Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss A Hukuk Çıkmış Sorular- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss A Hukuk Çıkmış Sorular

Soru 1 - 1982 Anayasası’na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Milletvekili olmayan bakanlar yasama dokunulmazlı- ğından faydalanamazlar.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması milletvekilli- ğini sona erdirmez.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.
Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili tek- rar seçilirse yargılanabilmesi için dokunulmazlığının yeniden kaldırılması gerekir.
Siyasi parti grupları, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapamaz, karar alamaz.

Soru 2 - 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Mec- lisinde yapılan aşağıdaki oylamaların hangisinde nitelikli çoğunluk aranmamaktadır ?

Kamu Başdenetçisinin seçimi
Seçimlerin yenilenmesi kararı
Devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararı
Yüce Divana sevk kararı
Yüce Divana sevk kararı

Soru 3 - 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
Kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz.
Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.
Seçim konularıyla ilgili şikâyet ve itirazları inceleme görevi vardır.
Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi vardır.

Soru 4 - 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapma yetkisi vardır.
Kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetleme görevi vardır.
Yüksek Mahkemeler arasında yer alır.
Üyelerinin tümü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.
Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakar.

Soru 5 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi, kamu tüzel kişilerinin özelliklerinden biri değildir ?

Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.
Yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Mülkiyetlerinde bulunan malların tamamı kamu malıdır.
Kamusal yetki ve ayrıcalıklarla donatılmışlardır.
Kamu yararına faaliyette bulunurlar.

Soru 6 - Merkezî yönetim taşra teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

İl ve ilçe kanunla kurulur.
İl yönetimi Anayasa'da öngörülmüştür.
İlçe yönetimi Anayasa'da öngörülmüştür.
İl ve ilçe adlarının değiştirilmesi kanunla olur.
Bir ilçenin başka bir “il”e bağlanması kanunla olur.

Soru 7 - I. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. II. Anayasa hükümlerine aykırı emir, yazı ile yenilense bile yerine getirilmez. III.Yönetmelik hükümlerine aykırı emir, memur tara- fından yerine getirilmemeli, aykırılık emri verene bildirilmelidir. IV.Israr edilen ve yazı ile yenilenen emri yerine getiren memur, emrin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Kanunsuz emir ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır ?

Yalnız II
Yalnız IV
I ve II
I ve IV
II ve IV

Soru 8 - İdari eylem nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi için eylem tarihinden 3 ay sonra doğrudan idare mahkemesine açılan tam yargı davasında, mahke- menin vereceği karar aşağıdakilerden hangisidir?

Süre aşımından davanın reddine
Öncelikle idareye başvurulması için davanın reddine
Davayı esastan inceleyerek davanın kabul veya reddine
Dava dosyasının görevli idari merciye tevdiine
Görev yönünden davanın reddine

Soru 9 - Aşağıdakilerden hangisine karşı açılacak iptal davası, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür?

Rektör atama işlemine
Kaymakam atama işlemine
TOKİ arsa satış ihalesi işlemine
İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması işlemine
Müsteşarın görevden alınmasına ilişkin müşterek kararnameye

Soru 10 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya ilinde bulunan bir taşınmaz için alınan yıkım kararına karşı, taşınmazın maliki olan ve İstanbul’da ikamet eden A dava açmak istemektedir. Buna göre A, işlemin iptali için aşağıdakilerin hangisinde dava açmalıdır?

Ankara İdare Mahkemesi
Antalya İdare Mahkemesi
İstanbul İdare Mahkemesi
Danıştay
Ankara Bölge İdare Mahkemesi

Soru 11 - 5237 sayılı TCK’ye göre, bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Geri vermeye, kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi karar verir.
Ağır ceza mahkemesi geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verse de bu kararın yerine getirilip getirilmemesi, Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır.
Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir.
Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar bakımından da geri verme talebi kabul edilebilir.
Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir.

Soru 12 - Suçun konusunda yanılgıya düşülmesi, aşağıdaki hata türlerinden hangisinin kapsamında değerlen- dirilir?

Maddi unsurlarda hata
Hukuka uygunluk nedenlerinde hata
Kusurluluğu etkileyen nedenlerin maddi şartlarında hata
Saik hatası
Yasak hatası

Soru 13 - Haksızlık teşkil eden fiili işlemesi dolayısıyla kişi hakkında yapılan kınama yargısından ibaret olan ve failin cezalandırılmasını sağlayan ceza hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Kanunsuz suç ve ceza olmaz
Ceza sorumluluğunun şahsiliği
Kusurluluk
Kıyas yasağı
Şüphenin sanığın aleyhine yorumlanması

Soru 14 - Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi talebinde bulunabilecek kişilerden biri değildir ?

Cumhuriyet savcısı
Tanık
Sanık
Müdafi
Katılan

Soru 15 - Aşağıdakilerden hangisi, bir savcı işlemi değildir

Kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek
İddianame düzenlemek
Esas hakkında mütalaa vermek
Şüphelinin gözaltına alınmasına karar vermek
Tutuklama kararı vermek

Soru 16 - Yüklenen suçun, hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi durumunda fail hakkında aşağıdakilerden hangisine karar verilir?

Beraatine
Mahkûmiyetine
Davanın reddine
Davanın düşmesine
Kusuru bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına

Soru 17 - Aşağıdaki işlemlerden hangisi, sınırlı ehliyetsizin bizzat yapabileceği işlemlerden biri değildir ?

Kendi serbest mallarıyla ilgili işlemler
Karşılık olmaksızın kendilerini yükümlülükten kurtaran sözleşmeler
Trampa sözleşmesi
Alacaklı sıfatıyla kefalet sözleşmesi
Soy bağının reddi davası açma

Soru 18 - Ayşe ile kocası Ali’nin erkek kardeşi Mehmet arasındaki hısımlığın türü bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İkinci dereceden yarım kan yan soy hısımlığı
Üçüncü dereceden tam kan yan soy hısımlığı
Üçüncü dereceden kayın yan soy hısımlığı
İkinci dereceden kayın yan soy hısımlığı
İkinci dereceden tam kan yan soy hısımlığı

Soru 19 - Aile konutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Sağ kalan eş, miras payına mahsuben aile konutunun mülkiyetinin kendisine verilmesini talep edebilir.
Aile konutu üzerinde her hâlde eşlerin paylı mülkiyet hakkı vardır.
Bir taşınmazın aile konutu niteliğini taşıyabilmesi için mutlaka tapu kütüğüne şerh verilmiş olması gerekir.
Malik olmayan eşin onayı olsa bile aile konutunun mülkiyet hakkının devredilebilmesi mümkün değildir.
Aile konutu kavramı sadece eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı hâllerde karşımıza çıkar.

Soru 20 - Miras bırakan Ahmet, 24 Şubat 2012’de öldüğünde geride kızı Ayşe ve oğlu Oktay kalmıştır. Ahmet’in terekesi açıldığında bankada bulunan ̈100.000 haricinde başka bir hak ve borcun bulunmadığı görülür. Ancak Ahmet’in oğlu Oktay, babasının ölümünden 6 ay önce arkadaşı Zeynep’e ̈200.000 bağışladığını belirler. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Ahmet’in net terekesi ̈300.000’dir.
Miras bırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar tenkise tabidir.
Ayşe ile Oktay’ın saklı pay oranı yasal miras paylarının yarısıdır.
Ayşe ve Oktay’ın, babalarının mirasçısı olarak almaları gereken saklı pay miktarı yetmiş beşer bin TL'dir.
Ayşe ve Oktay almaları gereken yetmiş beşer bin TL'nin tamamını Zeynep’ten talep edebilirler.

Soru 21 - Yasal ön alım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Yasal ön alım hakkı, birlikte mülkiyet türlerinden paylı mülkiyette paydaşların sahip olduğu bir haktır.
Yasal ön alım hakkı hukuki işlemden kaynaklanan yenilik doğuran bir hak niteliğini taşır
Yasal ön alım hakkı, paydaşlardan birinin payını bir bedel karşılığında paydaşlar dışındaki üçüncü bir kişiye devretmesi hâlinde diğer paydaşlarca kullanılabilir.
Cebrî artırmayla satışlarda yasal ön alım hakkı kullanılamaz.
Yasal ön alım hakkı, satışın hak sahibi paydaşa bildirildiği tarihin üzerinden 3 ay ve her hâlde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer.

Soru 22 - Komşusu Ahmet’in nüfus cüzdanını gizlice alan Can, üzerine kendi resmini yapıştırıp kendisini Ahmet olarak tanıtarak, Ahmet’e ait tarlayı iyi niyetli Bülent’e satar ve tapuda tescilini gerçekleştirir. Bülent bu tarla üzerinde arkadaşı Mehmet’e bir alım hakkı tanır ve tapuya bu hakkı şerh verirler. Durumu fark eden Ahmet, Bülent ve Mehmet’e karşı dava açar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Ahmet’in açtığı dava sicilin düzeltilmesi davasıdır.
Bu dava devam ederken olası hak kayıplarını önlemek için ayni hak iddia eden Ahmet’in, tapu siciline geçici tescilin şerhinin verilmesini talep etmesi gerekir.
Bülent, iyi niyetli olmakla birlikte, yolsuz tescile güvenen üçüncü kişi olmadığından tarlanın mülkiyet hakkını kazanmamıştır.
Bülent bu olayda ancak tüm koşulları mevcutsa olağan zaman aşımı hükümlerinden yararlanarak mülkiyet hakkını kazanabilir.
Mehmet iyi niyetli ise, tapuya şerh verildiği için alım hakkını kazanır

Soru 23 - Aşağıdakilerden hangisi, Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan yazılı şekil yerine geçen metinlerden biri değildir ?

İmzalı mektup
Cep telefonu ile gönderilen mesaj (SMS)
Aslı borç altına girenlerce imzalanmış telgraf
Teyit edilmiş olan faks mesajı
Güvenli elektronik imza atılarak gönderilen ve saklanan belge

Soru 24 - Genel işlem koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Genel işlem koşullarının düzenlendiği çok sayıdaki sözleşme metinlerinin, o koşulların genel işlem koşulu olarak değerlendirilmesi için, özdeş olması zorunludur.
Türk Borçlar Kanunu’na göre koşulların kapsamı, yazı türü ve şekli de genel işlem koşulu niteliğini taşımaları bakımından önemli değildir.
Bir koşulun genel işlem koşulu sayılabilmesi için ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanılmak amacıyla hazırlanmış olması gerekir.
Bir sözleşme şartının Türk Borçlar Kanunu’na göre genel işlem koşulu sayılabilmesi için bu koşulun asıl sözleşmede veya sözleşme ekinde yer alması önem taşımaz.
Sözleşmeye, sözleşme koşullarının her birinin tartışılarak kabul edildiği yönünde konulacak hükümler tek başına o sözleşme koşullarını genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz

Soru 25 - Aşırı yararlanma sonucunda sömürülen kişiye (zarar gören kişiye) Türk Borçlar Kanunu ile tanınmış haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Sömürülen kişi sözleşmeyi, sözleşmenin kurulma- sından itibaren 1 yıl içinde iptal edebilir
Sömürülen kişinin sözleşme ile bağlı olmaması Türk Borçlar Kanunu’na göre mümkün olmayıp sadece oransızlığın giderilmesini talep hakkı vardır.
Sömürülen kişi, durumun özelliğine göre ya sözleş- me ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirebilir ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir
Sömürülen kişi, sözleşme ile bağlı olmadığını aşırı yararlanmanın sebebi ne olursa olsun sözleşmenin kurulmasından itibaren 10 yıl içinde ileri sürmelidir.
Oransızlığın giderilmesini talep etmede, sömürülen kişiye Türk Borçlar Kanunu ile tanınan kısa süre 2 yıldır.

Soru 26 - Usta A ile çırağı B, bir binanın dış cephe tadilatını yaparlarken çırak, ustasına uzatmak için eline aldığı çekici aşağıya düşürür ve o sırada aşağıdan geçmekte olan C, kafasına isabet eden çekiç sebebiyle ağır şekilde yaralanır. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Bu olayda usta A’nın C’ye karşı sorumluluğu adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamında değerlendirilir
Adam çalıştıranın sorumluluğunun doğabilmesi için A ile B arasında adam çalıştırma ilişkisinin bulunması gerekir.
Adam çalıştıranın sorumluluğu kusursuz sorumluluk türü olduğu için A’nın C’ye karşı sorumluluğunun doğmasında kusurlu olup olmaması önemli değildir.
Adam çalıştıranın sorumluluğu özen ilkesine dayandığından kurtuluş kanıtı getirilebilen bir sorumluluktur; A kurtuluş kanıtı getirerek sorumluluktan kurtulabilir
A’nın sorumluluktan kurtulmasında, işletmenin çalışma düzeninin bu zararın doğmasını önleyecek yeterlilikte ve nitelikte olmasını sağlamamış bulunması önemli değildir.

Soru 27 - A ve B, 25 Ocak 2012’de yaptıkları sözleşme ile A’nın B’ye 2 ton pirinç teslim etmesini ve teslimatın bir sonraki ayın ortasında yapılmasını kararlaştırırlar. Bu olaya göre A, 2 ton pirinci hangi tarihte teslim etmelidir?

14 Şubat 2012
15 Şubat 2012
16 Şubat 2012
28 Şubat 2012
29 Şubat 2012

Soru 28 - Geçerli olarak kurulmuş olan ve sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmenin sonradan ortaya çıkan bir nedenle ileriye etkili olmak üzere sona erdirilmesine ne ad verilir?

Kesin hükümsüzlük
Dönme
İptal
Fesih
Eksiklik

Soru 29 - Ticari temsilcinin (ticari mümessilin) müvekkil tacir adına ve ticari işletme ile ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisini yapabilmesi için açıkça yetkilendiril- mesi gerekir?

Tacirin ticari işletmesine dâhil taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak kurmak
Tacir adına ödünç sözleşmesi yaparak bankadan kredi çekmek
Tacir adına bono düzenlemek
Avukat olmasa bile ticari işlerle ilgili davalarda, mahkemede taciri temsil etmek
İşletmede çalışacak işçiler ile hizmet sözleşmesi akdetmek

Soru 30 - Ticari iş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Taraflardan biri için ticari sayılan iş, arada sözleşme varsa diğer taraf için de ticari sayılır.
Ticaret şirketi tacirin bütün işleri ticari iş niteliğin- dedir.
Ticari bir borca kefalet hâlinde kanunda veya söz- leşmede aksi öngörülmemişse müteselsil kefalet söz konusudur.
Bir esnaf işletmesini ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari iştir
Ticari bir işte uygulanacak temerrüt faizi oranı sözleşme ile kararlaştırılmamışsa avans faiz oranı üzerinden temerrüt faizi talep edilebilir.

Soru 31 - Adi şirkette kâr ve zararın paylaşımı ile ilgili aşağı- daki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Kâr ve zarar paylaşım oranları şirket sözleşmesinde belirlenebilir
Kâr ve zarar paylaşımına ilişkin esaslar şirket söz- leşmesiyle veya ortaklar kararıyla belirlenmemişse, ortaklar kâr ve zararı sermayeye katılım oranlarına göre paylaşırlar.
Ortaklar, kâr ve zarar oranlarını belirleme yetkisini üçüncü bir kişiye bırakabilirler
Zarara katılım oranları belirlenmemişse ortakların kârın paylaşımına ilişkin olarak kararlaştırdıkları oran, zarar hakkında da uygulanır
Adi şirkete sadece emeğini sermaye olarak getiren ortağın, ortaklar arasında etki doğuracak şekilde, zarardan muaf tutulması kararlaştırılabilir.

Soru 32 - Aşağıdaki haklardan hangisi, anonim şirkette sadece azlık oluşturan pay sahiplerine tanınmış olup pay oranı azlık oluşturmaya yetmeyen pay sahipleri tarafından kullanılamaz ?

Kâr payı almak
Genel kurul toplantısına katılmak
Genel kurulda oy kullanmak
Genel kurul kararının iptali için dava açmak
Mali konularla ilgili genel kurul görüşmelerini erteletmek

Soru 33 - Poliçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa rakam ile gösteri- len bedel üstün tutulur.
Poliçe bedeli yalnız yazıyla veya yalnız rakamla birden çok defa gösterilmiş olup da bedeller arasında fark bulunursa en yüksek olan bedel geçerli sayılır.
Poliçede muhatap, ancak senedi kabul ederse ödeme yükümlülüğü altına girer.
Poliçedeki imzanın el yazısı ile atılması zorunlu değildir; güvenli elektronik imza yeterlidir.
Poliçedeki imza sahiplerinden birinin poliçeden doğan taahhütleri geçersiz olursa poliçede imzası bulunan diğer kişilerin de poliçeden doğan taahhütleri sona erer.

Soru 34 - Keşide ve ödeme yeri aynı olan çek, 01.02.2012 tarihinde düzenlenmiş ve aynı gün lehtara teslim edilmiştir. Ancak çekin üzerine keşide tarihi olarak 01.06.2012 tarihi yazılmıştır. Bu çekin geçerli olarak ibraz edilebileceği son gün, aşağıdakilerden hangisidir?

11.02.2012
01.03.2012
01.05.2012
11.06.2012
11.07.2012

Soru 35 - Genel haciz yoluyla takibe itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

İtiraz, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçeyle veya sözlü olarak icra dairesine bildirilir
Kısmi itirazda borçlu, itiraz ettiği borç miktarını ay- rıca ve açıkça belirtmelidir, aksi takdirde borcun tamamını inkâr ettiği kabul olunu
Takibe itiraz edildiği, masrafı alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle 3 gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir.
İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişle- temez.
Borçlu, takibin dayanağı olan senet altındaki imzayı reddediyorsa bunu, itirazında ayrıca ve açıkça bildirmelidir

Soru 36 - Aşağıdakilerden hangisinde, taşınır mallarda satış talep etme süresi doğru olarak verilmiştir?

Hacizden itibaren 3 ay içinde
Hacizden itibaren 6 ay içinde
Hacizden itibaren 9 ay içinde
Hacizden itibaren 1 yıl içinde
Hacizden itibaren 2 yıl içinde

Soru 37 - Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Kanunu’nun 279. maddesine göre aciz nedeniyle iptal sebeplerinden biri değildir ?

Para veya mutat ödeme vasıtalarından başka bir yolla yapılan ödemeler
Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu hâller istisna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler
Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler
Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler
Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler

Soru 38 - Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı, ihtiyati haczi tamamlayıcı merasim anlamında hangi süre içinde takip talebinde bulunmalı veya dava açmalıdır?

7 gün
10 gün
2 hafta
3 hafta
1 ay

Soru 39 - İflas idaresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

İflas idaresini teşkil edenler, Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında memur sayılırlar.
İflas idaresi iflas masasının kanuni temsilcisidir.
İflas idaresine Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve iki yılda bir yenilenen ücret tarifesine göre ücret ödenir.
İflas idaresi, yaptığı bütün işlemler ve kendisine yapılan talepler ve beyanlar hakkında bir tutanak düzenlemek zorundadır
İflas idaresi 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asliye ticaret mahkemesi iflas idaresini oluşturacak kişileri seçer.

Soru 40 - İflasın, müflisin taraf olduğu davalara etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Şeref ve haysiyete tecavüzden doğan tazminat davaları, iflasın açılmasıyla durmaz.
Nafaka davaları mal varlığını ilgilendirdiğinden ifla- sın açılmasıyla durur; bu davalara ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonra devam edilebilir
Kişisel durumlara ilişkin davalar, iflasın açılmasıyla durmaz.
Vücut üzerine ika olunan zararlardan doğan tazmi- nat davaları iflasın açılmasıyla durmaz
Acele hâller ve kanundaki istisnalar dışında müflisin taraf olduğu hukuk davaları, iflasın açılmasıyla durur ve bu davalara ancak ikinci alacaklılar toplantısın- dan 10 gün sonra devam olunabilir.
Soru 1: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.