Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi 1 Deneme Sınavı- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi 1 Deneme Sınavı

Soru 1 - Aşağıdakilerden hangisi ara seçimlerle ilgili bir 1982 Anayasası hükmü değildir?

Yasama döneminin ilk 30 ayında ara seçim yapılamaz.
Yasama döneminin son bir yılında ara seçim yapılamaz.
TBMM’nin %5’inin boşalması halinde 3 ay içinde ara seçim yapılır.
Bir ilde Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal ederse 90 günü izleyen ilk Pazar günü seçim tekrarlanır.
İstisnalar dışında bir yasama döneminde en fazla bir ara seçim yapılabilir.

Soru 2 - Cumhurbaşkanı aşağıdaki olasılıklardan hangisinde anayasa değişikliği hakkındaki kanunun tamamını halkoyuna sunmak zorunda değildir?

Bu kanun TBMM’de yüzde 60 çoğunlukla kabul edilirse,
2/3 çoğunlukla kabul edilen bu kanunun beğenmediği maddelerinin yeniden görüşülmesi için kanunun tamamını TBMM geri gönderip bu kez TBMM’den 3/5 çoğunlukla aynen iade edilirse,
360 oyla kabul edilen bu kanunun sadece bir maddesini halkoyuna sunmak isterse,
367 oyla kabul edilen bu kanunu geri göndermeyip doğrudan halk oyuna sunmak isterse
3/5’ten fazla, fakat 2/3’ten az bir oyla kabul edilen bu kanunun tamamını beğenirse

Soru 3 - 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yetkisi değildir?

Gerekli gördüğü takdirde her durumda TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
TBMM tatilde ya da ara vermede iken ülkeye bir saldırı gerçekleştiğinde başkomutan sıfatıyla savaş ilanına karar vermek
Olağanüstü hal ya da sıkıyönetim ilanında Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek
Hükümeti, başbakanı ya da tek bir bakanı atamak
TBMM’yi re’sen ya da hükümetin talebiyle olağanüstü toplantıya çağırmak

Soru 4 - Aşağıdakilerden hangisi 2006 anayasa değişikliği ile getirilmiş bir hükümdür?

Radyo Televizyon Üst Kurulu üyelerinin TBMM Genel Kurulu’nca seçilmesi
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’nin asker olma şartının kaldırılması
Adil yargılanma hakkının getirilmesi
Milletvekili seçilme yaşının 30’dan 25’e düşürülmesi
Sayıştay’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mallarını denetlemesinin yolunun açılması

Soru 5 - I. Hiyerarşi ilişkisi kanunla kurulmalıdır. II. Hiyerarşik amir kanunsuz emir verir ve yazı ile tekrarlarsa ast uygulamalıdır. III. Amir, astın yetersiz kalması durumunda hizmetin aksamaması için, ona ait yetkileri kullanabilir. IV. Konusu suç olan emir yazılı olarak tekrarlanırsa astın sorumluluğu kalkar. Hiyerarşi yetkisi ile ilgili olarak hangileri doğrudur?

I ve II
II ve IV
Yalnız I
Yalnız III
Yalnız II

Soru 6 - Kamu personelinin izinleri ile ilgili 657 sayılı yasada öngörülen durumlarla ilgili olarak, hangisi yanlıştır?

Amir, yıl içinde toplam 10 gün mazeret izni vermek zorundadır.
Bir yıl ile on yıl arası hizmeti olan personele, yıl içinde 20 gün senelik izin verilir
Doğum yapan bir bayana, toplam on altı hafta doğum izni verilir.
On yıl görev yapan bir personel, altı aya kadar ücretsiz izin alabilir.
Doğum yapan bir bayan, on iki aya kadar ücretsiz izin alabilir.

Soru 7 - Kamu hizmetine ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kamu hizmetinin mutlaka kamu hukukunu çerçevesinde yürütülmesi gerekmez.
İmtiyazlarda “tahkim” yolu öngörülebilir. Bu sözleşmelerde Danıştay’ın görüşü alınmaz.
Kamu hizmeti bedelli olarak da yürütülebilir.
Kamu hizmetinde süreklilik ilkesi gereği, belediyenin kamu malı haczedilemez.
Posta halen tekel niteliğinde olan bir kamu hizmetidir.

Soru 8 - Dürüst davranma kuralı aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz?

Geçersiz bir hukuki işlemin geçerli hâle getirilmesinde
Taraf iradelerinin yorumlanmasında
Sözleşme öncesi kusurun tespitinde
Sözleşmenin kurulmasında
Hakların kazanılmasında

Soru 9 - Aşağıdakilerden hangisi bir kısıtlanma sebebi değildir?

Savurganlık
Yaş küçüklüğü
Kötü yaşam tarzı
Alkol bağımlılığı
Kötü yönetim

Soru 10 - Aşağıdakilerden hangisi saklı paylı mirasçılardan değildir?

Mirasbırakanın kardeşleri
Mirasbırakanın çocukları
Sağ kalan eş
Mirasbırakanın babası
Mirasbırakanın torunları

Soru 11 - Aşağıdakilerden hangisi kanundan doğan elbirliği (iştirak) hâlinde mülkiyet hâli değildir?

Kat mülkiyetine tâbi yerlerde ortak alanlar üzerindeki mülkiyet
Adi şirket
Miras ortaklığı
Aile malları ortaklığı
Eşler arasındaki mal ortaklığı rejimi

Soru 12 - Aşağıdakilerden hangisi tapu siciline şerh verilebilen bir kişisel hak değildir?

Alım hakkı
Kira
Önalım hakkı
Oturma hakkı
Taşınmaz satış vaadi

Soru 13 - A, İngiltere’den getirtmiş olduğu kumaşı, bir takım elbise dikmesi için terzi B’ye bırakmıştır. Terzi B, söz konusu kumaşla hazırladığı takım elbiseyi iyiniyetli C’ye satmıştır. Aradan 3 ay geçtikten sonra C, takım elbisenin dikildiği kumaşın A’ya ait olduğunu öğrenmiştir. Yukarıdaki olaya ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

C, takım elbiseyi aldığı sırada iyiniyetli olduğu için bu iyiniyeti korunur ve takım elbiseyi iade etmek zorunda değildir.
C’nin kumaşın gerçek malikini öğrenmesi onu kötüniyetli hâle getirir. Bu nedenle takım elbiseyi iade etmesi gerekir.
C’nin iyiniyetini 5 yıl boyunca sürdürmesi gerektiğinden, hiçbir şekilde malik olması mümkün değildir.
Durumu öğrenmesine rağmen A takım elbiseyi talep etmezse, C bunu iade etmekten kurtulur.
C, kumaşın A’ya ait olduğunu öğrendiği andan itibaren kötüniyetli olur ve kumaşın bedelini A’ya ödemek zorunda kalır.

Soru 14 - Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran hakların özelliklerinden biri değildir?

Tek taraflı irade beyanı ile kurulurlar.
Hak düşürücü süreye tabidirler.
Kullanıldıktan sonra dönmek mümkün değildir.
Yenilik doğuran haklar dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılmalıdır.
Yenilik doğuran haklar şarta bağlanabilirler.

Soru 15 - Aşağıdakilerden hangisi itiraza konu olmaz?

Hükümsüzlük
Zamanaşımı
Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi
İfa
İbra

Soru 16 - Aşağıdakilerden hangisi muvazaa ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Mutlak muvazaada görünürdeki sözleşme geçersizdir.
Nısbi muvazaada gizli işlem yasanın aradığı koşullara uygun olarak yapılmışsa geçerlidir.
Muvazaalı işlemin (görünürdeki işlemin) butlanı, buna bağlı olan fer’i hakların da butlanı sonucunu doğurur.
Taraflar arasındaki muvazayı bilmeyerek alacak hakkını iyi niyetle yazılı bir borç ikrarına dayanarak kazanan üçüncü kişiye karşı muvazaa iddiasında bulunamaz.
Sözleşmenin tarafları muvazaa ile ilgili iddialarını her türlü delille ispat edebilirler.

Soru 17 - Sözleşmeden doğan borçlar için öngörülen zamanaşımı süresi kural olarak ne kadardır?

1 yıl
2 yıl
3 yıl
5 yıl
10 yıl

Soru 18 - K ile M arasında 28 Şubat 2007 günü yapılan sözleşmede ifa zamanı 3 ay sonra olarak belirlenmiştir. Buna göre paranın ödenmesi gereken tarih aşağıdakilerden hangisidir?

28 Mayıs 2007
29 Mayıs 2007
30 Mayıs 2007
31 Mayıs 2007
1 Haziran 2007

Soru 19 - Aşağıdakilerden hangisi alacağın temlikinin hüküm ve sonuçları arasında yer almaz?

İyi niyetle devreden alacaklıya ifada bulunan borçlu borcundan kurtulur.
Alacağın kime ait olduğunun tartışmalı olduğu durumlarda borçluya tevdi hakkı tanınmıştır.
Alacağın temliki borç ilişkisinin taraflarını değiştirmez.
Temlik ile birlikte üçüncü kişi, alacağı asıl ve feri’ileri ile birlikte ve alacağa bağlı rüçhan hakları ile birlikte iktisap eder.
Alacaklı, borçlunun ödeme gücünü alacağı devralan kişiye tekeffül etmiş sayılır.

Soru 20 - Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın hükümlerinden değildir?

Ticari defterler tutmak
Ticaret unvanı seçmek ve kullanmak
Basiretli bir işadamı gibi hareket etmek
İşletme adı seçmek ve kullanmak
Ücret ve cezanın tenkisini isteyememek

Soru 21 - Ticari işletmenin devrinin sonuçları bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

MK. m. 2 uyarınca devreden, devralan ile rekabette bulunmama borcu altına girer.
Devralan, iyiniyetli olmak şartıyla, ticari işletmenin içinde bulunan ancak aslında üçüncü bir kişiye ait olan mallar üzerinde de mülkiyet hakkını iktisap eder.
Devreden, devrin ilan veya ihbar tarihinde mevcut olan tüm borçlardan dolayı, devralanla birlikte bu tarihten itibaren iki yıl boyunca müteselsilen sorumludur.
Ticari işletmenin devri, esas itibariyle bir satım olduğundan, ayıba karşı tekeffül ve zapta karşı tekeffül hükümleri burada da uygulanır.
Ticari işletmesini devreden kişi (başka bir ticari işletme işletmiyorsa) ticareti terk etmiş olur ve tacir sıfatını kaybeder.

Soru 22 - Aşağıdakilerden hangisi genel kurul kararları aleyhine iptal davası açmaz?

Yönetim Kurulu
Denetçiler
Ortaklar
Alacaklılar
Yönetim Kurulu üyeleri

Soru 23 - Ticaret şirketlerinin birleşmesi bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Birleşme, kural olarak yalnız aynı türden şirketler arasında caizdir.
Şirketlerin yetkili organları tarafından birleşme kararı alınmalı ve varlığı sona erecek şirket veya şirketlerin bilançoları hazırlanmalı ve ödeme planı çıkarılmalıdır.
Bir kollektif şirket ile bir adi komandit şirketin birleşmesi mümkündür.
Birleşme sözleşmesi yazılı olmalı ve imzalar noter tarafından onaylanmalıdır.
Birleşme sözleşmesi, kural olarak ticaret siciline tescil ve ilanla birlikte hüküm doğurur.

Soru 24 - Hamile yazılı senetlerin iptali bakımından hangisi söylenemez?

İptal davası borçlunun ikametgâhı mahkemesinde açılır.
Bu senetlerde önce ödeme yasağı kararı alınır, sonra iptal davası açılır.
Mahkeme, davacının iddialarını kuvvetle muhtemel görürse Ticaret Sicili Gazetesi’nde 3 defa ilân yapılır ve ilânların arasında en az 6 ay süre bulunur.
İlân üzerine senet mahkemeye ibraz edilirse, mahkeme davacıya, davasını istirdat davasına dönüştürmesi için mehil verir; aksi halde mahkeme ödeme yasağı kararını kaldırır ve senedi getiren kimseye iade eder.
İlânlara rağmen senet mahkemeye ibraz edilmezse, mahkeme iptal kararı verir.

Soru 25 - Aşağıdakilerden hangisi poliçede yer alabilecek ihtiyari kayıtlardan değildir?

Menfi emre kaydı
Protestodan muafiyet kaydı
Aval kaydı
Keşide yeri
Vade kaydı

Soru 26 - Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı TCK’nin 1. maddesine göre kanunun amaçları arasında sayılmamıştır?

Kamu düzenini korumak
Çevreyi korumak
Kamu sağlığını korumak
Ekonomik düzeni korumak
Hukuk devletini korumak

Soru 27 - Ceza sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı TCK’ye göre yanlıştır?

Failin düşünüp öngördüğü bir neticeyi gerçekleştirmeye yönelik iradeyle hareket ettiği durumlarda doğrudan kast vardır.
Olası kast ancak netice ile belirlenir.
Taksirli sorumluluk istisnai bir sorumluluktur ve ancak kanunda düzenleme olması halinde sorumluluğa gidilir.
Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır
Bir fiilin kastedilenden daha ağır netice meydana getirmesi durumunda failin bu ağır neticeden sorumlu olması için taksiri aranmaz.

Soru 28 - 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre, bir suç sebebiyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Türk Ceza Kanununda vatandaşın geri verilmezliği ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
Kişinin geri verilmesine konu teşkil eden suçtan yargılanması veya geri verilmeye konu teşkil eden mahkumiyetin infazına geri vermede özellik ilkesi denir.
Askeri suçlardan dolayı geri verme mümkündür.
Geri vermeye asliye ceza mahkemesi karar verir.
Geri verme talebine konu teşkil eden fiilin Türk kanunlarına göre suç olması aranmaz.

Soru 29 - Açık denizde Türk bayrağını taşıyan bir gemide işlenen suçlarda yer yönünden yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Süphelinin Türkiye’de yakalandığı yer mahkemesi
Şüphelinin Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesi
Geminin Türkiye’de ilk uğradığı yerin veya bağlama limanının mahkemesi
Yargıtay’ın belirlediği mahkeme
İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi

Soru 30 - Aşağıdakilerden hangisi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre hakimin davaya bakamayacağı hallerden değildir?

Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse
Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa
Suçtan kendisi zarar görmüşse
Şüpheli veya sanık hakimin üstsoy ya da altsoyundansa
Sanık ile hakim arasında kira ilişkisi varsa

Soru 31 - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre meşru savunmada sınırın korku, heyecan veya telaş sebebiyle aşılması durumunda davaya bakan mahkeme hangi hükmü verir?

Ceza verilmesine yer olmadığına dair karar
Beraat
Davanın reddi
Güvenlik tedbiri
Durma

Soru 32 - Aşağıdakilerden hangisi tasarrufun iptali davasının konusuna girmez?

Evlatlıkla evlat edinen arasında yapılan ivazlı tasarruflar
Vadesi gelmemiş borç için yapılan ödeme
Malın, borçlunun olduğu iddiası
Borçlunun borcuna karşılık evini vermesi
Ölünceye dek bakma sözü

Soru 33 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Amme alacaklarının borçludan zorla alınması 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’ a göre olur.
İİK’da öngörülen suçlar paraya çevrilemez, ertelenemez.
Yetkisiz icra dairesine yapılan başvuru ile zamanaşımı kesilmez
Altın para alacağı için ilamsız icra yoluna başvurulamaz.
İlgililer için konulmuş süreler hak düşürücü niteliktedir.

Soru 34 - Aşağıdaki yolların hangisinin sonunda tazminata hükmedilmez?

İtirazın iptali davası
Menfi tespit davası
Borçtan kurtulma davası
İstirdat davası
İtirazın kesin kaldırılması

Soru 35 - Aşağıdakilerden hangisinde borçlu itiraz etmemiş sayılır?

İtiraz ediyorum
Borç zamanaşımına uğramıştır.
İcra dairesi yetkisizdir.
Senetteki imza bana ait değildir.
Borcum bu kadar değildir

Soru 36 - Aşağıdakilerden hangisi klasik ekolün temel varsayımlarından biri değildir?

Emek – Değer teorisi geçerlidir.
Para reel etkiler yaratmaz, yansızdır.
Üretim faktörleri yurt içi ve yurt dışında tam hareketlidir.
Ekonomide tam istihdam koşulları geçerlidir.
Gerek mal gerekse de faktör piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir.

Soru 37 - Aşağıdakilerden hangisi merkantilist öğretinin temel özelliklerinden biri değildir?

Birincil derecede ihracatın artırılması önemlidir.
Hammadde ithalatı serbest bırakılmıştır.
Yoğun devlet müdahalesine dayanan bir doktrindir.
Dış ticaretten her iki ülke de kazançlı çıkabilir.
Bir ülkenin zenginliği, sahip olduğu değerli maden stoklarıyla ölçülür.

Soru 38 - Yatay eksen X malını, dikey eksen Y malını gösterirken, fiyat-tüketim eğrisinin eğimi sıfır olduğunda x malı için talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır? (Fiyatı değişen mal x malı)

Birdir.
Sıfırdır.
Sonsuzdur.
Birden büyüktür.
Birden küçüktür.

Soru 39 - Engel eğrisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Eğri gelir ekseninden başlıyorsa, söz konusu mal lüks bir maldır.
Eğri miktar ekseninden başlıyorsa, söz konusu mal zorunlu bir maldır.
Eğri orijinden başlıyorsa gelir esnekliği sıfırdır.
Eğri miktar ekseninden başlıyorsa gelir esnekliği birden küçüktür.
Eğri gelir ekseninden başlıyorsa gelir esnekliği birden büyüktür.

Soru 40 - Üretim olanakları eğrisi hangi eğriden türetilmiştir?

İşletme genişleme yolu eğrisi
Gelir -Tüketim eğrisi
Tüketim sözleşme eğrisi
Üretim sözleşme eğrisi
Marjinal maliyet eğrisi

Soru 41 - Rekabetçi bir endüstriden kısa dönemde alınacak gerçek usulde bir vergi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Denge üretim miktarı azalır.
Denge fiyat artar.
İşletmelerin marjinal maliyeti artar.
Denge üretim ve fiyat düzeyi değişmezken işletmelerin aşırı karları azalır.
Denge fiyatı artarken denge üretim düzeyi de artar.

Soru 42 - Maliyet fonksiyonu TC = q3 - 16q2 + 64q biçiminde olan ve rekabetçi bir endüstride faaliyet gösteren bir işletmenin tam kapasitede çalıştığı etkin üretim düzeyi nedir?

16
60
8
10
12

Soru 43 - Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için kısa dönem arz eğrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Ortalama maliyet eğrisinin artan kısmıdır.
Marjinal maliyet eğrisinin artan kısmıdır.
Marjinal maliyet eğrisinin, ortalama maliyet eğrisinin üzerinde kalan kısmıdır.
Marjinal maliyet eğrisinin, ortalama sabit maliyet eğrisinin üzerinde kalan kısmıdır.
Marjinal maliyet eğrisinin, ortalama değişken maliyet eğrisinin üzerinde kalan kısmıdır.

Soru 44 - İşgücü piyasasında tam rekabet koşullarının geçerli olduğu bir ekonomide temsili bir firmanın karşı karşıya kaldığı işgücü arz eğrisinin esnekliğiyle ilgili ne söylenebilir?

Birim esnektir.
Sonsuz esnektir
Sıfırdır.
Pozitif eğimli olup esneklik sıfır ile bir arasındadır.
Pozitif eğimli olup esneklik birden büyüktür.

Soru 45 - Çarpan katsayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Marjinal tüketim eğilimi sıfırsa çarpan sonsuzdur.
Marjinal tüketim eğilimi küçüldükçe çarpanın değeri artar.
Marjinal tüketim eğilimi büyüdükçe çarpanın değeri artar.
Ortalama tüketim eğilimi büyüdükçe çarpanın değeri artar.
Ortalama tüketim eğilimi küçüldükçe çarpanın değeri artar.

Soru 46 - Klasik modele göre kamu harcamalarındaki bir artış sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Çıktı ve fiyat düzeyi artar.
Sadece çıktı artar.
Sadece fiyat düzeyi artar.
Çıktı artar ve fiyat düzeyi düşer.
Çıktı düşer ve fiyat düzeyi artar.

Soru 47 - Toplam arz eğrisinin sola kayması sonucu kısa dönemde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Çıktı ve fiyat düzeyi düşer.
Çıktı azalır ve fiyat düzeyi artar.
Çıktı ve fiyat düzeyi artar.
Çıktı artar ve fiyat düzeyi düşer.
Çıktı değişmezken fiyat düzeyi artar.

Soru 48 - Büyüme oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi gösterir?

Lucas arz eğrisi
Phillips eğrisi
Okun yasası
Nairu
Hysteresis hipotezi

Soru 49 - Keynesyen mutlak gelir hipotezine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cari harcanabilir gelir arttıkça tüketim artar.
Cari harcanabilir gelir arttıkça tüketimin gelir içindeki payı azalır.
Cari harcanabilir gelir arttıkça tasarruf artar.
Cari harcanabilir gelir arttıkça tasarrufun gelir içindeki payı azalır.
Tüketim ve tasarruf cari harcanabilir gelir ile aynı yönde değişir.

Soru 50 - Dışlama etkisinin derecesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

IS eğrisinin eğimine
Çarpan katsayısına
Marjinal tüketim eğilimine
Marjinal tasarruf eğilimine
Öncelikle LM eğrisinin eğimine

Soru 51 - IS eğrisinin eğimini aşağıdakilerden hangisi belirler?

Yatırımların faize duyarlılığı
Marjinal tüketim eğilimi
Yatırımların faize duyarlılığı ve çarpan katsayısı
Çarpan katsayısı
Çarpan katsayısı ve marjinal tüketim eğilimi

Soru 52 - AD-AS modeline göre, negatif bir talep şokundan sonra uzun dönem dengesine geri dönen bir ekonomi için hangisi doğrudur?

Tam istihdam hasıla düzeyinde fakat daha yüksek bir fiyat seviyesinde denge sağlanır.
Tam istihdam hasıla düzeyinde fakat daha düşük bir fiyat seviyesinde denge sağlanır.
İşsizlik ve fiyat düzeyi artmıştır.
İşsizlik artmış fiyat düzeyi düşmüştür.
İşsizlik düşmüş fiyat düzeyi artmıştır.

Soru 53 - Doğal işsizlik oranı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

Ekonomide sadece iradi işsizler vardır.
Friksiyonel ve çevrimsel işsizleri içerir.
Yapısal ve çevrimsel işsizleri içerir.
Yapısal ve friksiyonel işsizleri içerir.
Yapısal, friksiyonel ve çevrimsel işsizleri içerir.

Soru 54 - IS-LM modeline göre, genişletici para ve maliye politikalarının birlikte uygulanması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Tüketim ve yatırım artar.
Tüketim ve yatırım azalır.
Tüketim artar yatırım belirsizdir.
Yatırım artar tüketim belirsizdir.
Tüketim ve yatırım belirsizdir.

Soru 55 - Yeni Klasik okula göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sadece öngörülmeyen para politikası değişiklikleri çıktıyı etkileyebilir.
Sadece öngörülen para politikası değişiklikleri çıktıyı etkileyebilir.
Öngörülsün veya öngörülmesin para politikası çıktıyı etkilemez.
Öngörülsün veya öngörülmesin para politikası çıktıyı etkiler.
Para politikası çıktıyı uzun dönemde etkilemekle birlikte kısa dönemde etkilemez.

Soru 56 - Neoklasik para talebi temel alınarak çizilecek bir LM için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

LM yataydır
LM dikeydir.
LM pozitif eğimlidir.
LM negatif eğimlidir.
Para piyasası dengede olmayacağı için LM çizilemez.

Soru 57 - Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden değildir?

Homojenlik
Dayanıklılık
Bölünebilirlik
Kolay taşınabilirlik
Likit olma

Soru 58 - Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının değerinin artmasına neden olur?

Belirsizliğin artması
Reeskont oranının artması
Zorunlu karşılık oranının artması
Piyasa faiz oranının düşmesi
Bankamatiklerin yaygınlaşması

Soru 59 - Para tabanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

Emisyon + Fon hesapları + Bankalar mevduatı + Banka dışı kesimin mevduatı
Rezerv para + Net APİ
Rezerv para + Kamu mevduatı
Emisyon + Bankaların YTL zorunlu karşılıkları + Serbest tevdiat
Dolaşımdaki para + Bankalar mevduatı + MB’ndaki diğer mevduat

Soru 60 - Merkez bankasının aynı anda hem para arzını hem de faiz oranını kontrol edememesinin nedeni hangisidir?

Para talebini kontrol edememesi
Para çarpanını kontrol edememesi
Devir hızının istikrarsız olması
Para ikamesinin olması
Enflasyon hedeflemesi yapması

Soru 61 - Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarının vade yapısını açıklamaya çalışan teorilerden biri değildir?

Beklentiler teorisi
Likidite primi teorisi
Ödünç verilebilir fonlar teorisi
Bölümlenmiş piyasalar teorisi
Seçilmiş habitat teorisi

Soru 62 - Aşağıdakilerden hangisi banka bilançolarının aktifinde yer almaz?

İştirakler
Zorunlu karşılıklar
Devlet iç borçlanma senetleri
Nakdi krediler
Özsermaye

Soru 63 - Aşağıdakilerden hangisi paranın fonksiyonlarından değildir?

Değer saklama
Mübadele aracı olma
Likit olma
Hesap birimi olma
Ertelenmiş ödeme aracı olma

Soru 64 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan M para tanımları içinde yer almamaktadır?

Repo
Döviz tevdiat hesapları
Resmi mevduat
Vadeli mevduat
Emisyon

Soru 65 - Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosu ana kalemlerinden biri değildir?

Dış ticaret bilançosu
Cari işlemler bilançosu
Resmi rezervler
Net hata noksan
Sermaye bilançosu

Soru 66 - Yatırımların önce bir bölgede toplanmaya başlayacağını, bu bölgenin ekonomik kalkınmanın merkezi haline geleceğini ve diğer bölgelere oranla daha hızlı kalkınacağını öne süren görüş hangisidir?

Öncü sektörler kriteri
Büyüme kutupları kriteri
Bölgesel kalkınma kriteri
Iraksama hipotezi
Sanayi önceliği kriteri

Soru 67 - Aşağıdakilerden hangisi 2001 Mayıs ayında açıklanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında yer almamıştır?

Dalgalı kur sisteminin sürdürülmesi
Bankacılık sektöründe hızlı ve kapsamlı bir yeniden yapılandırma
Kamu finansman dengesinin bir daha bozulmayacak şekilde kurulması
Piyasalarda belirlenecek şekilde serbest faiz uygulamasına geçilmesi
Toplumsal uzlaşmaya dayalı, fedakarlığın tüm kesimlerce adil bir biçimde paylaşılmasını öngören bir gelirler politikası

Soru 68 - Aşağıdakilerden hangisi Mart 2003’te Irak’a yönelik başlatılan askeri operasyonun Türkiye’ye olumsuz yansımalarını azaltmak amacıyla TCMB’nın aldığı önlemlerden biri değildir?

Hazinenin borçlanmasını kolaylaştırmak için ihale günleri öncesinde likiditenin APİ yoluyla artırılması
Geç Likidite Penceresinden bankalara teminat karşılığı limitsiz olarak sağlanacak fonlamanın faiz oranının düşürülmesi
İMKB repo pazarında gerekli görülürse gecelik fonlama yapılabileceğinin bildirilmesi
Bankaların borç alabilme limitleri çerçevesinde bir hafta vadeli ABD doları döviz deposu faiz oranının indirilmes
Bankaların olası yabancı para efektif taleplerinin karşılanması için gerekli önlemlerin alınması

Soru 69 - Belirli bir amaca ulaşmak için, işletmede çalışanların tüm uğraşlarını planlamak, örgütlemek, yöneltmek ve denetlemek, bu arada insan dışı tüm diğer kaynakların da en verimli bir şekilde amaca uygun kullanılmalarını sağlamak sürecine ne ad verilir?

İşletme yönetimi
Girişim
Liderlik
Yöneticilik
Örgütleme

Soru 70 - Belli bir dönemde elde edilen karın o dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranlanmasına ne denir?

İktisadilik
Ekonomik verimlilik
Etkenlik
Etkililik
Karlılık

Soru 71 - “Bir işletmenin elindeki üretim faktörlerini en iyi şekilde kullanarak yapabileceği üretim miktarı” aşağıdakilerden hangisidir?

Uygulama Kapasitesi
Maksimum Kapasite
Kapasite
Gerçekleştirilebilir Kapasite
Optimum Kapasite

Soru 72 - Birim başına sabit ve değişken giderler toplamının en az olduğu kapasite aşağıdakilerden hangisidir?

Atıl kapasite
Optimum kapasite
Kapasite kullanım oranı
Planlı kapasite
Uygulama kapasitesi

Soru 73 - Belli bir proje için iki ya da daha çok benzer ya da çoğunlukla değişik konuda çalışan işletmenin, geçici olarak bir araya gelmeleri sonucu oluşan ve işletmelerin hukuksal bağımsızlıklarını etkilemeyen birleşmelere ne ad verilir?

Centilmenlik anlaşmaları
Konsorsiyum
Konsern
Korner
Ring

Soru 74 - Aşağıdakilerden hangisi finansman yöneticisinin birincil amacıdır?

Kar maksimizasyonu
İşletmenin sürekliliğini sağlamak
İşletmenin büyümesini sağlamak
İşletmenin piyasa değerini arttırmak
Pazar liderliğini ele geçirmek

Soru 75 - Aşağıdakilerden hangisi nominal faiz oranına etki eden unsurlar arasında yer almaz?

Enflasyon
Vade
Likidite primi
Yeniden yatırım oranı
Tahvil fiyatları

Soru 76 - Aşağıda yer alan aracı kurumlardan hangisi dolaylı finansman (finanslama) sisteminde yer alır?

Ticari bankalar
Broker
Dealer
Yatırım bankaları
Yatırım bankerleri

Soru 77 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Pazar beklentileri kuramına göre eğer yatırımcılar gelecekte enflasyon oranlarının artmasını bekliyorlar ise, daha yüksek faiz isterler. Pazar beklentileri kuramına göre eğer yatırımcılar gelecekte enflasyon oranlarının artmasını bekliyorlar ise, daha yüksek faiz isterler.
Likidite tercihi kuramına göre borç verenler, fonlarını kısa vadeli olarak kullandırmak isterler
Pazar ayırımı kuramına göre eğer para piyasasında arz edilen fon miktarı talep edilen fon miktarından daha fazla ise faiz oranları düşer.
Pazar ayırımı kuramına göre eğer para piyasasında arz edilen fon miktarı talep edilen fon miktarından daha fazla ise faiz oranları düşer.
Pazar beklentileri kuramına göre uzun vadeli menkul kıymetlerin faiz oranı ile kısa vadeli menkul kıymetlerin faiz oranı arasındaki fark en az enflasyon oranı kadardır.

Soru 78 - Aşağıda yer alanlardan hangisi liderlik sürecinde kullanılan güç türlerinden biri değildir?

Beğeniye dayanan güç
Biçimsel güç
Ödüllendirme gücü
Uzmanlık gücü
Görev gücü

Soru 79 - Aşağıdakilerden hangisi durumsal liderlik teorisi kapsamında yer alan modeller arasında sayılamaz?

Vroom-Jago-Yetton’un Karar Modeli
Fred Fiedler’in modeli
Yol-amaç modeli
Blake ve Mouton’un yönetsel diyagram modeli
Hersey ve Blanchard’ın yaşam eğrisi yaklaşımı

Soru 80 - Örgütte belirlenen hedeflere ulaşmak için yazılı ya da sözlü bilgi sağlama becerisine ne ad verilir?

İnsan ilişkileri becerisi
Analitik beceri
İletişim becerisi
Kavramsal beceri
Karar verme becerisi

Soru 81 - Amaçların ve bu amaçların elde edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi sürecine ne ad verilir?

Planlama
Örgütleme
Standart
Strateji
Taktik

Soru 82 - Karar verme ve diğerlerini harekete geçirme ya da örgütsel amaçları başarmak için belli görevleri yaptırma hakkına ne denir?

Güç
Yetki
Liderlik
Güdüleme
Sorumluluk

Soru 83 - Kimseden onay almadan birisinin faaliyetleri alanında karar verme yetkisine ne ad verilir?

Yetki devri
İstisna ilkesi
Özel devir
Karar verme
Güçlendirme

Soru 84 - Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen psikolojik engellerden birisi değildir?

Kıskançlık
Dinlememe
Gürültü
Süzgeçleme
Güven ve açıklık

Soru 85 - Yöneticinin, sorunun çıktığı anda çözümlemesi gereken, ertelenmesinin mümkün olmadığı işler aşağıdakilerden hangisidir?

Özel işler
Kritik işler
Planlanması gereken işler
Günlük işler
Ajanda işleri

Soru 86 - Aşağıdakilerden hangisi örgüt içindeki her bir grubun ilişkide bulunduğu diğer bir grupla çatışma eğiliminde bulunmasının nedenleri arasında sayılamaz?

Karşılıklı bağımlılık
Amaçlarda farklılık
Algısal farklılık
Uzmanlara artan bir biçimde ihtiyaç duyulması
Zaman yönetimi

Soru 87 - “İyi bir mal kendi kendini satar” düşüncesinin hakim olduğu dönem pazarlamanın gelişim süreci içindeki hangi dönemin tipik bir ifadesidir?

Üretim anlayışı dönemi
Satış anlayışı dönemi
Toplam kalite yönetimi dönemi
Pazarlama anlayışı dönemi
Toplam pazarlama anlayışı dönemi

Soru 88 - Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurları arasında yer almaz?

Mamul
Fiyat
Strateji
Tutundurma
Dağıtım

Soru 89 - Bir işletmenin yeni mamuller ile yeni pazarlara girmesi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Çeşitlendirme stratejisi
Pazara nüfus etme stratejisi
Mamul geliştirme stratejisi
Pazar fırsatları stratejisi
Pazar geliştirme stratejisi

Soru 90 - Tuz, şeker, çimento gibi standart ürünlerin satışını yapan bir işletme için hedef pazar seçimi stratejilerinden hangisi uygundur?

Tek bölüm stratejisi
Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi
Tüm pazar stratejisi
Yoğunlaştırılmamış pazarlama stratejisi
Çok bölüm stratejisi

Soru 91 - Sigara ne tür bir tüketim malıdır?

Beğenmeli mal
Kolayda mal
Özellikli mal
Aranmayan mal
Zararlı mal

Soru 92 - Bir mamulün fiyatı mamulün yaşam eğrisi dönemlerinden hangisinde en yüksektir?

Sunuş
Büyüme
Gelişme
Olgunluk
Düşüş

Soru 93 - Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış fiyatlandırma uygulamaları arasında yer almaz?

Tüketici esasına göre
Mamul esasına göre
İmaj esasına göre
Zaman esasına göre
Miktar esasına göre

Soru 94 - Toplumu ekonomik ve sosyal belli hedeflere yönlendirmek amacıyla, devletin elindeki mali araçların bir bölümünü ya da tamamını uyumlu bir şekilde kullanması gerektiğini ilk vurgulayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Keynesyen İktisat
Monetarist Yaklaşım
Klasik İktisat
Post-Keynesyen İktisat
Liberal Yaklaşım

Soru 95 - Kaynak ve gelirler ile hizmet ve harcamalar konusunda yerel yönetim ile merkezi yönetim arasında denkleştirme aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Subsidarity
Mali Tevzin
Mali Sürüklenme
Fiskal Maliye
Fiscal Drug

Soru 96 - Bir fiyat karşılığı satılmayan, tüketimden bireylerin mahrum bırakılmadığı, üretim ve dağıtımına siyasal sürecin karar verdiği mal ve hizmetler aşağıdakilerden hangisidir?

Yarı bölünebilir mal ve hizmetler
Bölünemez mal ve hizmetler
Bölünebilir mal ve hizmetler
Klüp mal ve hizmetler
Merit mal ve hizmetler

Soru 97 - Aşağıdakilerden hangisi klasiklerin belirlediği varsayımlardan biri değildir?

Tam rekabet koşullarında denge
Zorunlu fena devlet
Tam istihdam
Sosyal Devlet
Doğal nizam

Soru 98 - Bir bölgede kurulan bir fabrikanın, alt yapı yatırımları nedeniyle, o çevrede yaşayan kişilerin bu yatırımlardan olumlu etkilenmeleri nasıl bir dışsallık türüdür?

Tüketiciden üreticiye pozitif dışsallık
Üreticiden tüketiciye negatif dışsallık
Üreticiden üreticiye pozitif dışsallık
Üreticiden tüketiciye pozitif dışsallık
Tüketiciden tüketiciye negatif dışsallık

Soru 99 - Devlet eliyle kalkınmanın gerçekleşmesini ortaya koyan ve kamu harcamalarının artışını ulusal ekonominin gelişim sürecinde devletin üstlenmiş olduğu rollerle açıklayan maliyeci kimdir?

Rostow
Bommel
Musgrave
Keynes
Niskanen

Soru 100 - Kamu harcama miktarında bir artış olduğu halde, kişi başına düşen hizmet miktarında bir artışa yol açmayan harcama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Paranın değer kaybetmesi / Gerçek artış nedeni
Askeri harcamalar / Gerçek artış nedeni
Siyasal nedenler / Görünüşte artış nedeni
Safi usulden gayri safi usule geçiş / Görünüşte artış nedeni
Ekonomik nedenler / Gerçek artış nedeni

Soru 101 - Siyasal süreç kamu harcamalarını kendiliğinden artırıcı etki yapmaktadır. Bunu önlemenin koşulu hükümetin mali yetkilerinin Anayasayla sınırlandırılması gerektiğini ifade eden yaklaşım ve savunucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Marjinal Analiz Yaklaşımı / Pigou
Kamu Tercihi Yaklaşımı / Tullock
Anayasal İktisat Yaklaşımı / Buchanan
İktisadi Rasyonelite Yaklaşımı / Samuelson
Hiçbiri

Soru 102 - Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye stoğunu arttırmaya yönelik yapılan harcama türüdür?

Personel giderleri
Yatırım harcamaları
Sermaye teşkili transfer harcamaları
Sosyal transfer harcamaları
Yatırım carileri

Soru 103 - Aşağıdakilerden hangisi Global Kamu Yükünü vermektedir?

Kamu gelirlerinin, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı,
Kamu harcamalarından, transfer harcamaların düşülmesi,
Kamu harcamalarının, gayri safi milli hasılaya oranı,
İç borç toplamının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı,
Dış borç toplamının, gayri safi milli hasılaya oranı

Soru 104 - Özel Kesime ait bir işletme inşaatının tamamlanmasından iki yıl sonra Kamu kesimi tarafından satın alınmıştır. Yapılan bu harcama ne tür bir harcamadır?

Yatırım harcaması
Yatırım carileri
Sermaye Teşkili Transfer Harcaması
Tüketim harcaması
Ekonomik transfer

Soru 105 - Özel yarar sağlamanın karşılığı olarak alınan kamu geliri hangisidir?

Vergi
Resim
Harç
Vergi benzeri
Şerefiye

Soru 106 - Fiyatın içerisinde yer alan ve ödeyen kişinin bu vergiyi ödemesi sonucu herhangi bir tepki duymadığı durumu aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

Mali Tevzin
Mali Anestezi
Mali Sürüklenme
Mali Fren
Mali sorumluluk

Soru 107 - Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi sonucu, mükellef ile devlet açısından hukuki durum aşağıdakilerden hangisidir?

Borç - alacak ilişkisi
Sorumluluk ilişkisi
Borç - ödeme
Tarh - Tebliğ
Tahakkuk - Tebliğ

Soru 108 - Aşağıdakilerden hangisi klasiklerin vergileme prensiplerinden verimli bir verginin bahsedilmesi için gerekli ilkelerle ilgili değildir?

Verimli bir vergi geneldir.
Verimli bir vergi tasarrufludur.
Verimli bir vergi müdahalecidir.
Verimli bir vergi mutedildir.
Verimli bir vergi görünmezdir.

Soru 109 - Aşağıdakilerin hangisi mükelleflerin bir verginin kaldırılması yönünde toplu olarak gösterdikleri bir tepki türüdür?

Verginin reddi
Vergi grevi
Vergi gayreti
Vergi erozyonu
Verginin yansıması

Soru 110 - Vergi nedeniyle harcanabilir gelirinde bir azalma meydana gelen mükellefin, bu azalmayı telafi etmek amacıyla işgücü arzını arttırması, verginin nasıl bir etkisini ortaya koymaktadır?

Çarpan etkisi
Beyan etkisi
Karar etkisi
İkame etkisi
Gelir etkisi

Soru 111 - Aşağıdakilerden hangisi ayni sermayeye bağlı olarak elde edilen gelir unsurudur?

Ücret
Ticari Kazanç
Serbest Meslek Kazancı
Menkul Sermaye İradı
Gayrimenkul Sermaye İradı

Soru 112 - Aşağıda belirtilen şirketlerden hangisi ticari faaliyetle uğraşmasına rağmen ortağın şirketten elde ettiği kar payı ticari kazanç sayılmaz?

Kollektif şirketin ortaklarının
Adi komandit şirketin komanditer ortağının
Eshamlı komandit şirketin komandite ortağının
Adi komandit şirketin komandite ortağının
Adi şirket ortağının

Soru 113 - Aşağıdaki faaliyet türlerinin hangisinden sağlanan gelir ticari kazanç sayılmaz?

Coberlik
Diş protezciliği
Müteahhitlik
Bilirkişilik
Bankerlik

Soru 114 - Telif haklarının; I. Müellifleri veya mucitleri tarafından satılması II. Kanuni mirasçıları tarafından kiraya verilmesi III. Yukarıda belirtilen kişiler dışındakilerce satılması IV. Kanuni olmayan mirasçısı tarafından kiraya verilmesi durumunda hangisinin veya hangilerinin geliri mutlaka serbest meslek kazancı sayılır?

Yalnız I
Yalnız II
III ve IV
I ve II
Hepsi

Soru 115 - Emsal kira bedeli hangi durumda uygulanır?

Basit usule tabi ticari kazancın küçük gösterilmesi
Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazancın düşük gösterilmesi
Kar payı gelirinin düşük gösterilmesi
Kira gelirinin düşük gösterilmesi
Serbest meslek kazancının düşük gösterilmesi

Soru 116 - Aşağıda belirtilenlerin hangisinden elde edilen kira geliri gayrimenkul sermaye iradı sayılmaz?

İşletmeye dahil olmayan taşınır ve taşınmaz malların kirası
İşletmeye dahil olan taşınmaz malın kirası
Hakların kiraya verilmesi
İşyerlerinin kiraya verilmesi
Meskenlerin kiraya verilmesi

Soru 117 - Borcun reddi anlamına gelmeyen, ancak devletin borç ödemekten aciz bir konuma gelmesi anlamında ifade edilen durum aşağıdakilerden hangisidir?

Konsolidasyon
Borç ötelenmesi
Morotaryum
Monetizasyon
Konvensiyon

Soru 118 - Aşağıdakilerden hangisi devletin sermaye piyasasından yapmış olduğu borçlanmaya denir?

Kısa vadeli borç
Uzun vadeli borç
Süresiz borç
Dalgalı borç
Dalgasız borç

Soru 119 - Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanmasında sağlanan avantajlardan biri değildir?

Vergi imtiyazı
Hukuki avantaj
İkramiyeli ihraç
Teminat olarak kullanabilme
İtfaya tabi olmama

Soru 120 - Borç faiz ödemesi aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yapılmaktadır?

Bütçe ödeneklerinden
Hazine ödeneklerinden
Merkez Bankasından
Gider İdaresi Başkanlığından
Hiçbiri

Soru 121 - Sendikasyon kredisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru verilmiştir?

Borç arayan devlete uluslararası kuruluşlar ve devletlerce sağlanan kredidir.
Vadesi gelen borcun yeni bir sözleşme ile yeni bir borçlanma şeklidir.
Merkez Bankasının transfer edemediği birikmiş bir borç türüdür.
Devletin borcunu ödemekten aciz olduğunu bildirmesi sonucu ortaya çıkar.
Hepsi

Soru 122 - Borçlanma yetkisi aşağıdakilerden hangisinin yetkisi dahilinde gerçekleşir?

Cumhurbaşkanı
Maliye Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
T.B.M.M.
Bakanlar Kurulu

Soru 123 - Devletin borçlarına daha yüksek faiz ödeyerek vadesini uzatması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Konversiyon
Monetizasyon
Morotaryum
Tahkim
Borç erteleme

Soru 124 - Aşağıdakilerden hangisi bütçede yer alan kamu gelirlerinin yasal dayanağını gösteren cetveldir?

A cetveli
B cetveli
C cetveli
Ç cetveli
D cetveli

Soru 125 - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre belirtilen Genel Yönetim Bütçesi kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu

Soru 126 - Aşağıdakilerden hangisi Bütçeleme ilkelerinden biri değildir?

Gelirlerin giderlerden önceliği ilkesi
Önceden izin ilkesi
Anlaşılır olma ilkesi
Tahsis ilkesi
Birlik ilkesi

Soru 127 - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar hazırladıkları bütçe tekliflerini ne zaman ve nereye verirler?

30 Ağustos’a kadar TBMM’ne
31 Temmuz’da Maliye Bakanlığı’na
31 Temmuz’da DPT’ye
30 Eylül’de TBMM’ne
17 Ekim’de TBMM’ne

Soru 128 - 1982 Anayasamıza göre Kesin Hesap Kanun tasarısı mali yılın bitiminden itibaren en geç kaç ay içerisinde nereye sunulur?

6 ay - TBMM’ye
7 ay - TBMM’ye
7 ay - Maliye Bakanlığı’na
6 ay - Maliye Bakanlığı’na
7 ay - Bakanlar Kurulu’na

Soru 129 - Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının ulaşmak istediği temel amaçlardan biri olamaz?

Toplam talebi daraltmak
Toplam talebi arttırmak
Tam istihdama ulaşmak
Borçlanmayı azaltmak
İstikrar, büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirmek

Soru 130 - Aşağıdakilerden hangisi Kamu harcamaları içerisinde en yüksek gider kalemini oluşturur?

Kalkınma carileri
Mali transferler
Yatırım harcamaları
Cari harcamalar
Ekonomik transferler

Soru 131 - Genişletici maliye politikası uygulanması durumunda, faiz oranlarının yükselmesine bağlı olarak özel yatırım harcamalarının azaldığı duruma ne ad verilir?

Likidite tuzağı
Çoğaltan etkisi
Dışlama etkisi
Vergi çengeli
Mali fren

Soru 132 - Bütçe açığının hazine açığından büyük olması durumu aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkar?

Bütçe dışı hesapların fazla vermesiyle,
Bütçe dışı hesapların eksik vermesiyle,
Bütçe açığının bütçe dışı hesaplara eşit olmasıyla,
Hazine açığının bine eşit olması ile,
Bütçe dışı hesaplarda fazlalık veya eksikliğin olmamasıyla,

Soru 133 - Maliye Politikasının başarısını belirleyen faktörlerden biri olan, enflasyon ve deflasyon boşluklarının iyi ve doğru hesaplanmasını ifade eden durum hangisidir?

Ekonomik sınırlar
Siyasal sınırlar
Maliyenin sanat yönü
İşlemsel sınırlar
Coğrafi sınırlar

Soru 134 - Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararla karşılaştırılması, aşağıda verilen muhasebe temel kavramlarından hangi kavramın gereğidir?

İhtiyatlılık
Özün önceliği
Kişilik
Tutarlılık
Dönemsellik

Soru 135 - İşletme 01.07.2007 tarihinde bir işyerini bir yıllığına kiralamış ve bir yıllık kira bedeli olan 3.600 YTL peşin ödenmiştir. 31.12.2007 tarihinde yapılacak yevmiye kaydına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Kasa Hesabı borçlu, 3.600 YTL
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı alacaklı, 2.000 YTL
Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı alacaklı, 1.800 YTL
Gelir Tahakkukları Hesabı borçlu, 1.800 YTL
Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı alacaklı, 1.800 YTL

Soru 136 - Yurtiçinden veya yurtdışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi olmayan duran varlıklarla ilgili avans ödemeleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

Verilen Sipariş Avansları
Alınan Sipariş Avansları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Verilen Avanslar
Alınan Avanslar

Soru 137 - Maddi olmayan duran varlıkların amortismanı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Maddi olmayan duran varlıklar amortismana tabi değildir.
Maddi olmayan duran varlıklar 3 yılda amorte edilir.
Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı birikmiş tükenme payları hesabında izlenir.
Sözleşme süresi 5 yıldan fazla ise amortisman süresi 5 yıldır.
Sözleşme süresi 3 yıldan fazla ise amortisman süresi 3 yıldır.

Soru 138 - Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem ayırıcı hesaplar arasında yer almaz?

Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
Gider Tahakkukları Hesabı
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı
Gelir Tahakkukları Hesabı
Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

Soru 139 - Aşağıdaki hesaplardan hangisi mali borçlar grubunda yer almaz?

Banka Kredileri Hesabı
Çıkarılmış Bono ve Senetler Hesabı
Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabı
Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabı
Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı

Soru 140 - Gazetelerde, türkçenin özleşmesi gerektiğini ortaya koyan bir tek yazıya bile rastlamadım.Tersine, bazı gazetelerde buna karşı çıkan, zaman zaman köşesinden bu fikirlere ateş açan yazılar görüyorum. Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Beni desteklemesi gerekirken sürekli eleştirip düşüncelerimin etkisini yok etmeye çalışıyor.
Ortaya bir düşünce koymak ya da onu savunmak sorumluluk gerektirir.
Söylediklerinin arkasında durmayan insanlardan uzak durun.
Eskiden pek önemsemezdim; ama artık insanlara her fırsatta yardım ediyorum.
Kapatılmış bir konuyu tekrar açarak ortalığı karıştırıyordu.

Soru 141 - Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir kavramı anlatmaktadır?

Elinizdeki yara henüz iyileşmedi.
O gün hava oldukça soğuktu.
Çocuğun başarısından gurur duydu.
Kara bulutlar birden gökyüzünü kapladı.
Söylediğim örtüyü henüz getirmedi.

Soru 142 - “Bundan böyle kendisine verilen her işi daha özenli, ............ yapmaya başladı.” Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilirse, işin “seve seve ve her türlü yorgunluğu göze alarak” yapıldığı belirtilmiş olur?

candan yürekten
canı pahasına
can havliyle
canı sıkılarak
canını hiçe sayarak

Soru 143 - Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, işin çabucak yapıldığını belirtir?

Okuldan çıkınca arkadaşının yanına gitti
Notları bugün gözden geçirdi.
Şehre gidince fuarı şöyle bir gezdi.
Gazetedeki haberi ders arasında okuyuverdi
Giden otobüsün arkasından bakakaldı.

Soru 144 - Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir?

Sorunun cevabını söyleyemedim.
Seninle hiçbir zaman anlaşamayız.
Kırıcı sözlerinden etkilenmedim.
Bana ne yaptığını sanki sen görmedin.
Senden hiçbir şey saklanmıyor.

Soru 145 - İşi gücü, başkalarına hizmet etmek olan insanlar, kendilerinden her zaman bir şey isteneceğini düşünürler. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümlede anlatılmak isteneni belirtir?

Eşeği düğüne çağırmışlar, “Ya odun eksik, ya su.” demiş
Köpeğin ahmağı baklavadan pay umar.
Kurda “Neden, boynun kalın?” demişler, “İşimi kendim görürüm de ondan.” demiş.
Koyun can derdinde, kasap et derdinde.
İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol.

Soru 146 - Başarılı bir kuruluşun göstergesi, sorunların olup olmadığı değil, sorunların geçen senekilerin aynısı olup olmadığıdır. Bu cümleye anlamca en yakın yargı aşağıdakilerin hangisidir?

Bir işyerindeki düzenin devam etmesi, o işyerinin iyi yönetildiğini gösterir.
Her kuruluşta sorun vardır ama başarılı bir kurumda sorunlar ertelenmeden çözülür
Kalıcı çözümler üretmek isteyen yöneticiler, her sorun karşısında duyarlı olmalıdır.
Kurumların sorunlarla baş edebilmesi için donanımlı personele gereksinimi vardır.
Değişime ayak uydurabilen kuruluşlar, başarıyı daha kısa sürede yakalar.

Soru 147 - (I) Öykülerimde çevremde gelişen olayları anlattım. (II) Bu olaylara ne eklemelerde bulundum ne de onlarda bir eksiklik bıraktım. (III) Anlattıklarım inandırıcı olsun istedim. (IV) Öykü, gerçekleri anlatmadı mı okura inandırıcı gelmiyor. (V) Okurun inanmayacağı bir öykü bence boşuna yazılmıştır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yerine “Her şeyi olduğu gibi aktardım.” cümlesi getirilirse parçanın anlatımında bir değişiklik olmaz?

I.
II
III.
IV.
V.

Soru 148 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz vardır?

Biraz sakin ol, her şey kısa sürede düzelecek bence.
Yaşam, hızla akıp gidiyor, insandan neler neler götürüyor.
Araştırıyorum, öğreniyorum, bir karara varıyorum.
Sen istesen, biraz çalışsan, sonuca çabuk ulaşırsın.
Haziranda, yazın en güzel ayında, oralarda olmak isterdim.

Soru 149 - Bir düşüncenin dünyayı değiştirmesi için öncelikle sahibinin, kendi yaşamını değiştirmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

Bir fikir, dünyada birçok kişiyi etkileyebilmişse bunu dile getiren kişi bilge bir kişidir.
Düşüncelerimizi açık yüreklilikle söylemeli ve karşımızdakinin dünyasını değiştirmeye çalışmalıyız.
Düşüncelerimizi kağıda dökerek diğer insanları da bilgilendirmeliyiz.
Aklımızdan geçenler bizim hayatımızı değiştirmiyorsa başkalarınınkini hiç değiştiremez.
Yazarlar, düşüncelerine saygı gösterilen bir ortamda daha verimli olurlar.

Soru 150 - (I) Herkes işine gidiyor, sonbaharın yerlere saçtığı yapraklara kimse aldırmıyordu. (II) Kahveci, sandalyeleri yerleştiriyor, nargileleri raflara diziyordu. (III) Yolun her iki tarafında, vitrinleri rengarenk, küçük dükkanlar vardı. (IV) Her dükkanın çalışanları, dükkanların önlerini süpürüyordu. (V) Bunlardan bazıları, kaldırımdan taşıyor, sokakları bile temizliyordu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleme yapılmıştır?

I
II
III
IV
V

Soru 151 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Karlar eridi; barajlar doldu.
Ayla; Esin, Ömer ve Kenan’a seslendi.
Ağaçlar kesildi; bahçe temizlendi.
Deniz güzel; sahil cıvıl cıvıl.
Konu bitirildi; eve ödev verildi.

Soru 152 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

Parktaki bankta yan yana oturmuşlardı.
Ödevini yarım yamalak yapıp sokağa çıktı.
Birkaç gün içinde sıkı fıkı olmuşlardı.
İki de bir de aynı düşünceleri dile getiriyordu.
Çerden çöpten bir kulübede yaşamaya çalışıyordu.

Soru 153 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

Sokaktaki birkaç kişi tartışıyor.
Pek çok konuda bilgi sahibidir.
Bu işe bir gün dayanamazsın sen.
Burada her biri beş yaşında on çocuk var.
Herşey bir anda, içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Soru 154 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Buraya çöp dökmek yönetimce yasaklanmıştır.
Araçların kaldırımlara park edilmesi yasaklanmıştır.
Personel harici girilmesi yasaktır
Burada sigara içmek yasaktır.
Onarım süresince köprüden geçmek yasaktır.

Soru 155 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Doktoruyla konuşmaya bile şansı yoktu
Kitabın içeriği doyurucu, baskısı kaliteliydi.
Aslında bu, onun görevi değildi.
Çocukların ResimListesii büyüklerinkinden daha güzeldi.
Geziye daha çok, belli bir yaşın altındakiler katılmıştı.

Soru 156 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Dört gözle, ailemin geleceği günü bekliyorum.
Eve yaklaştıkça heyecanım biraz daha artıyor.
Uzun bir ağacın gölgesinde biraz soluklandık.
Aklınızda kalıcı bir örnekle bu konuyu açıklayayım
İndirimden yararlanmak isteyenler marketin önünde sıraya girmiş.

Soru 157 - (I) İki yolcu vardı Anadolu’dan geçip giden: rüzgar ve su. (II) Rüzgar, toprağın ve kayaların başını okşadı, su ise yağmur olup yüzlerini ıslattı. (III) Bu ikili, Anadolu’da taşı ve toprağı aşındıra aşındıra, görkemli doğal anıtlar yarattılar. (IV) Masalsı manzaralar sunan oluşumların en ünlüleri Kapadokya’daki peribacaları ve Pamukkale’deki travertenler. (V) Ama başka büyüleyici oluşumlar da var Anadolu’da. (VI) Bunlar, yalnız yer bilimcilerin değil, gezginlerin de ilgisini çekiyor. Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

II
III
IV
V
VI

Soru 158 - Sözcüklerin gücü kendi içlerinde değil, kullanışlarında, uygulanışlarındadır. Bir sözcük tek başına iken kulağımıza hoş gelebilir ya da anlamı çok güçlü olabilir; ama bakarsınız aynı sözcük, cümle içinde yersiz ve anlamsız düşmüştür. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Sözcüklerin doğru yerde kullanılması, yazıya değer katar.
Sözcüklerin gücü, kullanıldıkları bağlamda ortaya çıkar
Cümle içinde, anlama uygun düşmeyen sözcükler bulunabilir.
Sözcüklerin kulağa hoş gelmesi, anlatımı güzelleştirir.
Özgün bir söyleyiş özelliğine ulaşmak için, doğru sözcükler seçmek gerekir.

Soru 159 - Eskiden veterinerlere “baytar” denirdi. “Veteriner Okulu”nun adı “Baytar Mektebi”ydi. Veteriner sözcüğü kullanılmaya başlanınca uluslararası bir kimlik kazanıldı. Halkımız, bir sözcük daha öğrendi. Bu, küreselleşme adına iyi bir şeydi; ama halkımız öğrendiği yeni sözcüğü de unuttu. Veteriner kelimesi, Nişantaşı ve Etiler dolaylarında “Vet” oluverdi. Kedi ve köpek adları da çok değişti. O eski adlar artık kullanılmıyor. Şimdi Türkiyeli hayvanların adlarına bir bakın, sanki Amerika’da yaşıyoruz. Kültür kirliliği vurdu gidiyor. Van kendisi oluyor “One” kedisi, “Haylaz” oluyor “High Laz” … Toplumca İncelazca öğreniyoruz. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine yönelik olumsuz bir eleştiri yapılmıştır?

Yabancı sözcüklerin anlamlarının bilinmemesine
Eski sözcüklerin yerine yenilerinin getirilmesine
Dilin, yabancı sözcüklerin etkisiyle bozulmasına
İngilizceden çok sözcük alınmasına
Türkçe sözcüklerin İngilizceye çevrilmesine

Soru 160 - Kar tanelerinin neredeyse hepsi altıgen prizmalar olsa da temel biçiminden farklı olanlar da az değil. Sıcaklık, nem, basınç ve hava akımları, sonucu etkileyen ögelerden bazıları. Öteki kar taneleriyle çarpışmalar ve bölümsel erime de biçimi değiştirebilir. Donmanın hemen altındaki sıcaklıklarda kar taneleri genellikle küçük tabaka biçimini alır. Sıcaklık düştükçe iğne ve kalem şeklinde kolonlara benzer. Daha da soğuyunca, kar tanesinin kolları girintili dallar oluşturarak yıldıza benzeyen gösterişli büyük tabakalar oluşturur. Bu parçanın bütününde kar taneleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi anlatılmaktadır?

Biçimini etkileyen koşulların neler olduğu
Oluşma süresinin ne kadar olduğu
Sıcaklık farkından nasıl etkilendiği
Birbirlerine neden benzemedikleri
Özelliklerinin niçin önem taşıdığı

Soru 161 - Aslında insanlar, MÖ 3500 yıllarında bile, üzerine yazı yazılabilecek çeşitli malzemeler kullanıyorlardı. Fakat bugünkü özelliğiyle kağıt, çok daha sonraki dönemde Çin’de oluşturuldu ve Çinlileri dünyanın en gelişmiş kültürünün sahibi yaptı. Şaşırtıcıdır ki Orta Asya’ya 751, Bağdat’a ise 793 yılında ulaşan kağıt yapma yöntemi, Avrupa’ya 1000 yılda bile gelemedi. Avrupa’da ilk kağıt, ancak 1151 yılında İspanya’da yapılabildi. Bu parçada kağıtla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

Yaygın kullanımının ne kadar zaman aldığına
Yapım yönteminin Avrupa’ya niçin geç ulaştığına
İlk olarak kullanan ülkeye nasıl bir katkı sağladığına
Asya’da ne zamandan itibaren kullanıldığına
Önce, Avrupa’nın hangi ülkesinde yapıldığına

Soru 162 - Bu türe, “yapışkan ayaklı kertenkele” denmesinin nedeni, ayaklarının, bastığı yere yapışmasıdır. Bilimsel adı “Gekko” da kabadayı gibi “Gekko” diyerek çığlık atmasından ileri gelir. Bu kertenkele, sıcak ülkelerde, duvarların tavana yakın yerlerinde sinek ve benzeri hayvanları avlayarak yaşamını sürdürür. Yere dik olan duvarlar, hele tavanlar üzerinde avlanabilmek için hayvan, düşmeyecek denli sağlam durmalıdır. Başka bir deyişle, ya yerçekimini yenmeli ya da ayaklarıyla bastığı yere sıkı sıkı tutunabilmelidir. İşte “Gekko”nun ayakları da bu işi görmektedir. Bu parçada söz konusu kertenkele ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

Yaşadığı yerlere
Ayaklarının işlevine
Beslenme yöntemine
Özellikleriyle adlandırıldığına
Boyutlarının küçüklüğüne

Soru 163 - İnsanın bilinçlenmesi veya belli bir bilinç düzeyine erişmesi kendiliğinden olan basit bir olgu değildir. Köklü bir eğitim ve öğretimle ilgilidir. Bu da akılcı yaklaşımların, toplum yaşamına yerleşmesiyle oluşur. Ahlaksal değerlerin, toplumsallaşmanın ve evrenselleşmenin de bilinçlenmeye katkısı büyüktür. Bu parçada insanın bilinçlenmesinde aşağıdaki kavramlardan hangisi üstünde durulmamıştır?

Eğitim ve öğretim
Toplumsallaşma
Evrensellik
Özgürlük
Bilimsellik

Soru 164 - Kleptomani, bazı kimselerin, kendine ait olmayan eşyayı gizlice ele geçirmek biçiminde duydukları dayanılmaz itki, çalma hastalığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülür. Kleptomonlar davranışlarına mantıksal nedenler gösteremezler. Hırsızlığı, salt hırsızlık amacıyla yaparlar. Bu özellik birçok durumda, çalınıp saklanılan şeylerin değersiz olmasından da anlaşılır. Kleptomaninin nedenleri tam olarak bilinememekle birlikte, bu davranışın altında cinsel dürtüler olduğu sanılmaktadır. Bu hastalık, psikoterapi ile iyileştirme yoluna gidilir. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Kleptomanların çalma isteği bilinçli midir?
Kleptomani, en çok hangi durumlarda ortaya çıkar?
Kleptomaninin cinsiyetle bir ilgisi var mıdır?
Kleptomanları çalmaya yönelten dürtü nedir?
Kleptomanların çaldıkları eşyaların ortak özelliği var mıdır?

Soru 165 - (I) Namık Kemal’e olan borcumuzu biliriz; bu ülkede özgürlüğü ilk anan, bize özgürlük sevgisini aşılamaya çalışan ilk kişi odur. (II) Ama onun söylediği özgürlük, toplumun özgürlüğüdür; bireyin yani ferdin özgürlüğü değildir. (III) Kemal aynı zamanda Vatan yahut Silistre’nin de yazarıdır. (IV) Bireyin özgürlüğünü ilk düşünen şairse Tevfik Fikret’tir. (V) Fikret, toplum içinde bireyin hür olmasını, bireyin birtakım bağlardan silkinmesini ister. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

I
II
III
IV
V

Soru 166 - Dünyanın en önemli restoranlarında çalışmış şeflerin yeni heyecan kaynağı, yılın çeşitli dönemlerinde düzenlenen özel yemek festivalleridir. Dünyanın en tanınmış şeflerini bir araya getiren bu festivallerde yemek âleminin yıldızları bizzat mutfağa girer. Üstelik sadece marifetlerini ve ne kadar güzel yemek yaptıklarını göstermek değildir amaçları. Yeni buluşlar için bütün yıl kafa yoran bu şefler, yemekleri farklı formlara sokarak her festivalde katılımcıları hayrete düşürürler. Bazen zeytinyağını toz halinde sunarlar, bazen de yemekleri karton formatında sergilerler. Ekmek, çikolata, pizza, makarna gibi farklı kategorilerde düzenlenen yemek festivallerine sadece şefler yemekleriyle değil, firmalar da geliştirdikleri mutfak eşyalarıyla dahil oluyor. Yukarıdaki parçada yemek festivalleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

Düzenlenme amacına
Şeflerin yaratıcı yönlerine
Gösteri yönünün bulunduğuna
Katılımcılarının kimler olduğuna
Dünyanın en önemli etkinliği olduğuna

Soru 167 - Aldatmaya ve aldanmaya en elverişli şeyler, bilmediğimiz şeylerdir. İnsan, görülmeyen şeylere nedense kolay inanır; üzerlerinde konuşmaya, düşünmeye alışık olmadığımız için, bunlara kolayca karşı koyamayız. Bu yüzden, insan en az bildiği şeye en çok inanır. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Bilgili olmak, düşünmenin ötesinde bir çaba gerektirir.
Bilmediği bir şeye körü körüne inanan insan, bundan zarar görebilir.
Bilgi sahibi olmak, insanı kuşkuya götürür.
İnsan, inandıklarından kolay vazgeçemez.
Aldanmak istemeyen bir kişi, başkalarını aldatmaya çalışmamalıdır.

Soru 168 - m pozitif bir tamsayı olmak üzere, 336 . m çarpımının bir sayının karesi şeklinde yazılabilmesi için m nin alabileceği en küçük değer kaç olmalıdır?

90
80
42
28
21

Soru 169 - I. TBMM’nin, • İstiklal Mahkemelerini kurması • İstanbul’un yaptığı işlemleri yok sayması • Teşkilat-ı Esasiye Anayasa’sını hazırlaması aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?

TBMM üstünde güç tanımadığı
Manda ve himayenin red edildiği
İstanbul Hükümeti ile uzlaşma sağlanacağı
Saltanatın kaldırıldığı
Kanun-i Esasi’nin reddedildiği

Soru 170 - Misak-ı Milli Belgesi’nin hükümleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Padişah hakları
Borçlar
Boğazlar
Kapitülasyonlar
Arap ülkeleri

Soru 171 - Türkiye Cumhuriyeti’nde aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi dinsel ve etnik kökene dayalı olarak çıkarılmamıştır?

Şeyh Sait Ayaklanması
Nasturi Ayaklanması
Çerkez Ethem Ayaklanması
Menemen Olayı
Dersim İsyanları

Soru 172 - I. Beş Yıllık Sanayi ve Kalkınma Planı’nı uygulama görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

Osmanlı Bankası
İş Bankası
Sümerbank
Sanayi ve Maadin Bankası
Emlak ve Eytam Bankası

Soru 173 - Türk halkının kültürel gelişimini sağlamaya yönelik uygulamalar arasından aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Köy Enstitüleri’nin kurulması
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Halkevleri’nin açılması
Millet Mektepleri’nin açılması
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

Soru 174 - Atatürk Dönemi’nde Türk Yunan ilişkilerinin olumlu bir şekilde geliştiğinin kanıtı aşağıdakilerden hangisi değildir?

Balkan Antantı’nın kurulması
Ege Adalarının silahlandırılması
10 Haziran 1930 tarihli antlaşmanın yapılması
Yunanistan’ın Türkiye’yi Milletler Cemiyeti’ne davet etmesi
Rum okullarının çözüme bağlanması

Soru 175 - Atatürk Dönemi’nde dış politikada gerçekleşen, I. Montreux Antlaşması II. 1926 Ankara Antlaşması III. Balkan Antantı gelişmelerinden hangilerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin önemini arttırdığı söylenebilir?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

Soru 176 - Atatürk Dönemi’nde dış politikada gerçekleşen, I. Montreux Antlaşması II. 1926 Ankara Antlaşması III. Balkan Antantı gelişmelerinden hangilerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin önemini arttırdığı söylenebilir?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

Soru 177 - II. Dünya savaşı sonunda, I. Postdam Konferansı II. Adana Görüşmeleri III. Yalta Konferansı gelişmelerinden hangileri gerçekleşmiştir?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I, II ve III

Soru 178 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusuna ait özelliklerinden biri değildir?

Kentsel nüfus, kırsal nüfustan fazladır.
Çalışan nüfusta en büyük oran hizmet sektöründedir.
Nüfus artış hızı yükselmektedir.
Erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır.
Kırsal nüfus oranı en fazla olan bölge Karadeniz’dir.

Soru 179 - I. Tarım alanları oranı II. Özel konum III. Yağış rejimi Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de tarım ürünü çeşitliliğini arttıran faktörlerdendir?

I ve II
II ve III
I ve III
Yalnız I
Yalnız III

Soru 180 - Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesinde sulanan ovalardan biri değildir?

Birecik
Ceylanpınar
Harran
Çukurova
Nizip

Soru 181 - Ege Bölümü’nde dağların denize dik uzanmasının aşağıdaki özelliklerin hangisinde etkili olduğu söylenemez?

Kıyı ile iç kesim arasında tarım ürünlerinin benzer olmasında
Kıyıların girintili çıkıntılı olmasında
Deniz etkilerinin iç kesimlere sokulabilmesinde
Kuzeye doğru çıkıldıkça sıcaklığın azalmasında
Kıyı ile iç kesim arasında ulaşımın kolay olmasında

Soru 182 - Marmara Bölgesi’nde hayvancılık sektöründe verimin fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

Yem bitkileri üretiminin fazla olması
Hayvan sayısının fazla olması
Besi ve ahır hayvancılığının gelişmiş olması
Çayır ve otlakların fazla olması
Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması

Soru 183 - I. Linyit II. Rüzgar III. Akarsu IV. Jeoterma lV. Doğal gaz Yukarıda verilen kaynakların hangileri enerji üretiminde çevre kirliliğini artırır?

I ve IV
III ve IV
II ve V
I ve V
II ve III

Soru 184 - Farklı iklim bölgelerinden geçen akarsulara karma rejimli akarsular denir. Buna göre aşağıda verilen akarsularımızdan hangisi karma rejimli akarsulara örnek teşkil eder?

Manavgat
Küçük Menderes
Bartın
Kızılırmak
Ergene

Soru 185 - Nöbetleşe ekim, toprağa her yıl farklı ürün ekilmesi yöntemidir. I. Erozyonu önlemek II. Tarımda makine kullanımını arttırmak III. Üretimde sürekliliği sağlamak IV. Ürün çeşidini arttırmak Yukarıdakilerden hangileri nöbetleşe ekim yönteminin amaçlarındandır?

I ve II
I ve III
III ve IV
I ve IV
II ve III

Soru 186 - Türkiye’de bir şehirde ticaretin gelişmiş olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Yerşekillerinin sade olması
Alanının geniş olması
Geniş tarım alanlarına sahip olması
Deniz kenarında yer alması
Çevreyle olan ulaşım ağının gelişmiş olması

Soru 187 - Türkiye’de deniz turizminin geliştiği aşağıdaki yerlerden hangisi Ege Bölgesi’nde değildir?

Fethiy
Çeşme
Marmaris
Bodrum
Kuşadası

Soru 188 - Türkiye’de ulaşım ağı istenilen düzeyde değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumda etkili değildir?

Teknoloji yetersizliği
Sermaye yetersizliği
Yerşekillerinin elverişsizliği
İşgücü yetersizliği
İklim koşulları

Soru 189 - Orman ürünleri sanayisi, ormanların yoğun olduğu yörelerde gelişmektedir. Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde orman ürünleri sanayisi kurulma olanağı en azdır?

Bursa
Sivas
Kastamonu
Düzce
Giresun

Soru 190 - Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde Türkiye’de gece-gündüz süresi arasındaki fark en azdır?

21 Haziran
23 Mart
15 Kasım
29 Ağustos
21 Aralık

Soru 191 - Cumhurbaşkanı’nın seçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cumhurbaşkanı halk tarafından 5 yıllığına seçilebilir.
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Bir milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı için tek başına adaylığını koyması mümkündür.
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 40 yaşını doldurmuş olmak ve yüksek öğrenim diplomasına sahip bulunmak gerekir.
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 60 gün içinde yeni Cumhurbaşkanı seçilir.

Soru 192 - Cumhurbaşkanı’nın seçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cumhurbaşkanı halk tarafından 5 yıllığına seçilebilir.
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Bir milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı için tek başına adaylığını koyması mümkündür.
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için 40 yaşını doldurmuş olmak ve yüksek öğrenim diplomasına sahip bulunmak gerekir.
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 60 gün içinde yeni Cumhurbaşkanı seçilir.

Soru 193 - Hangi neden veya nedenlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en fazla 1 yıl süreyle seçimlerin ertelenmesine karar vermesi mümkündür?

Yakın savaş tehlikesi
Sıkıyönetim
Sıkıyönetim ve olağanüstü hal
Savaş ve seferberlik
Savaş

Soru 194 - I. Yargıtay II. Sayıştay III. Yüksek Seçim Kurulu IV. Uyuşmazlık Mahkemesi V. Danıştay Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Anayasa’da yüksek mahkemeler arasında yer almaz?

Sadece IV
I, II ve IV
II ve III
IV ve V
II ve V

Soru 195 - Siyasi Parti kapatma davası kim tarafından hangi mahkemede açılır?

Yargıtay Cumhuriyet Savcıları tarafından Yargıtay’da.
Anayasa Mahkemesi Başsavcısı tarafından Anayasa Mahkemesi’nde.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Yargıtay’da.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Anayasa Mahkemesi’nde.
Adalet Bakanı tarafından Siyasi Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulu’nda.

Soru 196 - Genel Kurmay Başkanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Yüksek Askeri Şura tarafından teklif edilir, Bakanlar Kurulunca atanır ve Milli Güvenlik Kuruluna karşı sorumludur.
Milli Güvenlik Kurulunca teklif edilir, Bakanlar Kurulunca atanır, aynı zamanda Başkomutan olan Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Bakanlar Kurulunca teklif edilir, Cumhurbaşkanınca atanır, Başbakana karşı sorumludur.
Bakanlar Kurulunca teklif edilir, Türkiye Büyük Millet Meclisince atanır, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Bakanlar Kurulunca teklif edilir, Cumhurbaşkanınca atanır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı sorumludur.

Soru 197 - Anayasa değişiklikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Anayasa değişikliği için 184 milletvekilinin teklifi gerekir.
Anayasa değişikliklerinin de bütçe kanunu dışındaki kanunlar gibi, Cumhurbaşkanınca tekrar görüşülmek üzere Meclise geri gönderilmesi mümkündür.
Kanunların halkoyuna sunulması mümkün değilken, anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması mümkündür.
Cumhuriyetin niteliklerinin ve Başkentin Ankara olduğuna dair hükmün değiştirilmesi mümkün değildir.
Anayasa değişiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde normal kanunlarla aynı şekilde görüşülür.

Soru 198 - I. Türkiye Büyük Millet Meclisi, en az meclis üye tamsayısının üçte biri (184) ile toplanır. II. Bakanlar Kurulu’nun çıkartabileceği tek norm tüzüktür. III. Bir siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi en az 20 milletvekili gerekir. IV. Milli Güvenlik Kurulunun gündemini, kurulun başkanı olan Cumhurbaşkanı belirler. V. Genel seçimler 4 yılda bir yapılırken, yerel seçimler 5 yılda bir yapılır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ve hangileri doğrudur?

Yalnız III
I, II ve III
I, II ve V
I, III ve IV
I, III, IV ve V

Soru 199 - Kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme anlamına gelen fiil ehliyeti ne zaman başlar?

Sağ doğum şartıyla ana rahmine düşüldüğü anda
Doğum ile
İlköğretim mezunu olmak ile
18 yaşını doldurmak ile
25 yaşını doldurmak ile

Soru 200 - Enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda, Merkez Bankası, Hükümete yazdığı bir açık mektup aracılığıyla hedeften sapma nedenlerini ve enflasyonun tekrar hedefe ulaşması için alınan tedbirleri kamuoyuna sunmaktadır.” ifadesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Enflasyon hedeflemesi rejimi
Fiyat istikrarı
Merkez Bankası’nın şeffaflığı
Hesap verebilirlik mekanizması
Hükümete karşı sorumluluk

Soru 201 - Türkiye’de uygulama döneminde yer aldığımız 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi dönemi kapsamaktadır?

2007 - 2013
2007 - 2012
2008 - 2013
2006 - 2011
2008 - 2012

Soru 202 - ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Rodrigo Rato
Ben Bernanke
Alan Grenspan
Paul Wolfowitz
Jean - Claude Trichet

Soru 203 - Aşağıdakilerden hangisi 80. Oscar ödülünü kazanan en iyi kadın oyuncudur?

Marion Cotillard
Cate Blanchett
Julie Christie
Laura Linney
Ellen Page
Soru 1: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 41: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 42: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 43: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 44: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 45: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 46: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 47: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 48: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 49: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 50: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 51: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 52: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 53: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 54: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 55: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 56: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 57: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 58: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 59: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 60: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 61: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 62: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 63: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 64: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 65: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 66: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 67: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 68: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 69: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 70: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 71: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 72: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 73: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 74: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 75: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 76: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 77: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 78: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 79: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 80: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 81: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 82: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 83: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 84: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 85: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 86: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 87: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 88: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 89: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 90: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 91: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 92: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 93: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 94: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 95: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 96: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 97: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 98: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 99: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 100: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 101: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 102: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 103: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 104: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 105: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 106: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 107: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 108: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 109: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 110: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 111: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 112: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 113: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 114: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 115: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 116: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 117: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 118: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 119: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 120: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 121: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 122: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 123: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 124: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 125: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 126: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 127: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 128: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 129: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 130: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 131: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 132: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 133: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 134: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 135: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 136: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 137: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 138: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 139: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 140: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 141: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 142: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 143: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 144: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 145: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 146: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 147: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 148: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 149: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 150: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 151: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 152: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 153: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 154: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 155: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 156: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 157: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 158: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 159: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 160: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 161: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 162: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 163: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 164: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 165: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 166: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 167: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 168: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 169: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 170: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 171: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 172: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 173: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 174: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 175: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 176: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 177: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 178: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 179: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 180: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 181: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 182: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 183: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 184: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 185: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 186: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 187: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 188: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 189: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 190: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 191: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 192: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 193: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 194: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 195: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 196: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 197: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 198: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 199: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 200: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 201: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 202: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 203: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.