Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
2013 Kpss A Çıkmış Sorular - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
2013 Kpss A Çıkmış Sorular

Soru 1 - İş Kanunu’na göre, aşağıdaki çalışma saatlerinin hangisinde çalışan işçilere en az yarım saat ara dinlenmesi verilmesi gerekir?

08.00 - 11.00
09.00 - 11.00
08.00 - 14.00
14.00 - 22.00
07.30 - 16.00

Soru 2 - İş Kanunu’na göre, saat ücreti karşılığı çalışan işçinin tatil günü ücreti, saat ücretinin kaç katıdır?

3,5
6
7,5
9
11

Soru 3 - İş Kanunu’na göre, işin durdurulması yaptırımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

İşin durdurulması kararını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verir.
İşin durdurulması kararı aleyhine 6 iş günü içinde mahkemede itiraz edilebilir
İşin durdurulması kararına karşı itiraz edilen mahkeme, 6 iş günü içinde itirazı karara bağlar.
İşin durdurulması kararına karşı itirazı inceleyen mahkemenin kararı kesindir.
Mahkemeye yapılan itiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz.

Soru 4 - İş Kanunu’na göre, 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı aşağıdaki işlerin hangisinde, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılsa dahi iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğu yoktur ?

Havaalanı yapımı
Su ürünleri alım ve satımı
Su ve gaz tesisatı kurma ve işletme
Maden arama ve topraktan çıkarma
Limanlarda eşya yükleme ve boşaltma

Soru 5 - İş Kanunu’na göre, saat ücreti ̈ 20 olan bir işçinin, fazla sürelerle çalışma yapması hâlinde saat ücreti kaç TL olarak ödenir?

40
35
30
25
22,5

Soru 6 - 01.01.2008 - 31.12.2011 tarihleri arasında belirsiz süreli sözleşmeyle aynı iş yerinde çalışan işçinin iş akdi, İş Kanunu’ndaki fesih bildirim süresine uyularak feshedilmiştir. Buna göre, 2009 yılına ilişkin ödenmeyen yıllık izin ücretleriyle ilgili zaman aşımı hangi tarihten itibaren başlar?

01.01.2008
01.01.2010
31.12.2011
Fesih bildirim süresinin başlangıcı
Sözleşmenin bitişini takip eden ayın sonu

Soru 7 - 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na göre, toplu görüşmelerin başladığı tarihten itibaren en az kaç gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamışsa taraflardan her biri görüşmelere resmî listeden bir ara bulucunun katılmasını isteyebilir?

7
10
15
20
30

Soru 8 - 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na göre, birden fazla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünün yetki alanına giren iş yerlerini kapsayacak toplu iş sözleşmesi için görevli makam aşağıdakilerden hangisidir?

Yargıtay
Ankara İş Mahkemeleri
İşçi sendikasının bağlı olduğu konfederasyon
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Ankara Bölge İdare Mahkemesi

Soru 9 - Aşağıdakilerden hangisi, sosyal güvenlik kuru- luşlarının giderlerini artırıcı faktörler arasında yer almaz ?

Erken yaşta emeklilik uygulamaları
Borçlanma uygulamaları
Sağlık yardımları
Prim alınmadan yapılan sigorta ödemeleri
Kayıt dışı istihdamın yüksekliği

Soru 10 - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın üst sınırı, 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının kaç katıdır?

7,5
6,5
5,5
4,5
3,5

Soru 11 - Aşağıdakilerden hangisi, gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik kurumlarının kişi olarak kapsamının genişlemesini kolaylaştıran faktörler arasında yer almaz ?

Formel sektörde istihdamın artması
Bağımsız çalışanlar oranının artması
Kırsal kesimdeki nüfusun ve tarım iş gücünün azalması
Sosyal güvenlik kuruluşlarında bilgisayar kullanımının yaygınlaşması
Fertlerin sosyal güvenlik bilincinin artması

Soru 12 - Aşağıdakilerden hangisi, sosyal güvenlik politika ve sistemleri üzerinde etkili değildir ?

Kültürel yapı
Sosyal yapı
Siyasal yapı
Demografik yapı
Sermaye birikimi modeli

Soru 13 - Liberal refah rejimine sahip ülkelerdeki sosyal güvenlik sistemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Evrensel kapsama sahiptir.
Toplumsal statü farklarını azaltıcı bir işleve sahiptir.
Gelir testlerine dayalı sosyal yardımların rolü ağırlıklıdır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmada etkilidir.
Metadışılaştırma derecesi çok yüksektir.

Soru 14 - Aşağıdaki gruplardan hangisi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında kısmi sigortalı sayılmaz ?

Çıraklar
Hükümlüler
Stajyerler
Rehabilite edilenler
İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler

Soru 15 - Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için genel sağlık sigortası primi, sigortalının prime esas kazancının yüzde kaçıdır?

7,5
9
10
10
12,5

Soru 16 - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre; inşaat, balıkçılık ve tarım iş yerlerinde işe başlatılacak sigortalının, sigortalı işe giriş bildirgesiyle birlikte hangi sürede SGK’ya bildirilmesi hâlinde, bildirim sigortalılık başlangıcından önce yapılmış sayılır?

Çalışmaya başlatıldıktan en geç bir ay sonra
Çalışmaya başlatıldıktan en geç bir hafta sonra
Çalışmaya başlatıldıktan en geç beş gün sonra
Çalışmaya başlatıldıktan en geç bir gün sonra
En geç çalışmaya başlatılan gün

Soru 17 - Aşağıdakilerden hangisi, dağıtım yöntemiyle finanse edilen sosyal güvenlik sistemlerinin gelir kaynakları üzerinde etkili değildir ?

Nüfusun yaş dağılımı
İşsizlik oranları
İstihdam oranları
Piyasa faiz oranları
İş gücüne katılım oranları

Soru 18 - 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre, emeklilik şirketlerinin kuruluş iznini aşağıdakilerden hangisi verir?

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
Hazine Müsteşarı
Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı

Soru 19 - Türkiye’de, sosyal politika önlemlerine konu olan ilk çalışan grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Tarımda çalışanlar
Kamu kesiminde çalışanlar
Madenlerde çalışanlar
Denizlerde çalışanlar
Kendi hesabına çalışanlar

Soru 20 - Aşağıdakilerden hangisi, gelişmiş toplumlarda yaş- lanma konusunda alınan sosyal politika önlemleri kapsamında yer almaz ?

Emeklilik yaşının yükseltilmesi
Kamu emeklilik programlarının kapsamının genişletilmesi
Yaşlılık aylığı bağlama yöntemlerinin değiştirilmesi
Bakım hizmetlerinde çalışacak göçmen istihdamının artırılması
Özel emeklilik programlarının teşvik edilmesi

Soru 21 - Aşağıdakilerden hangisi, gelirin yeniden dağılımını sağlamaya yönelik araçlardan biri değildir ?

Kamu harcamaları
Fiyat politikaları
Fiyat politikaları
Fiyat politikaları
Üretim politikaları

Soru 22 - Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Çalışma Örgütünün kabul ettiği sözleşmelere ilişkin özelliklerden biri değildir ?

Sözleşmeler, Uluslararası Çalışma Konferansına katılan delegelerin en az 2/3 çoğunluğu ile kabul edilir.
Sözleşmelerin yürürlüğe girebilmesi için en az 2 devletin sözleşmeleri onaylaması zorunludur.
Sözleşmeleri onaylayan devletler için yürürlük tarihi, onayın tescilinden itibaren 1 yıl sonra geçerli olur.
Devletler çekinceli onay hakkına sahiptir.
Devletlerin, onaylanan sözleşmelere ilişkin rapor sunma yükümlülüğü vardır

Soru 23 - Aşağıdakilerden hangisi, bireyin bütçe kısıtının eğimini veya konumunu doğrudan etkilemez ?

Parasal ücret
Fiyatlar genel seviyesi
Reel ücret
Ücret dışı gelir
Kâr oranları

Soru 24 - Aşağıdakilerden hangisi, uzun dönem iş gücü arzını öncelikli olarak etkileyen bir faktör değildir ?

Çalışma çağındaki nüfusun büyüklüğü
Nüfusun kazanmış olduğu vasıflar
Bireyin kaç saat çalışmak istediği
Uluslararası iş gücü göçü
Doğum ve ölüm oranları

Soru 25 - Beşerî sermaye yatırımında vazgeçilmiş fırsatlar, aşağıdaki durumların hangisinde diğerlerine göre daha yüksektir ?

Ücret oranı yüksek olduğunda
Beşerî sermaye yatırımına ayrılan zaman az olduğunda
Ek gelir düşük olduğunda
Ücret dışı gelir düşük olduğunda
Ücret oranı sabit olduğunda

Soru 26 - Sendikalı bir sektördeki iş gücü arz eğrisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Sendika, iş gücü talebindeki düşüşe bağlı olarak ücret indirimine tepki gösteri
Sendika, artan iş gücü talebine ilave iş gücü arzıyla yanıt vermeye yanaşmaz
Çalışma koşulları iyileştikçe sendikalı iş gücü arz eğrisinin esnekliği azalır
Ücret oranı yükseldikçe sendikalı iş gücü arz eğrisinin esnekliği artar.
Sendika için ücret artışı istihdam artışından daha önemlidir

Soru 27 - Aşağıdakilerden hangisi, beşerî sermaye yatırımının doğrudan bir getirisi değildir ?

Kişisel kazançların artması
Reel mal yatırımlarının artması
Emeğin marjinal üretkenliğinin artması
Kişisel yeteneklerin gelişmesi
Kişilerin güvenirliğinin artması

Soru 28 - Çapraz ücret esnekliği, j iş gücü kategorisinin ücret haddindeki bir değişmenin, i iş gücü kategorisinin istihdamı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verir. Buna göre, çapraz ücret esnekliği pozitifse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

i ve j iş gücü kategorileri tamamlayıcı faktörlerdir.
i ve j iş gücü kategorileri ikame faktörlerdir.
i ve j iş gücü kategorileri bağımsız faktörlerdir.
i iş gücü kategorisi tek başına ikame faktörüdür.
j iş gücü kategorisi tek başına tamamlayıcı faktördür.

Soru 29 - Aşağıdakilerden hangisi, sabit bir iş gücü maliyeti değildir ?

Başlangıç eğitimine ilişkin maliyetler
İşsizlik sigortası primleri
Sağlık sigortası primleri
Emeklilik sigortası primleri
Saat ücreti

Soru 30 - Örgütlü olmayan çok sayıda firma karşısındaki tekelci sendika modeliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

İşveren, ücreti tek taraflı olarak belirler.
Sendika, istihdam seviyesini tek taraflı olarak belirler.
Sendika, ücreti tek taraflı olarak belirler.
İşveren, istihdam seviyesini etkileyemez.
Sendika ve işveren pazarlık sürecini işletir.

Soru 31 - Aşağıdakilerden hangisi, Etkinlik Ücreti Teorisi’nin bir unsuru değildir ?

Firmaların işçi devrini en aza indirmek için yüksek ücret vermesi
Firmaların yüksek nitelikli adayları cezbetmek için yüksek ücret vermesi
Verimlilik karşılığında bir ödül olarak yüksek ücret ödenmesi
Çalışanların işten kaçınmalarını en aza indirmenin amaçlanması
Firmaların düşük nitelikli iş gücüne beşerî sermaye yatırımı yapması

Soru 32 - Kısa dönem ve uzun dönem emek taleplerinin esneklikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Kısa dönem emek talep eğrisi, uzun dönem emek talep eğrisine göre daha az esnektir.
Kısa dönem emek talep eğrisi ile uzun dönem emek talep eğrisinin esneklikleri eşittir.
Kısa dönem emek talep eğrisi ile uzun dönem emek talep eğrisinin esneklikleri sıfıra eşittir.
Kısa dönem emek talep eğrisi ile uzun dönem emek talep eğrisinin esneklikleri sonsuzdur
Kısa dönem emek talep eğrisi, uzun dönem emek talep eğrisine göre daha fazla esnektir.

Soru 33 - İş Arama Teorisi’ne göre, aşağıdakilerden hangisi bir işsizlik nedeni değildir ?

İş gücü piyasasında bilgi edinmenin maliyetinin olması
İşsizliğin daha iyi bir iş arama çabası olması
İşsizlik sigortasının iş arama süresini uzatması
Mal talebi yetersizliğinin işsizliğe neden olması
Beklentilerin gerçekçi olmamasının iş arama süresini uzatması

Soru 34 - Aşağıdakilerden hangisi, gelir etkisinin ikame etkisinden daha büyük olmasına neden olan unsurlardan biri değildir ?

Ücret dışı sosyal amaçlı ödemeler
Yüksek gelir vergisi ödemeleri
Mali yardımlar
Faiz gelirleri
Kira gelirleri

Soru 35 - I. Pazarlık ve ikna süreçlerine başvurmak II. İş birliğini zorunlu kılan bir üst amaç yaratmak III. Üçüncü tarafın uzlaştırmasını istemek IV. Tarafları birbirinden uzaklaştırmak Yukarıdakilerden hangileri, çalışma ortamlarındaki çatışmaları giderme yolları arasında yer alır?

Yalnız IV
II ve III
I, II ve III
I, II ve IV
I, II, III ve IV

Soru 36 - Aşağıdakilerden hangisi, işçi ile işveren arasındaki psikolojik sözleşmenin kapsamına giren bir unsur değildir ?

Karşılıklı olarak dürüstlük vaadi
Yükümlülüklerin karşılıklı olarak kayıt altına alınması
Beklentilerin karşılıklı olarak açıklanması
Sözleşme içeriğinin karşılıklı olarak benimsenmesi
Karşılıklı olarak güven hissedilmesi

Soru 37 - Kişinin bir yandan başarıyı kendisine mal ederken diğer yandan başarısızlık için suçu dışsal etmenlere yüklemesi, aşağıdaki atıf hatalarından hangisine işaret etmektedir?

Temel yükleme yanılgısı
Aktör-gözlemci yanılgısı
Yaygınlık yanılgısı
Kontrol yanılsaması
Kendini kayırma eğilimi

Soru 38 - Bir ülkedeki, I. iş gücü maliyetlerinin yüksek oluşu, II. mevcut iş hukuku kurallarının katı oluşu, III. mevcut pazarın doygunluğu, IV. sendikaların güçsüz oluşu faktörlerinden hangileri, sermayenin başka ülkelere taşınmasının nedenleri arasında yer alır?

Yalnız I
Yalnız II
I ve III
I, II ve III
I, III ve IV

Soru 39 - Aşağıdakilerden hangisi, Braverman’ın Vasıfsızlaşma Tezi’ni açıklayan ifadelerden biri değildir ?

Yönetsel denetimin azalması
Tekelci kapitalizmin vasıfsızlaşmanın kaynağı olması
Sermaye ile bilim-teknoloji iş birliğinin vasıfsızlaşmanın nedeni olması
İşin rutinleşmesi-parçalanması
Vasıfsızlaşmanın, iş gücünü üretim sürecinden dışlaması

Soru 40 - Japon Yönetim Modeli’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Düşük düzeyde uzmanlaşma vardır.
İş güvencesi bulunmaktadır.
Takım çalışmasına dayalı üretim anlayışı vardır.
İş yaşamı ile özel yaşam ayrı tutulur.
Astlar ve üstler birlikte karar verir.

Soru 41 - 50 öğrencinin bulunduğu bir sınıfın öğrenci kulü- büne, bir başkan ve bir başkan yardımcısı olmak üzere iki kişilik yönetim kurulu kaç farklı biçimde oluşturulabilir?

1225
2450
2500
4380
10.400

Soru 42 - Bir torbada 6 beyaz, 3 kırmızı top vardır. Torbadan, yerine koyarak top çekiliyor. İlk kırmızı topu çekmek için beklenen çekiliş sayısı kaçtır?

2
3
5
6
9

Soru 43 - A ve B nin bugünden itibaren 20 yıl yaşamaları olasılığı sırası ile 0,8 ve 0,9 dur. 20 yıl süresince (boyunca) A ve B den en az birinin yaşıyor olma olasılığı kaçtır?

0,72
0,85
0,92
0,95
0,98
Soru 1: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 41: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 42: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 43: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.