, beş duyularını kullanmalarına olanak verecek şekilde düzenlemektedir. Bilgileri aşamalı, sıralı, anlamlı ve bütünsel bir yapıda organize ederek daha çok deney, gösteri, proje gibi yöntemleri kullanmaktadır. Gregorc’a göre bu öğretmenin izlediği öğretme yaşantıları, aşağıdaki öğrenme stillerinden hangisine sahip öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırır?

Analitik öğrenenler
Somut-ardışık öğrenenler
Bütüncül öğrenenler
Soyut-ardışık öğrenenler
Somut-random öğrenenler

Soru 31 - İlköğretim 8. Sınıf “Medya Okuryazarlığı” dersinde öğretmen öğrencilerine "İnternet ortamında güvenli alışveriş nasıl yapılabilir?" sorusunu sormuş ve onlardan belirli bir sürede akıllarına gelen görüşleri söylemelerini istemiştir. Daha sonra, öğrencilerin ürettikleri görüşlerin süreç içinde eleştirilmeden yazılmasını sağlamıştır. Süreç sonunda ise görüşlerin yorumlanıp değerlendirmesini ve bir karar alınmasına yardımcı olmuştur. Öğretmenin bu etkinlikte yer verdiği öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Altı şapkalı düşünme
Kartopu
Sokratik tartışma
Beyin fırtınası
Akvaryum

Soru 32 - Oktay öğretmen sürekli sınıfında aynı kişilerin parmak kaldırmasından ve tüm soruları onların cevaplamasından yakınmaktadır. Her seferinde başka başka öğrencilerin söz almalarını istemesine rağmen diğer öğrencilerden ses çıkmamaktadır. Bunun üzerine Oktay öğretmen bir meslektaşının önerisiyle daha kolay sorular sorup, başarısız öğrencilerin de derse katılmasını istemiştir. İlk önce söz almak isteyen öğrenci sayısı fazla olmasına rağmen yanlış cevaplar gelmeye başlayınca Oktay öğretmen sinirlenip yanlış cevap veren öğrencilere (-) vermiş ve yine soruları başarılı öğrencilere cevaplatmıştır. Bu örnekte Oktay öğretmenin yaptığı en büyük hata hangisidir?

Düzeltme vermeyi unutması
Her zamankinden kolay sorular sorarak başarılı öğrencileri bir kenara atması
Zaten başarısız olan öğrencilere (-) puan vermesi
Sınıfta disiplini sağlayamaması
Sorularına yanlış yanıtlar gelince ipuçlarıyla öğrencileri yönlendirip doğru cevaba ulaşmalarını sağlamak yerine onlara (-) puan vermesi

Soru 33 - Hazır Giyim dersinde kumaş kesmeyi öğreten bir öğretmen, öğrencilerin psiko-motor alandaki öğrenmelerini gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmalıdır?

Proje
Örnek olay
Deney
Gösterip yaptırma
Tartışma

Soru 34 - Posner ve arkadaşları tarafından Piaget’in özümleme, düzenleme ve dengeleme ilkeleri üzerine kurulmuştur. Öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermek ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek için yaklaşım ve yöntemler ortaya koyar. Öğrencilerin varolan bilgilerini gözden geçirmelerini ve yeni bilgilerle uyum sağlamalarını kolaylaştıran özelliklere sahiptir. Bu özellikler aşağıdaki öğrenme-öğretme yaklaşımı ya da tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

Kavramsal değişim
Dizgeli öğretim
Buluş yoluyla öğretim
Basamaklı öğretim
Sokratik Tartışma

Soru 35 - İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Öğretmeni “Kariyer Planlama ve Rehberlik” ara disiplini kapsamında “Kişisel Gelişim için Etkili çalışma yollarını bilir” kazanımını gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Öğrencilerin bu konuda belgelere dayalı kaynaklara ulaşmalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini, bilgiyi paylaşmalarını, sorumluluk almalarını ve çok yönlü düşünme biçimi kazanmalarını hedeflemektedir. Bu öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenin uygulamaya çalıştığı öğrenme-öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Tam öğrenme
Seziş yoluyla öğretim
Sunuş yoluyla öğretim
Araştırma-inceleme yoluyla öğretim
Anlamlı öğrenme

Soru 36 - Aşağıdakilerden hangisi Dunn ve Dunn’ın Öğrenme Stilleri Modeline göre; analitik öğrenenlerin özelliklerinden değildir?

Konunun ayrıntılarına önem verirler
Tümevarımcıdırlar
Aşamalı öğrenirler
Çalışırken sesli ortamları tercih ederler
Beynin sol yarım küresini kullanırlar

Soru 37 - Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında öğretmenin öğrencilere sorabileceği soru türü olarak gösterilebilir?

Süt, hangi besin grubu içinde yer alır?
Türkiye’nin en büyük gölünün adı nedir?
KPSS’nin eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde yaratmış olduğu etkiler neler olabilir?
Boşluk doldurma sınavları, öğrencilerin daha çok hangi bilişsel hedef basamağını ölçmek için uygundur?
50 kişinin girdiği bir sınav sorusuna doğru cevap veren kişi sayısı 25 ise madde güçlük indisi nedir?

Soru 38 - İlköğretim sekizinci sınıflar Fen ve Teknoloji Ders Öğretmeni “temiz enerji kaynaklarını doğru kullanmak ve sera gazlarının olumsuz etkilerinden korunmak için neler yapılmalıdır?” konusunda bir tartışma yaptırmayı planlıyor. Öğretmen, tartışma sürecinde öğrencilerinin konunun sistemli biçimde farklı yönlerini görmelerini ve tek tip düşünme şekline takılıp kalmamalarını istemektedir. Bu öğretim durumunda öğretmenin uygulaması gereken tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Kolegyum
Altı şapkalı düşünce
Münazara
Beyin fırtınası
Zıt panel

Soru 39 - Programlı öğretim yönteminin kullanım yerlerinden olmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Öğretmene zaman kazandırmada
Aynı öğrenme hızına,tekrarlama ve pekiştirme durumuna sahip olmayan sınıflarda
Bilişsel alanın üst düzey davranışlarını kazandırmada
Bireysel farklılıklara duyarlı olmada
Yavaş öğrenenlere sınıf dışında tekrar yapma olanağı sağlamada

Soru 40 - Kolb’un öğrenme modeline göre, düşünce ve olayları dikkatlice gözlemleyerek farklı bakış açılarından da bilgi sağlamaya çalışan, karar vermeden önce dikkatli inceleme yapan ve izleyerek öğrenmeye ağırlık veren bireyler aşağıdaki öğrenme yollarından hangisini benimsemişlerdir?

Somut yaşantı
Yansıtıcı gözlem
Soyut kavramsallaştırma
Etkin yaşantı
Aktif yaşantı

Soru 41 - Aşağıda verilenlerden hangisi örnek olay incelemesi yönteminin özelliklerinden değildir?

Öğretme -öğrenme sürecine getirilen gerçek yaşam problemleri kişiselleştirilmeden çözülür.
Örnek olayda incelenen konuyla ilgili sonuçlar çıkarılır ve öneriler geliştirilir.
Bilişsel alanın bilgi, kavrama ve analiz basamaklarında kazanımlar sağlar.
Örnek olay konusunun nedenleri nasıl olduğu, sonuçlarının ne olacağı tartışılarak alternatif çözüm yolları gösterilir.
Öğretme -öğrenme süreçleri sonunda kuramsal bilgiler iş ve ürüne dönüştürülür.

Soru 42 - Ölçme ve değerlendirme süreci ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Ölçme işlemi önce değerlendirme işlemi sonra yapılır.
Her ölçme işlemi değerlendirme ile sonuçlanmak zorunda değildir ancak her değerlendirme işlemi ölçme işlemlerine ihtiyaç duyar.
Ölçme işlemi araç, değerlendirme ise amaçtır.
Ölçme işlemlerinin sonuçları değerlendirme işlemlerinin sonuçlarına göre daha güvenilirdir.
Ölçme öznel, değerlendirme nesnel sonuçları kapsar.

Soru 43 - Aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudan ölçülemez?

Öğrencilerin boyları
Öğrencilerin ağırlıkları
Öğrencilerin evden okula geliş süreleri
Öğrencilerin tutumları
Öğrencilerin doğru cevapladıkları soru sayısı

Soru 44 - Dersi geçebilmesi için 100 puan üzerinden 60 alması gereken Suat 50 puan aldı ve kaldı ifadesinde geçen “50 puan aldı.” cümlesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Ölçme
Ölçme kuralı
Ölçüt
Değerlendirme
Değişken

Soru 45 - I. Boy Uzunluğu II. Zeka Seviyesi III. Cinsiyet IV. Arkadaş Sayısı V. Medeni durum Yukarıdaki ifadeler göz önünde bulundurularak yapılacak ölçme işlemlerinin hangilerinde nicel değişken kullanılır?

Yalnız I
Yalnız II
I-II-IV
II-IV-V
I-II-IV-V

Soru 46 - I. Testin amacı II. Testin kapsamı III. Testin yöntemi IV. Testin güvenirlik hesaplama yöntemi Hangisi/hangileri bir test planında bulunmalıdır?

Yalnız I
I-II
II-III
I-II-III
I-II-III

Soru 47 - Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisinin ölçek türü diğerlerinden farklıdır?

Ahmet’in boyu 170cm’dir.
Bu havuz 500lt. suyla doluyor.
Ceren sınavdan 70 puan aldı.
Masanın yüksekliği 120cm.’dir.
Sınıfın uzunluğu 12 adımdır.

Soru 48 - Öğrencinin bilişsel güçlerini belirleyen davranışların öğrenilmiş olup olmadığını ortaya çıkarabilmek için hazırlanan soruların yanıtlanmasında öğrencinin ders kitabının dışına çıkarak kendisinden bir şeyler katması beklenir. Bu amaçla yöneltilen sorular, bilişsel alanın hangi basamağındaki davranışı ortaya çıkarmaz?

Bilgi
Kavrama
Uygulama
Analiz
Değerlendirme

Soru 49 - Rubrik, bir ölçme veya etkinliğin tamamının ya da bölümlerinin nasıl puanlanacağının ana hatlarıyla gösterilmesidir. Kabul edilebilir ya da edilemez performans sınırlarının öğretmen ve öğrenciler için açıkça belirtildiği kriter grubu ölçeğidir. Bu tekniği kullanmanın en önemli yararı nedir?

Nesnel sonuçları vermesi
Nesnel ve güvenilir ölçme sonuçlarını vermesi
Nesnel ve kullanışlı ölçme sonuçlarını vermesi
Öğretime ilişkin nesnel dönütler vermesi
Ölçme ve değerlendirme için ortak bir araç olması

Soru 50 - Boşluk doldurma tipinde hazırlanan testler için aşağıdakilerden hangisini söylemek uygun değildir?

Soru sayısı çok olmalıdır
Her soruda yalnızca bir tek bilgi sorulmalıdır
Sorularda yoruma açık bilgiler bulunmalıdır
Kitapta yer alan ifadelerin aynısı sorulmalıdır
Ezbere yönelik sorular sorulmamalıdır

Soru 51 - İlköğretim okullarında öğrencinin öğrenim durumunu gösteren derslerle ilgili karne notlarında, ödev notunun geçerliği şüpheli olmasına rağmen ders notlarını gereğinden fazla yükseltmesi itiraz konusu olmaktadır. Bu itirazları ortadan kaldırmak için ne yapılabilir?

Ölçülerin ortalamalarını eşitleme
Ölçüleri bir standart puana çevirme
Ölçüleri sabit bir sayı ile çarpma
Ölçülere sabit bir sayı ekleme
Ölçülerden sabit bir sayı çıkarma

Soru 52 - Bir Kimya öğretmeni yaptığı sınavların ardından öğrencilerin cevap kağıtlarını ikişer kez incelemeyi ve her inceleme sonunda vermiş olduğu puanları karşılaştırmayı prensip edinmiştir. Bu öğretmen edinmiş olduğu bu prensiple ölçme araçlarının aşağıdaki niteliklerinden hangisini sağlamayı amaçlamaktadır?

Eşdeğerliğini
İç tutarlığını
Obkektifliğini
İstikrarlığını
Duyarlığını

Soru 53 - İnsanlar dışarıdan gelen bir gürültüyü,o hafta eğer televizyonda doğalgaz patlaması haberleri izlemişlerse doğalgaz patlaması diye, hain saldırı haberleri izlemişlerse terör saldırısı diye yorumlarlar. Yukarıda anlatılan durum gelişimdeki temel kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Olgunlaşma
Kritik dönem
Hazırbulunuşluk
Tarihsel zaman
Egzersiz

Soru 54 - Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre 1-3 yaş aralığındaki bir çocuk, kendi başına iş yapmasına izin verilmemesi ve bağımsızlığının desteklenmemesi durumunda yetişkinliğinde bazı sorunlar yaşayabilmektedir. Çocuğun bu durumda yetişkinliğinde yaşayacağı sıkıntı aşağıdakilerden hangisidir?

Sürekli olarak başkalarının kendi işlerini yapmasını bekler
Kendine ve başkalarına güvenmekte güçlük çeker
Kendisini yetersiz ve başarısız hisseder
Rol karmaşası yaşar
Saldırgan ve başkaldırıcı davranışlar gösterir

Soru 55 - Gelişim psikolojisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Erken olgunlaşan erkek çocukları genelde dışa dönüktür
Erkeklerde kas gelişimi erinliğe girişin ilk işaretlerindendir
Kız çocukları genelde ergenlikten daha geç çıkar
Dil gelişimi bakımından kızlar erkeklerin genelde bir adım önündedir.
Erinliğin başına kadar erkek çocuklar genelde kızlardan daha uzun ve ağırdır.

Soru 56 - Yasemin Hanım küçük kızı Ayşe’ye babasının özelliklerini anlatırken, “Bak canım,baban iyiyken çok iyidir;ama kötüyken de çok kötüdür. Baban sinirliyken sakın gürültü yapma” demiştir. Bunun üzerine küçük Ayşe annesine “Ben anlamadım anne.Şimdi babam iyi biri mi? Kötü biri mi?” diye sormuştur. Ayşe’nin annesine verdiği cevap aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilir?

Özelden özele akıl yürütme
Animizim
Odakta uzaklaşamama
Tek boyutlu sınıflama
Tümevarımsal düşünce

Soru 57 - 13 yaşına giren Fırat, arkadaşlarından daha iri yapılı olduğu için diğer öğrencilerle yaşanan gerginlik anlarında sınıf arkadaşlarının en güvendiği isimdir.Okuldaki birçok öğretmen tarafından sevilmeyen Fırat,okula çoğu zaman yavaş yavaş çıkmaya başlayan sakallarını(tüylerini) kesmeyerek gelmektedir.Bu durumda okul idaresi ile de sorunlar yaşayan Fırat,okulda olan hiçbir şeyi evde ailesi ile paylaşmamakta ve kendi ayakları üzerinde durabileceğini çevresindekilere ispatlamaya çalışmaktadır. Yukarıda anlatılan paragrafa göre Fırat hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Fırat da ikincil cinsiyet özellikleri görülmektedir.
Fırat, duygusal bağımsızlığını kazanmıştır.
Fırat, arkadaşları arasında lider konumdadır.
Fırat’ın durumu “Gelişim bir bütündür” gelişim ilkesine örnek olarak verilebilir.
Fırat, fiziksel gelişim açısından arkadaşlarının önündedir.

Soru 58 - Bilinçdışının incelenebilmesi için bireyin aklına gelen bir düşünceyi, hiçbir baskı altında kalmadan açığa vurmalıdır.Yukarıda anlatılan ve Freud’un kullanmış olduğu psikoanaliz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Serbest çağrışım
Transfer
Direnç
Rüya analizi
Hipnoz

Soru 59 - İyi bir futbolcu olabilmek için bu spora çok erken yaşlarda başlanılması gerektiğini düşünen Ahmet Bey, beş yaşındaki oğluna ayak ucu ile topa vurmaya öğretmeye çalışır ama çocuk bunu bir türlü başaramaz. Çocuğun topa ayak ucu ile vurmayı öğrenememesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Babanın uygun bir öğretme yöntemi kullanamaması
Çocuğun güdülenme düzeylerinin çok düşük olması
Çocuğun yeterli olgunlaşma düzeyine ulaşamamış olması
Çocuğun top oynamak için kritik dönemde olmaması
Çocuğun top oynama konusunda yeteneksiz olması

Soru 60 - Dil gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Dil gelişiminde olumlu cümlelerin kurulması ilk gözlenen cümle yapısıdır.
Kız çocukları genelde daha erken konuşur.
İfade edici dil 1-1,5 yaşında gelişim gösterir.
12.ayda ilk sözcük evresi başlar.
Dil gelişiminde bebekler ilk başta sessiz harfleri çıkarır.

Soru 61 - “Avrupa’da Heinz adlı bir adamın karısı az rastlanan bir kanser türünden ölmek üzeredir. Doktorlar bir ilacın onu kurtarabileceğini söylerler. Bu ilaç aynı şehirde oturan bir eczacının keşfettiği bir çeşit radyumdur. Bu ilaç pahalıya mal olmuştur, fakat eczacı ilacı maliyetinden de 10 misli fazlaya satmaktadır. Radyuma 200 dolar verdiği halde ilacın küçük bir miktarı için 2000 dolar istemektedir. Heinz tanıdığı herkesten borç alarak ancak 1000 dolar toplayabilir. Eczacıya karısının ölmek üzere olduğunu söyler, ondan ilacı ya daha ucuza vermesini ya da paranın yarısını sonra almayı kabul etmesini ister. Fakat eczacı ‘Hayır ilacı ben keşfettim, ondan para kazanacağım.’ diyerek Heinz’in isteğini kabul etmez. Yukarıda anlatılan olaya “Heinz, karısı kadar ilaca ihtiyaç duyan başka insanlarda olup olmadığı konusunda bir karar verme durumundadır. Heinz karısına karşı duyduğu kendi hislerine göre değil, söz konusu olabilecek bütün insanların hayatının değerini göz önüne alarak hareket etmelidir” diye yorum getirin birisi Kolhberg’in hangi ahlaki evresinde olur?

İtaat-ceza
Saf çıkarcı
Kanun-düzen
İyi çocuk
Evrensel dönem

Soru 62 - Kişinin etrafındaki tüm bireyler ya tamamı ile iyidir ya da tamamı ile kötüdür. İyi olarak görünenlerin iyilik dereceleri abartılır ve tanrılaştırılırlar, kötü olarak algılanmış olanlar ise yerden yere vurulurlar. Yani ya siyah ya beyazdırlar. Yukarıda anlatılan savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

Ödünleme
Kendine yöneltme
Düşünselleştirme
İlkel idealleştirme
Mantığa uydurma

Soru 63 - Aşağıdakilerden hangisi ilk yetişkinlik dönemi gelişim görevlerinden biri değildir?

Eşi ile yaşamayı öğrenme
Aile hayatına başlamak
Vatandaşlık sorumluluklarını alma
Ev idare etmeyi öğrenmek
Bir mesleğe doğru yönelmek

Soru 64 - Sadece kızların kolye taktıklarını düşünen 5 yaşındaki Öykü, Okan abisinin de kolye taktığını görünce bu duruma bir anlam verememiştir.Okan abisi erkeklerin de kolye takabileceğini söylemeye çalışsa da Öykü ısrarla kolyeyi çıkarması gerektiğini belirtmiştir. Öykü’nün olayı bu şekilde yorumlaması Piaget’in bilişsel gelişim kuramlarından hangisi ile açıklanır?

Genelleme
Şema
Uyumsama
Ben merkezcilik
Özümseme

Soru 65 - Her fırsatta annesinin çalışma odasını kurcalayan Elif’i bu davranışından vazgeçirmeye çalışan annesi, Elif çalışma odasına her girdiğinde onu azarlamıştır. Bu durumda Elif’in çalışma odasını kurcalama davranışında bir değişiklik olmadığı gibi bir süre sonra Elif daha sinirli ve saldırgan olmaya başlamıştır. Elif’de meydana gelen bu davranış değişikliği aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?

Çocuğun örnek alabileceği uygun bir modelin olmaması
İstenmeyen davranışın olumlu pekiştirilmesi
Bazı öğrenmelerin bilinçli bir çaba gerektirmemesi
Cezanın istenmeyen davranışı ortadan kaldırmaması
Çocuğun davranışının olumsuz pekiştirilmesi

Soru 66 - Aşağıdakilerden hangisi Watson’un görüşleri içersinde yer almaz?

Öğrenme sürecinde yapılan tekrarlar önemlidir
Öğrenmede sonunculuk ilkesini benimsemiştir
Sosyal öğrenme kuramına çalışmaları ile öncülük etmiştir
İnsanlar ve hayvanlar aynı şekilde öğrenir
Korku koşullanması sistematik duyarsızlaştırma ile yok edilir

Soru 67 - Sınıfta söz alıp konuşurken ses tonunu iyi ayarlayamayan bir öğrencisi olan Mahmut Bey,ilk başlarda çocuğun bu durumunu görmezden gelmeye karar vermiştir. Mahmut Bey’in bu tutumu üzerine çocuğun ses tonunu ayarlayamama sıkıntısında bir artış gözlenmiş ve çevresini rahatsız etmeye başlamıştır.Bu durum karşısında artık tepkisiz kalamayan Mahmut Bey,çocuğa her söz alışında bağırmış ve ses tonunu ayarlamasını istemiştir.Bu şekilde sorunu çözeceğini sanan Mahmut Bey’in bu tutumu da yine çocuğun ses tonunun ayarlayamama sıkıntısında bir artış yaratmıştır. Mahmut Bey’in davranışları hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?

Çocuğun ses tonunun ayarlayamama sıkıntısındaki ilk artışın sebebi olumsuz pekiştirmedir.
Çocuğun ses tonunun ayarlayamama sıkıntısındaki ilk artış sönme patlamasıdır.
Çocuğun ses tonunun ayarlayamama sıkıntısındaki ikinci artışın sebebi sönmeye tabi tutulmasıdır
Çocuğun ses tonunun ayarlayamama sıkıntısındaki ikinci artış birincil pekiştirecin ürünüdür.
Çocuğun ses tonunun ayarlayamama sıkıntısındaki ilk artış karşı pekiştirmenin sonucudur.

Soru 68 - Yeni açılan bir ayakkabı firmasında işe başlayan Efkan, müşterilerine ayakkabı satarken sürekli olarak kendilerinden alışveriş yapan ünlü kişilerin ismini söylemektedir. Efkan’ın satışlarını artırmak için kullandığı yöntem hangi öğrenme kuramının genel ilkeleri ile uyuşmaktadır?

Edimsel koşullanma
Sosyal öğrenme
Sezgi ve kavrama yoluyla öğrenme
Bitişiklik kuramı
Klasik koşullanma

Soru 69 - Çeşitli nedenlerle erkek arkadaşından ayrılan Fatma, buna rağmen yeni bir beraberliğe oldukça sıcak bakmaktadır. Bir süre sonra istediğini elde eden Fatma, yeni erkek arkadaşının anlayışsız ve kaba davranışlarından sonra ilişkiyi bitirme kararı almıştır. Bu olaydan sonra Fatma artık yeni bir ilişkiye başlamaktan korkmakta ve nezaman bu konu açılsa çok öfkelenmektedir. Fatma’nın artık yeni bir ilişki yaşamak istememesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Olumsuz pekiştirme
Karşıt koşullanma
Garcia etkisi
Gölgeleme
Üst düzey şartlanma

Soru 70 - Çok önemli bir ortaklık projesine imza atmak için yola çıkan Serhat Bey, bir aksilikten dolayı imzayı atamamış ve bu olayı o günün sabahında gördüğü siyah kediye bağlamış ve bundan sonra siyah kedi gördüğü gün asla iş görüşmesi yapmamıştır. Serhat Bey’in bu davranışı aşağıdaki davranışlardan hangisi ile açıklanır?

Batıl davranış
Premack ilkesi
Kendini doğrulayan kehanet
Öğrenilmiş çaresizlik
Garcia etkisi

Soru 71 - Makine mühendisliği 4.sınıf öğrencisi olan Haluk,birinci sınıftan bir dersi halen verememiştir.Son senesindeki vize ve final sınavlarından da istenen sonucu alamayan Haluk, “Bu saatten sonra üniversite yaz okulu bile açsa,ben bu dersi geçemem.” diyerek ders çalışmayı bırakmıştır. Haluk’un ders çalışmayı bırakması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Batıl davranış
Öğrenilmiş çaresizlik
Ayırt etme
Üst düzey şartlanma
Garcia etkisi

Soru 72 - I. Uygulama II. Dikkat III. Güdüleme IV. Hatırlama Yukarıda yer alan sosyal öğrenme yaklaşımının aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

I-II-III-IV
IV-III-II-I
II-IV-I-III
III-II-I-IV
II-I-IV-III

Soru 73 - Okuldaki matematik öğretmeninin arabasını çizen Anıl,okul idaresi tarafından bir yaptırımla karşılaşmamıştır ve ailesi tarafından öğretmenine karşı korunmuştur.Anıl,arkadaş ortamında bu yaptığı davranışla gurur duymakta ve “Yaptım da ne oldu?Görüyorsunuz işte kimse bana bir şey yapamıyor” demektedir. Okul idaresinin bu tutumu ve Anıl’ın sözleri dikkate alındığında sosyal öğrenme kuramına göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?

Okul idaresinin bu tutumu Anıl’ın bir daha bu davranışı yapmamasına yöneliktir.
Anıl’ın bu davranışı arkadaşlarınca ayıplanacaktır.
Okulda ki diğer öğrenciler de öğretmenlerinin arabalarını çizmeye başlayacaktır.
Anıl’ın davranışında zamanla bir artış olacak fakat daha sonra sönecektir.
Anıl’ın ailesi çocukları korumakla,Anıl’ı ne kadar sevdiklerini göstermişlerdir.

Soru 74 - 2000’li yıllarda Galatasaray’ın göstermiş olduğu başarılardan sonra forma satışlarında büyük bir artış gözlemlenmiştir.Bu durumu fırsat bilen bir tekstil firması sahibi, daha önce hiç kullanılmamış logolardan oluşan bir formayı piyasaya sürmekten, Fenerbahçe takımının taraftarı olduğu için vazgeçmiştir. Yukarıda anlatılan örnek olayda yaratıcı düşünceyi etkileyen hangi faktör üzerinde durulmaktadır?

Duygusal engeller
Kültürel engeller
Alışkanlıklar
Algılamada eksiklik
İşleve takılma

Soru 75 - Evcilik oynamayı seven bir çocuğa yemeğini yedikten sonra evcilik oynayabileceği söylenmektedir. Evcilik oynama izninin pekiştireç olarak kullanılması edimsel koşullama ilkelerinden hangisi ile açıklanır?

Koşullu anlaşma
Olumlu pekiştirme
Ödül
Premack ilkesi
Olumsuz pekiştirme

Soru 76 - Gittikleri alış-veriş merkezinde annesinden sürekli olarak çikolata isteyen Semih,bu davranışı ile annesini rahatsız etmektedir. Annesi ilk başlarda bu davranışı görmezden gelmeye çalışsa da bir süre sonra Semih’e bağırarak bu davranışından vazgeçmesini ister. Bunun üzerine Semih, ağlama davranışını arttırarak annesini ve çevreyi daha fazla rahatsız etmeye başlar. Yukarıda anlatılan olayda annenin çocuğa bağırması ve çocuğun davranışının artması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Sönmenin başlangıcında davranışın geçici bir süre artması
Cezanın etkili bir davranış değiştirme tekniği olmaması
İstenmeyen davranışın olumsuz pekişmesi
İşlendik davranışa ödül verilmemesi
Bazı davranışların sönmeye dirençli olması

Soru 77 - Geçirdiği kaza sonucunda sağ koluna alçı takılan Fatih, bu durumda yazılılara girmesi gerekmemesine rağmen yazılılara girmiştir. Sağ elini kullanan Fatih, öğretmeni tarafından yazılıya alınmış ve söylediklerinin başka bir sınıftan gelen bir öğrenci tarafından yazılı kağıdına yazılmasını istemiştir. Diğer sınıftan gelen öğrenciyi kafalayan Fatih, soruların doğru cevaplarını kendisi söylemeden çocuk tarafından kağıda yazılmasını sağlamıştır. Sınav sonuçları açıklandığında oldukça yüksek puan alan Fatih’i gören arkadaşı Cemil, bundan sonraki sınavda kolunu (kırık olmamasına rağmen) alçıya aldırarak okula gelmiştir. Cemil’in kolunu alçıya alarak okula gelmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin sonucudur?

Olumlu pekiştirme
Dolaylı ceza
Gizil öğrenme
Dolaylı pekiştirme
Olumsuz pekiştirme

Soru 78 - Telefonda kız arkadaşı ile konuşan Sadık,konuşma boyunca kız arkadaşının bel ağrılarından dolayı olan şikayetlerini dinlemiştir.Konuşma süresince kız arkadaşına anlattığı şeyleri 2-3 kez tekrar eden Sadık,sonunda bu durumdan sıkılmış ve telefonu kız arkadaşının yüzüne kapatmıştır. Yukarıda anlatılan örnekte yer alan kızın, Sadık’ı dinleyememe sebebi öğrenmeyi etkileyen hangi temel faktörle açıklanır?

Türe özgü hazıroluş
Genel uyarılmışlık hali
Hazırbulunuşluk
Olgunlaşma
Ön bilgiler

Soru 79 - Aşağıdakilerden hangisi içgörüsel öğrenmenin (içgörü kazanma) temel özelliklerinden birisi değildir?

Çözüme aniden ve birdenbire ulaşma
İçgörü yoluyla problem çözme becerisini uzun süre kullanılma ve hatırlama
Diğer problemlerin çözümünde kullanılma
Zeki bireylerde daha etkili olma
Önceki öğrenmelerden bağımsız olma

Soru 80 - Esas alanı Biyoloji öğretmenliği olan Esra Hanım, zamanında açılan kadro ile Fen Bilgisi öğretmeni olarak çalışmaya başlamıştır. Aradan geçen sürede Biyoloji öğretmenliğine geçen Esra Hanım, bu alanda kendini geliştirmeye başlamıştır. Eşi de öğretmen olan Esra Hanım tayinle başka bir okula geçmek zorunda kalmış ve bu okulda Fen Bilgisi derslerine girmiştir.İlk dersini anlatan Esra Hanım, çocuklara ortaöğretim biyolojisi anlattığını fark etmiş ve bu duruma çok şaşırmıştır. Yukarıda anlatılan olay aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Olumsuz transfer
Olumsuz pekiştirme
İleriye ket vurma
Kendiliğinden geri gelme
Geriye ket vurma

Soru 81 - Ergenlik çağlarına yeni giren Eda yüzündeki sivilcelerin çok olmasından şikayetçidir. Bu durum karşısında eli kolu bağlı durmak istemeyen Eda, bir markanın kozmetik ürünlerini kullanmaya başlar. Gece bu ürünleri yüzüne süren Eda, sabah kalktığında yüzünde kızarıklıklar olduğunu fark eder. Bu durumun sebebi olarak kullandığı kozmetik ürünleri gören Eda, bu ürünleri uzun süre kullanmamaya karar verir. Eda’nın uzun süre bu ürünleri kullanmamaya karar vermesine yol açan durum aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Üst düzey koşullanma
Tepki şartlanması
Koşulsuz tepki
Batıl davranış
Ceza

Soru 82 - Aşağıdakilerden hangisi içerik olarak diğerlerinden farklıdır?

Kaygılı birinin duvardaki siyah lekeyi böcek zannetmesi
Bireyin gökyüzündeki uçağı normal boyutlarıyla algılaması
Deprem yaşantısı geçiren birinin alış-veriş merkezinde yapılan herhangi bir anonsu deprem uyarısı olarak algılaması
Zayıf bir bayanın enine çizgili bir kazak giydiğinde daha kilolu algılanması
Havuzun kenarındaki bir kişinin havuzu sığ olarak algılaması

Soru 83 - Aşağıdaki bilgilerden hangisi epizodik bellek tarafından saklanır?

Karenin 4 kenarının birbirine eşit olması
Bilgisayarı açma-kapama işlemi
Sosyal öğrenme kuramının temsilcisinin ismi
Çocuğunun doğumunu kameraya kayıt eden birinin geçirdiği yaşantıya dair bilgiler
Periyodik cetveldeki kısaltmalara ait bilgiler

Soru 84 - Anlatımını yaparken söyleyeceklerini unutan bir öğrencisinin “öğretmenim çok çalıştım ve konumu iyi öğrendim” demesi üzerine öğretmen “buna anlatımına bakarak karar verebilirim” demiştir Öğretmenin söylemi aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

Hatırlanamayan bir şey hiç öğrenilmemiştir
Öğrenme, yaşantılar sonucu ortaya çıkar
Davranışta meydana gelen her değişme öğrenme ürünü değildir
Öğrenme, davranış değişikliği olarak gözlemlenir
Öğrenilen bazı bilgiler unutulabilir

Soru 85 - Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla kazanılan davranışlara örnek olarak verilemez?

Hep aynı marketten alışveriş yapma
Trafik kurallarına uygun hareket etme
Okul eşyalarını temiz kullanma
Sarı-lajivert renklere hayranlık duyma
Bir müzik aleti çalma

Soru 86 - Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğerlerinden farklı bir sebepten ötürü öğrenilmiş davranış olarak kabul edilemez?

Narkozun etkisi ile sayıklamak
Alkolün etkisi ile dengede duramamak
Uyuşturucunun etkisi ile dengesizleşmek
Ani bir ses sonucu irkilmek
Bireyin yorgunluk sonucu kalbinin hızlı atması

Soru 87 - Her dışarı çıkarıldığında montu giydirilen çocuğun, kısa süre sonra ev soğuk olduğunda da montu giydirilince dışarı çıkacakmış gibi sevindiği görülmüştür. Klasik koşullanma kuramına göre düşünecek olursa bu örnekte çocuk için mont nasıl bir uyarıcıdır?

Koşullu uyarıcı
Nötr uyarıcı
Şartlı tepki
Şartsız uyarıcı
Olumlu uyarıcı

Soru 88 - Öğretmenin ilgisini çekmek isteyen Erdal, derste durgun ve düşünceli bir şekilde durmakta, sık sık pencereden dışarıya dalmaktadır. Bunu fark eden öğretmeni önce Erdal’ın bir sorunu olduğunu düşünerek onunla ilgilenmiş, daha sonra durumu anlayınca onun bu davranışını görmezden gelmiştir. Öğretmeninin kendisi ile ilgilenmediğini gören Erdal, bir süre sonra bu davranışından vazgeçmiş ve derse katılmaya başlamıştır. Erdal’ın durgun ve düşünceliymiş gibi davranmaktan vazgeçmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

Ara verme
Genelleme
Sönme
Kendiliğinden geri gelme
Karşıt koşullanma

Soru 89 - Bir öğretmen “Sosyometri” tekniği sonucunda elde edilen bilgileri, doğrudan hangi amaca yönelik kullanamaz?

Lider öğrencilerden yararlanmak için
Sınıf oturma düzenini belirlemek için
Mesleki yönlendirme yapmak için
Yalnız öğrencilere sosyal beceriler kazandırmak için
Gezi planı yapmak için

Soru 90 - Bir ilköğretimde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Derya öğretmen öğrencilerinin farklı meslek dallarını keşfetmesi için çeşitli çalışmalar yapmış ve elde ettiği bilgileri öğrencileriyle paylaşmıştır. Derya öğretmenin yapmış olduğu bu çalışma rehberliğin hizmet alanlarından hangisiyle ilgilidir?

İzleme ve değerlendirme
Müşavirlik
Oryantasyon hizmeti
Araştırma/Geliştirme hizmeti
Bilgi toplama ve yayma hizmeti

Soru 91 - Aşağıdakilerden hangisi müşavirlik çalışmaları kapsamında yapılabilecek çalışmalardan biri değildir?

Velilere okulun amacını, programını ve politikasını tanıtma
Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama
Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış belirleme
Bazı öğrenciler için alınan önlemlerde hem fikir olma ve bunlara uyma
Öğrencilerin ilgilendikleri mesleğin yapıldığı iş yerlerine ziyaret yapılması

Soru 92 - Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilirken geleneksel yaklaşımlar içerisinde bulunmak rehberliğin ilkelerine aykırı bir tutumdur. Bu hizmetler verilirken kullanılan bilgilerin evrensel bilgi olması gerekmektedir. Bu açıklamada rehberliğin hangi ilkesinin önemi vurgulanmaktadır?

Gizlilik ilkesi
Gönüllülük ilkesi
Bilimsellik ilkesi
Süreklilik ilkesi
Özerklik ilkesi

Soru 93 - Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirme sürecinde olan bir bireyin sahip olacağı özelliklerden biri olabilir?

Funda’nın olayları değerlendirirken sadece kendi deneyimlerini ön plana alması
Ege’nin kendisi ve başkaları hakkında olumlu düşüncelerinin olması
Özkan’ın yorumlarında subjektif davranması
Adem’in zayıf olduğu yönlerini kabul etmemesi
Ümit’in çevresindekilerin sorunlarına hep ironik bir şekilde yaklaşması

Soru 94 - Bir kişinin sorunu ile ilgili kitap, dergi ya da broşür okuyarak ve orada geçen kahramanın yerine kendisini koyarak (özdeşim kurarak) onunla beraber iyileşme sürecine girmesi amacıyla uygulanan bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Sosyodrama
Psikodrama
Rol oynama
Bibliyoterapi
Oyun terapisi

Soru 95 - Bir genç meslek seçimi yaparken, aşağıdakilerden hangisini öncelikle göz önünde bulundurmalıdır?

Yurt içinde iş bulma olanağının geniş olmasını
Mesleğin toplumdaki saygınlık derecesini
Mesleğin, ailesinin istek ve gereksinimlerine uygun düşmesini
Mesleğin kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olmasını
Yurt dışında aranan bir meslek olmasını

Soru 96 - Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen hizmet hem “mesleki” hem de “eğitsel” rehberlik alanında ele alınabilir?

Etkin ders çalışma yöntemlerini kazandırmak
Bireyin meslek seçimine yardımcı olmak
“Sınav kaygısı” ile ilgili hizmetler
Bir üst eğitim kurumu hakkında bilgi verme
Etkili iletişim becerileri kazandırma

Soru 97 - Bir öğretmen öğrencilerine aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsa “Ben Dili” ile iletişim kurmuş olur?

Ben ders anlatırken aranızda konuştuğunuz zaman sinirleniyorum, çünkü dikkatim dağılıyor ve derse yeniden konsantre olamıyorum.
Demek ki, bu dönem dersin sizlere katkı getirdiğini düşünüyorsunuz, sözlerinizden bu sonuca vardım.
Önemli olan benim ne düşündüğüm değil, sizin ne düşündüğünüz, değil mi?
Benim öğrenciliğim döneminde öğretmenlerimizi böyle eleştirmeye hiç cesaret edemezdik, sizler çok şanslısınız.
Benim verdiğim bilgileri ve bu derste kazandığınız deneyimleri kullanırsanız başarılı olursunuz.

Soru 98 - Aşağıdakilerden hangisi yansıtıcı (etkin) dinlemenin özelliklerinden biri değildir?

Sık sık sorular sorarak merak edilen konuları öğrenmeye çalışmak
Karşıdakinin sözünü kesmeden dinlemek
Ara sıra sorular sorarak karşıdaki bireyi konuşmaya teşvik etmek
Karşıdakini yargılamadan dinlemek
Karşıdakinin duygularını anlamaya çalışmak

Soru 99 - En yakın arkadaşımla yaşadığım sorunlar üzerinde durmak istemiyorum. O beni anlamıyor. Hatta beni hiç kimse anlamıyor. Hiç kimsenin beni önemsediğini de düşünmüyorum. Bütün bunlardan dolayı kendimi bitkin ve yorgun hissediyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu durumdaki gence karşı en uygun empatik tepki olur?

Arkadaşının seni anlaması önemli değil fakat seni hiç kimse anlamıyor.
Arkadaşının ve diğer insanların seni anlamaması senin üzülmene ve bitkin düşmene neden oluyor.
En yakın arkadaşın hakkında böyle düşünmemelisin.
Arkadaşın belki farklı düşünüyordur.
Bu arkadaşın dışında seni anlayan ve yanında olacak arkadaşların var mı?

Soru 100 - Bir ilköğretim okulunda görev yapan Dilek öğretmen öğrencilerine “İstediğiniz kadar paranız olsaydı ne yapardınız?” şeklinde bir soru sormuş ve çok ilginç cevaplar almıştır. Dilek öğretmen aldığı bu cevaplarla öğrencilerinin, sosyo-ekonomik durumları, hayalleri, güdüleri ve istekleri hakkında bilgi sahibi olmuştur. Dilek öğretmenin yapmış olduğu bu çalışma hangi bireyi tanıma tekniği kapsamında değerlendirilebilir?

Sosyometri
Problem Tarama Listesi
Arzu Listesi
Tutum ölçeği
İlgi envanteri

Soru 101 - Sınavda düşük not alan Hanzade’ye Murat öğretmen bunun nedenini sorduğunda, Hanzade sınav öncesinde ve esnasında çok heyecanlandığını ve bu yüzden başarısız olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Murat öğretmen Hanzade’ye sınav kaygısıyla nasıl baş etmesi gerektiği konusunda yardımda bulunmuştur. Hanzade’ye verilen yardım hangi rehberlik türü kapsamında değerlendirilebilir?

Kişisel-sosyal rehberlik
Kriz yönelimli rehberlik
Eğitsel rehberlik
Mesleki rehberlik
Ayarlayıcı rehberlik

Soru 102 - Bir lisede psikolojik danışman olarak görev yapan Meral öğretmen öğrencilerin “ergenlik döneminde” yaşadıkları sorunlar hakkında velilere ve öğretmenlere yönelik bir seminer vermiştir. Meral öğretmenin amacı, “ergenlik dönemi gelişim özellikleri” konusunda tüm öğretmenlerde ve velilerde ortak bir rehberlik algısı oluşturmaktır. Meral öğretmenin yapmış olduğu çalışma rehberliğin hangi hizmet alanıyla ilgilidir?

Yönlendirme
Oryantasyon
Araştırma-geliştirme
Grupla psikolojik danışma
Müşavirlik

Soru 103 - Lisede çalışan öğretmenlerde en yaygın yakınmalar disiplinle ilgilidir. Çünkü bu çağda genç otoriteye başkaldırır, kurallara uymaktan nefret eder. Bu sorunla başa çıkabilme yolları hangi rehberlik türü kapsamındadır?

Mesleki rehberlik
Kişisel-sosyal rehberlik
Eğitsel rehberlik
Yöneltici rehberlik
Tamamlayıcı rehberlik

Soru 104 - Aşağıdaki öğretmen tutumlarından hangisi çocuğun istenmeyen davranışlarını düzeltmeye yönelik bir tutumdur?

Hatalı davranışı sürdürenlerin başına gelen kötü olayları ona anlatmak
Kötü özelliklerini açık bir şekilde yüzüne söylemek
Başarılı arkadaşlarını örnek göstermek
Uygun olmayan ve hatalı davranışları görmezden gelmek
Uygun davranış örneklerini göstererek bunları uygulaması için desteklemek

Soru 105 - Kendi hatalarından dolayı sınıf tekrarı yapmak zorunda kalan bir öğrenci hangi durumda savunma mekanizmasına başvurmamış olur?

Aşırı rahat ve neşeli davranışlar sergilemesi durumunda
Sınıf tekrarı yapmasının nedeni olarak ailesi ve öğretmenleri görmesi durumunda
Sınıf tekrarı yapan birçok öğrencinin olduğunu söylemesi durumunda
Sınıf tekrarı yapmasına neden olan kişisel hatalarını araştırması durumunda
Sınıf tekrarı yapmasının nedeni olarak “eğitim sisteminin çarpıklığını” göstermesi durumunda

Soru 106 - Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde dikkate alınması gereken ilkelerden biri olamaz?

Rehberlik, demokratik ve insancıl anlayışa dayalıdır
Rehberlik hizmetleri, hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
Rehberliğin amacı, hataların düzeltilmesiyle sağlıklı kişilik gelişimine yardımcı olmaktır
Rehberlik hizmetleri, öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür.
Rehberlik, öğrencinin her yönüyle gelişmesine ve kendini gerçekleştirmesine yardım eder.
Soru 1: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 41: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 42: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 43: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 44: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 45: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 46: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 47: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 48: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 49: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 50: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 51: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 52: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 53: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 54: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 55: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 56: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 57: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 58: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 59: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 60: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 61: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 62: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 63: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 64: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 65: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 66: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 67: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 68: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 69: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 70: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 71: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 72: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 73: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 74: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 75: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 76: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 77: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 78: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 79: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 80: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 81: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 82: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 83: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 84: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 85: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 86: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 87: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 88: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 89: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 90: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 91: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 92: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 93: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 94: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 95: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 96: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 97: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 98: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 99: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 100: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 101: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 102: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 103: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 104: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 105: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 106: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.