Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss A Muhasebe Çıkmış Sorular

Soru 1 - İşletmenin bankaya yatırdığı yabancı paranın, Ban- kalar hesabına Türk lirası cinsinden kaydedilmesi, aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangi- sinin gereğidir?

Tutarlılık
Özün önceliği
Parayla ölçülme
Önemlilik
Tam açıklama

Soru 2 - İşletmenin 2010 yılı sonu itibarıyla öz sermayesi ̈960.000, yılın başında ise ̈920.000’dir. Aynı yıl içinde işletmeden çekilen değerler toplamı ̈ 90.000, işletmeye eklenen değerler toplamı ise ̈ 140.000 olduğuna göre, işletmenin kâr veya zararı kaçtır?

̈270.000 kâr
̈90.000 kâr
̈40.000 kâr
̈50.000 zarar
̈10.000 zarar

Soru 3 - İşletmenin ithal edeceği mallar için ödeyeceği gümrük vergisi, aşağıdaki hesapların hangisinde muhasebeleştirilmelidir?

Hesaplanan KDV
Verilen Sipariş Avansları
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
Ödenecek Diğer Yükümlülükler

Soru 4 - İşletmede sermaye taahhüdü yerine getirildiğinde hangi hesaba, ne şekilde kayıt yapılmalıdır?

Sermaye hesabının borcuna
Sermaye hesabının alacağına
Ödenmemiş Sermaye hesabının borcuna
Ödenmemiş Sermaye hesabının alacağına
Ortaklardan Alacaklar hesabının borcuna

Soru 5 - Bir işletmede, 2011 Mayıs ayı sonu itibarıyla İndirilecek KDV hesabının kalanı ̈245.000, Hesaplanan KDV hesabının kalanı ̈430.000’dir. Ödenecek KDV tutarı ̈ 90.000 olarak belirlendiğine göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla yapılan kayıtla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Hesaplanan KDV hesabı ̈340.000 borçlandırılır.
İndirilecek KDV hesabı ̈245.000 borçlandırılır.
Hesaplanan KDV hesabı ̈430.000 alacaklandırılır.
Devreden KDV hesabı ̈90.000 borçlandırılır.
Devreden KDV hesabı ̈95.000 alacaklandırılır.

Soru 6 - Giderlerini 7/B seçeneğine göre muhasebeleştiren bir işletme, Genel Yönetim Giderleri tutarını yansı- tırken aşağıdaki hesaplardan hangisini, ne şekilde kullanmalıdır?

Gider Çeşitleri Yansıtma hesabı borçlu
Gider Çeşitleri Yansıtma hesabı alacaklı
Genel Yönetim Giderleri Yansıtma hesabı alacaklı
Genel Yönetim Giderleri Yansıtma hesabı borçlu
Genel Üretim Giderleri Yansıtma hesabı alacaklı

Soru 7 - İşletme 01.08.2010 tarihinde, ̈1.000.000 nominal değerli finansman bonolarını banka aracılığıyla ̈952.000’e satmıştır. Finansman bonoları 6 ay vadeli olduğuna göre, 2011 yılı dönem başı bilançosunda aşağıdaki hesaplar- dan hangisinin kullanımı doğrudur?

Finansman Giderleri - Aktif - ̈40.000
Menkul Kıymetler İhraç Farkı - Aktif - ̈32.000
Menkul Kıymetler İhraç Farkı - Pasif - ̈8000
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler - Pasif - ̈992.000
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler - Pasif - ̈48.000

Soru 8 - Aşağıdakilerden hangisi, kâr yedekleri arasında yer alır?

Özel Fonlar
Hisse Senedi İptal Kârları
Hisse Senetleri İhraç Primleri
İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

Soru 9 - İşletmenin, satın aldığı mal için düzenlenen fatura karşılığında müşteri çeki ciro etmesi hâlinde, I. Satıcılar hesabı alacaklı, II. Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı, III. Alınan Çekler hesabı alacaklı, IV. Ticari Mallar hesabı borçlu, V. Hesaplanan KDV hesabı borçlu kayıtlarından hangilerinin kullanımı doğrudur?

I ve IV
I ve V
II ve IV
III ve IV
III ve V

Soru 10 - Artışların borç tarafına, azalışların alacak tarafına kaydedildiği hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?

Gelir hesapları
Borç hesapları
Öz kaynak hesapları
Pasifi düzenleyici hesaplar
Aktifi düzenleyici hesaplar

Soru 11 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Kesin mizanda alacak kalanı verir, bilançonun pasi- finde yer alır.
Kesin mizanda borç kalanı verir, bilançonun aktifin- de yer alır.
Kesin mizanda borç kalanı verir, gelir tablosunda yer alır.
Kesin mizanda alacak kalanı verir, gelir tablosunda yer alır.
Kesin mizanda kalan vermez, gelir tablosunda yer alır.

Soru 12 - İşletmenin keşide ettiği senedin kabulü hâlinde iş- letmenin yapacağı kayıtla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır.
Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır.
Borç Senetleri hesabı alacaklandırılır.
Borç Senetleri hesabı borçlandırılır.
Satıcılar hesabı borçlandırılır.

Soru 13 - İşletmenin aldığı depozito ve teminatlar, aşağıdaki hesap gruplarının hangisinde izlenir?

Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Borç ve Gider Karşılıkları

Soru 14 - İşletme tarafından düzenlenen bir çekin tahsil edildiği, bankadan gönderilen dekonttan anlaşılmıştır. Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıdaki he- saplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

Kasa hesabı borçlu
Bankalar hesabı borçlu
Alınan Çekler hesabı alacaklı
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu
Alınan Çekler hesabı borçlu

Soru 15 - Aşağıdakilerden hangisi, amortisman hesaplama yöntemlerinden biri değildir ?

Olağanüstü yöntem
Normal yöntem
Direkt yöntem
Azalan kalanlar yöntemi
Artan kalanlar yöntemi

Soru 16 - Tekdüzen Hesap Planı’nda 7/A seçeneğini uygula- yan bir işletme, aşağıdaki hesaplardan hangisini kullanmaz ?

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Hizmet Üretim Maliyeti
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Finansman Giderleri

Soru 17 - Gelir tablosu hesapları arasında bulunan Dönem Kârı veya Zararı hesabının alacak kalanı, aşağıdaki hesaplardan hangisine aktarılır?

Önceki Dönem Gelir ve Kârları
Dönem Net Kârı
Dönem Net Zararı
Dönem Net Kârı veya Zararı
Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları

Soru 18 - İşletmenin düzenlediği genel geçici mizanda Satıcılar hesabının borç toplamı ̈1.876.000, alacak toplamı ̈1.776.000 olarak belirlenmiştir. Yapılan incelemede, bilgisayar alımı için yapılan ̈150.000 tutarındaki ön ödemenin Satıcılar hesabına kaydedildiği belirlenmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Verilen Avanslar hesabı ̈150.000 borçlandırılma- lıdır.
Verilen Avanslar hesabı ̈100.000 borçlandırılma- lıdır
Verilen Sipariş Avansları hesabı ̈150.000 borçlan- dırılmalıdır.
Verilen Sipariş Avansları hesabı ̈100.000 borçlan- dırılmalıdır.
Verilen Sipariş Avansları hesabı ̈150.000 alacak- landırılmalıdır.

Soru 19 - İşletme, 2010 yılında alacak ve borç senetleri için rees- kont işlemi uygulamayı unutmuştur. Bu durum, aşağıdaki muhasebe temel kavramların- dan hangisine uyulmadığını gösterir?

Parayla ölçülme
Özün önceliği
İhtiyatlılık
Tam açıklama
Tutarlılık

Soru 20 - İşletme, sattığı malların iadesiyle ilgili olarak ortaya çı- kan taşıma giderlerini üstlenmiştir. Buna göre, ilgili tutar aşağıdaki hesaplardan hangi- sine kaydedilmelidir?

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Satıştan İadeler
Yurtiçi Satışlar
Ticari Mallar

Soru 21 - İşletme, mal alırken verdiği 23.000 avro tutarındaki borç senedini ̈2,03 kuruyla kayıtlara almış, dönem sonu kuru ise ̈2,30 olarak belirlenmiştir. Buna göre, dönem sonunda yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

Finansman Giderleri hesabı borçlu ̈6210
Finansman Giderleri hesabı borçlu ̈52.900
Kambiyo Zararları hesabı borçlu ̈6210
Borç Senetleri hesabı alacaklı ̈52.900
Borç Senetleri hesabı borçlu ̈6210

Soru 22 - B İşletmesi, C İşletmesine olan ̈100.000 tutarındaki senetsiz borcuna karşılık ileri vadeli ̈105.000 tutarlı bir senet vermiştir. Buna göre B İşletmesi, bu olayla ilgili muhasebe kaydında, I. Alıcılar hesabı borçlu ̈100.000, II. Finansman Giderleri hesabı borçlu ̈5000, III. Alacak Senetleri hesabı borçlu ̈105.000, IV. Satıcılar hesabı borçlu ̈100.000, V. Borç Senetleri hesabı alacaklı ̈105.000, VI. Alacak Senetleri hesabı alacaklı ̈105.000 kayıtlarından hangilerini yapmalıdır?

I, II ve III
I, II ve V
I, IV ve VI
II, IV ve V
II, IV ve VI

Soru 23 - İşletme; elinde bulunan demirbaşa, eşit tutarlı amortisman yöntemiyle amortisman hesaplamaktadır. Ekonomik ömrü 5 yıl olan demirbaş, dördüncü yıl içinde ̈80.000 kârla senet karşılığında satılmıştır. Buna göre, birikmiş amortismanları ̈ 60.000 olan demirbaşın satışı karşılığında alınan senet tutarı kaç TL’dir? (KDV oranı % 15‘tir.)

92.000
120.000
138.000
140.000
161.000

Soru 24 - Bir işletmenin vergiden önceki kârı ̈2.880.000, dönemin finansman giderleri ̈240.000, vergi oranı ise % 25’tir. Buna göre işletme, elde ettiği kârla finansman giderlerini kaç kez karşılar?

8
9
10
12
13

Soru 25 - Aşağıdakilerden hangisi, mali yapı analizinde kullanılan oranlardan biridir?

Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı oranı
İç Kaynaklar oranı
Fon Akım oranı
Stok Bağımlılık oranı
Cari oran

Soru 26 - İşletmenin bankadan talep ettiği altı ay (180 gün) vadeli ̈500.000 tutarındaki kredi, ̈45.000 faiz kesilerek ̈455.000 olarak ödenmiştir. Buna göre, bankanın uyguladığı faiz oranı yüzde kaçtır?

18,0
11,1
9,9
9,0
3,0

Soru 27 - Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Borçlanma Maliyetleri Standardı’na göre, aşağıdakilerden hangisi özellikli varlıklar arasında yer almaz ?

Stoklar
Menkul kıymetler
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi olmayan duran varlıklar
İmalat tesisleri

Soru 28 - Faizi dönem sonunda ödenecek olan 3 ay vadeli Türk lirası mevduat hesabına ödenecek faiz tutar- ları, banka tarafından ay sonları itibarıyla aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmelidir?

Karşılıklar - Türk Parası
Muhtelif Borçlar - Türk Parası
Alacaklı Geçici Hesaplar - Türk Parası
Ödeme Emirleri - Türk Parası
Faiz ve Gider Reeskontları - Türk Parası
Soru 1: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.