Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss A Maliye Çıkmış Sorular- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss A Maliye Çıkmış Sorular

Soru 1 - Kamu ekonomisinde kullanılan “ayağı ile oy vermek” kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Kişilerin, sunulan hizmetleri dikkate alarak oy vermesidir.
Kişilerin, gönüllü olarak sandık başına gitmesidir.
Merkezî yönetimden beklediğini alamayan seçmenin, yerel yönetimlerde başarılı kişilere yönelmesidir.
Yerel yönetimin, istediği hizmetleri vermesini sağlayamayan vatandaşın en uygun yerel üretim birimine göçmesidir.
Merkezî yönetim ile yerel yönetimin sundukları hizmetlerin farklılaştırılarak etkinliğin sağlanmasıdır.

Soru 2 - Toplumsal yönden vergi ile fayda arasındaki ilişkiyi, “Kişilerin vergi ödemekle katlandıkları özverilerin toplamı, ortak hareket etmekle sağladıkları toplam faydaya eşit olmalıdır.” biçiminde özetleyen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Von Wiser
Eugen Böhm-Bawerk
Emil Sax
William Jevons
Leon Walras

Soru 3 - Leviathan, kendi ağırlığı altında ezilen mitolojik bir deniz canavarıdır. Buna göre, Thomas Hobbes’un kullandığı Leviathan kavramının maliye teorisindeki karşılığı aşağıdaki- lerden hangisidir?

Devletin kamu harcamaları ile adalet dağıtması
Büyük bir kamu sektörünün ciddi sorunlar yaratması
Gelir adaletinin vergilerle sağlanması
Hacimce küçük olan devletin yeterli kamu hizmeti sunamaması
Aşırı artan vergilerin adaletsizlik yaratması

Soru 4 - Verimi son derece düşük olduğu hâlde konusunu gizlemenin son derece güç olması nedeniyle uy- gulaması kolay olan vergi aşağıdakilerden hangi- sidir?

Motorlu taşıtlar vergisi
Emlak vergisi
Baş vergisi
Gelir vergisi
Damga vergisi

Soru 5 - Vergilemede, muafiyet ve istisna arasındaki temel farkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Muafiyet vergi mükellefini, istisna ise vergi konusunu vergi dışı bırakır.
Muafiyet özel tüketim vergisinde, istisna ise gelir vergisinde geçerlidir.
Muafiyet gelir vergisinde, istisna ise katma değer vergisinde geçerlidir.
Muafiyet vergi konusuyla, istisna ise vergiyi doğuran olayla ilgilidir.
Muafiyet vergi borcunun tamamını, istisna ise vergi borcunun bir kısmını ortadan kaldırır.

Soru 6 - Vergilemede eşitlik ilkesi çerçevesinde, toplum için bir bütün olarak verginin uygunluğunu göz önüne alan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Eşit mutlak fedakârlık
Eşit oranlı fedakârlık
Maksimum toplam fedakârlık
Eşit marjinal fedakârlık
En az toplam fedakârlık

Soru 7 - Aşağıdakilerden hangisi, sınıf usulü vergi tarifesinin temel sakıncalarından biridir?

Alt gelir gruplarının vergi yükünü artırarak adaletsizlik yaratması
Üst gelir gruplarından daha az vergi alınması dolayısıyla adaletsizlik yaratması
Harcanabilir gelir açısından gelir dağılımını tersine çevirebilmesi
Vergi sonrası gelir açısından alt ve üst gelir grubu arasında aşırı fark yaratması
Vergi öncesi gelir dağılımını olumsuz etkilemesi

Soru 8 -

Sınıf usulü artan oranlılık
Gizli artan oranlılık
Dilim usulü artan oranlılık
Tersine artan oranlılık
Dik artan oranlılık

Soru 9 - Etkin vergiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Herkesten, gücüne göre alınan vergidir.
Mükellefte davranış değişikliğine yol açmayan vergidir.
Fiyatlar üzerinde etkili olan vergidir.
Devlete en yüksek geliri sağlayan vergidir.
Toplama maliyeti düşük olan vergidir.

Soru 10 - Kamu harcamalarının, olağanüstü olaylara bağlı ola- rak katlanılabilir vergi yükü yoluyla artışını açıklayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Wagner Yasası
Görünüşte Artış Yasası
Baumal Hipotezi
Peacock-Wiseman Hipotezi
Ortanca Seçmen Hipotezi

Soru 11 - Aşağıdakilerden hangisi, kamu harcamalarının görü- nüşte artış nedenlerinden biri değildir ?

Paranın satın alma gücünün düşmesi
Bütçe sistemlerinin gayrisafi usule doğru evrilmesi
Kamu hizmetlerinin parayla gördürülmesi
Oy hakkının yaygınlaşması sonucunda seçmen taleplerinin artması
Kişi başına yapılan harcama aynı kaldığı hâlde nüfusun artması

Soru 12 - Özel kesime ait bir arazi veya binanın kamu kesimi tarafından kamulaştırılması nedeniyle ortaya çıkan harcama, aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

Reel harcama
Yatırım harcaması
Kalkınma carileri
İktisadi transfer
Sermaye oluşumu için yapılan transfer

Soru 13 - Tüketicinin alacağı mal ve eşyaların fiyatını veya gö- receği hizmetlerin bedelini azaltmak amacıyla yapı- lan iktisadi yardımlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

Dolaysız transferler
Dolaylı transferler
Sermaye transferleri
Gelir transferleri
Verimli transferler

Soru 14 - Nüfus artışının, saf kamu mallarına yapılan harca- malar üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Toplam harcamayı etkilemez.
Toplam harcamayı artırır.
Toplam harcamayı azaltır.
Kişi başına harcamayı artırır.
Kişi başına harcamayı değiştirmez.

Soru 15 - Sermaye teşkili için yapılan transferler ile sosyal transferler arasındaki temel farkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Sermaye teşkili için yapılan transferler yatırım niteliğinde, sosyal transferler ise cari nitelikte kamu harcamalarıdır.
Sermaye teşkili için yapılan transferler firmalara yapılan, sosyal transferler ise kişilere yapılan transferlerdir.
Sermaye teşkili için yapılan transferler bir dönem için, sosyal transferler ise birden fazla dönem için yapılır.
Sermaye teşkili için yapılan transferler için bütçeden ödenek ayrılmazken, sosyal transferler için bütçe- den ödenek ayrılır.
Sermaye teşkili için yapılan transferler karşılıklı, sos- yal transferler ise karşılıksız transferlerdir.

Soru 16 - Devlet borçlarının mecburi değiştirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Tahvil sahibi yüksek faizli tahvili verip düşük faizli tahvili almak zorundadır.
Tahvil sahibi kısa vadeli tahvili verip uzun vadeli tah- vili almak zorundadır.
Tahvil sahibi ya düşük faizli tahvili ya da erken öde- meyi kabul eder.
Düşük faizli tahvili kabul etmemesi hâlinde geçmiş faiz kazançlarını kaybedeceğinden, tahvil sahibi gelecekteki faizden vazgeçer.
Uzun vadeli tahvili kabul etmemesi hâlinde anapara- sını kaybedeceğinden, tahvil sahibi değişikliğe razı olur.

Soru 17 - İhraç faizi yüzde 3 olan bir tahvilin yüzde 10 iskon- toyla satılması hâlinde gerçek faiz yaklaşık olarak yüzde kaç olur?

2,5
3,3
4,4
5,3
7,7

Soru 18 - Aşağıdakilerden hangisi, dalgalı borçlarda kullanı- lan araçlardan biri değildir ?

Hazine bonoları
Hazine kefaletini haiz bonolar
Müteahhit bonoları
Kısa vadeli avanslar
Kuponlu tahviller

Soru 19 - Anapara tutarına dokunmadan borç yükünün hafifletilmesi için başvurulan tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

Konversiyon
Tahkim
Konsolidasyon
İtfa
Amortisman

Soru 20 - İhtiyari tahkimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Devletin, kendi iradesiyle kısa vadeli borç senedini uzun vadeli borç senediyle değiştirmesidir.
Alacaklının, elindeki kısa vadeli senedi uzun vadeli senetle değiştirmekte serbest bırakılmasıdır.
Alacaklının, kısa vadeli senedi satarak uzun vadeli senet satın almasıdır.
Devletin, kısa vadeli borçlarını itfa ederek tahville borçlanmaya gitmesidir.
Devletin, düşük faizli borç senedini yüksek faizli borç senediyle değiştirmesidir.

Soru 21 - Hazine kefaletini taşıyan bonolar aşağıdakilerin han- gisi tarafından borçlanma amacıyla kullanılır?

Hazine Müsteşarlığı
Merkezî yönetim birimleri
Ticari bankalar
İktisadi faaliyette bulunan özel bütçeli kuruluşlar
Merkez Bankası

Soru 22 - Bütçenin kaynak tahsis niteliği aşağıdakilerden han- gisiyle doğrudan ilişkilidir?

Kamu kurumlarına ödenek tahsis edilmesi
Belirli gelir kaynaklarının yerel yönetimlere bırakıl- ması
Bazı gelir kaynaklarının belirli hizmetlere tahsis edilmesi
Belirli hizmetlerin finansman kaynağının belirlenmesi
Kamu ve özel kesim arasında paylaşılan kaynak- ların etkin kullanımı

Soru 23 - Bütçenin hukuki işlevinin temel unsuru aşağıdaki- lerden hangisidir?

Bütçe görüşmelerinin yıl sonunda yapılması
Bütçe tahminlerinin bağlayıcı olması
Bütçenin bir kanun olması
Bütçenin bir kanun hükmünde kararname olması
Bütçenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması
Soru 1: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.