Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
2013 Kpss A Hukuk Bölümü Çıkmış Sorular- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
2013 Kpss A Hukuk Bölümü Çıkmış Sorular

Soru 1 - Beş yüz üye ile toplanan TBMM Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesi üyeliği için seçim yapılacaktır. 1982 Anayasası’na göre, bir adayın ilk oylamada seçilebilmesi için aranan çoğunluk aşağıdakilerden hangisidir?

139
251
276
330
367

Soru 2 - 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümlerden biri değildir?

Meclis, yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır.
Meclisin, kapalı oturum yapabilmesi mümkündür.
Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclisin katılamadıkları oturumlarında kendileri yerine oy kullanmak üzere herhangi bir milletvekiline yetki verebilirler.
Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir.
Meclis, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

Soru 3 - 1982 Anayasası’na göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kurul, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.
Kurul; yirmi yedi asıl üyeden oluşur, yedek üyelik yoktur.
Süresi biten Kurul üyelerinin yeniden seçilebilmeleri mümkündür.
Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Kurulun tabii üyesidir.
Kurul, üç daire hâlinde çalışır.

Soru 4 - 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Meclis Başkanlığı için bir yasama döneminde iki defa seçim yapılır.
Başkan seçimi gizli oyla yapılır.
Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.
Başkan, bizzat yönetmediği oturumlarda oy kullanabilir.
Başkan, üyesi olduğu siyasi partinin Meclis içindeki veya dışındaki faaliyetlerine katılamaz.

Soru 5 - 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

Belediye başkanı
Belediye meclisi
Belediye encümeni
Kaymakam
Vali

Soru 6 - Mahallî idareler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.
Bakanlar Kurulunun izni ile aralarında birlik kurabilirler.
Merkezî idare tarafından üzerlerinde idari vesayet denetimi uygulanır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, özel bütçeye tabi idareler arasında yer alırlar.
Karar organları seçimle işbaşına gelir.

Soru 7 - Aşağıdakilerden hangisi, idari kolluğun görev alanı içine girmez?

Kara yolu üzerinde trafik denetimi yapmak
Kuduz hastalığı görülen bir yerleşim yerini karantinaya almak
Ölümlü trafik kazası sonrası gerekli işlemleri yapmak
Ormandan kaçak ağaç kesilmesini önlemek için denetim yapmak
Maç öncesi stadyuma girenlerin üstlerini aramak

Soru 8 - İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, dilekçeler aşağıdakilerden hangisine verilemez?

İdare mahkemesi başkanlıkları
Vergi mahkemesi başkanlıkları
Asliye hukuk hâkimlikleri
Yurt dışında, Türk konsoloslukları
Noterler

Soru 9 - İdari yargıda duruşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Duruşmalar kural olarak alenidir.
Duruşma talebi mutlaka dava dilekçesi ile yapılır.
Duruşmada taraflara ikişer defa söz verilir.
Kanun yollarında da duruşma yapılması mümkündür.
Duruşmaları başkan yönetir.

Soru 10 - İlk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay 2. Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararına karşı itiraz nereye yapılır?

Danıştay 1. Dairesi
Danıştay 3. Dairesi
Danıştay Genel Kurulu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu

Soru 11 - I. Kanunilik ilkesi hem ceza hem de güvenlik tedbirleri için geçerlidir. II. İdarenin düzenleyici işlemleri ile ceza konulamamasına karşılık hangi fiilin suç oluşturacağına ilişkin, kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleri ile de doldurulabilir. III. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. IV. İşlendiği zaman yürürlükte olan kanuna göre suç sayılan ancak daha sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç olmaktan çıkarılan fiilden dolayı verilen cezanın infaz edilmemesi failin talebine bağlıdır. Suçta ve cezada kanunilik prensibi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I ve II
I ve III
I ve IV
II ve III
III ve IV

Soru 12 - Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümler kısmında yer alan zorunluluk hâli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Zorunluluk hâli, bir tehlikeden kurtulmak için işlenen fiiller bakımından söz konusu olur.
Zorunluluk hâli çerçevesinde işlenen fiille korunmak istenen değer, feda edilen değerle en azından eşit olmalı veya ondan daha üstün olmalıdır.
Üçüncü kişinin hakkına yönelik tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla işlenen fiiller bakımından da zorunluluk hâli kabul edilmiştir.
Zorunluluk hâlinden bahsedilebilmesi için tehlikeden başka suretle korunma imkânı bulunmamalıdır.
Zorunluluk hâli çerçevesinde işlenen fiil, her hâlükârda tehlikeye sebebiyet veren kişiye yönelik olmalıdır.

Soru 13 - Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça ne ad verilir?

Bileşik suç
Zincirleme suç
Özgü suç
İhmalî suç
Seçimlik hareketli suç

Soru 14 - Duruşmanın kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığının ancak duruşma tutanağıyla ispat edilebilmesi, hangi ceza muhakemesi ilkesinin bir istisnasını oluşturmaktadır?

Sözlülük
Doğrudan doğruyalık
Delil serbestîsi
Açıklık
Resen araştırma

Soru 15 - Ahmet; iş adamı Bahri’yi, yakınlarından fidye alabilmek amacıyla Ankara’dan kaçırarak İzmir’e götürür. İzmir’de birkaç gün geçirdikten sonra Bahri’yi bu kez İstanbul’a götürür. İstanbul’da kolluk kuvvetlerinin yaptığı bir operasyonla Bahri kurtarılır. Söz konusu olayda, Ahmet’in işlemiş olduğu “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçu açısından hangi il veya iller mahkemesi yetkilidir?

Ankara
İzmir
İstanbul veya Ankara
İstanbul
İstanbul veya İzmir

Soru 16 - I. İletişimin kayda alınması II. Şirket yönetimi için kayyım tayin edilmesi III. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi IV. Kiralık kasa mevcutlarına el konulması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yukarıdaki koruma tedbirlerinden hangilerine, her hâlükârda hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir?

I ve II
I ve III
I ve IV
II ve III
II ve IV

Soru 17 - Ölüm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Ölüm, bir hukuki olay niteliği taşır.
Ölüm ile birlikte, ölenin cesedi kendiliğinden eşya niteliği kazanır.
Ölüm ile birlikte, evlilik birliği kendiliğinden sona erer.
Ölüm ile birlikte, ölenin çocukları üzerindeki velâyet hakkı kendiliğinden sona erer.
Ölüm ile birlikte, ölenin bütün hak ve borçları bir kül (bütün) hâlinde kendiliğinden külli halef olan mirasçılarına geçer.

Soru 18 - Ünlü yazarlarımızdan Cevat Şakir Kabaağaçlı, yazdığı eserlerde “Halikarnas Balıkçısı” adını kullanmıştır. Buna göre, “Halikarnas Balıkçısı” ifadesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Ticaret unvanı
Soyadı
Müstear (takma) ad
Lakap
Öz ad

Soru 19 - Terk sebebiyle boşanma davası açılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Terk fiilinin, ortak hayata son verecek şekilde gerçekleşmesi gerekir.
Terk fiilinin, haklı bir sebebe dayanmaması gerekir.
Terk sebebiyle ayrı yaşamanın, en az altı ay sürmüş ve devam etmekte olması gerekir.
Terk edilen eşin, en erken terk olayını izleyen üçüncü ayın sonunda hâkime başvurarak terk eden eşe ihtarda bulunması gerekir.
Terk, mutlak boşanma sebebi olduğundan boşanma davasında hâkim ortak hayatın çekilmez hâle gelip gelmediğini araştırmayacaktır.

Soru 20 - Ahmet, yeni aldığı spor arabayla hız denemesi yaparken aracın kontrolünü kaybederek kaza yapmış ve bu kaza sonrasında hayatını kaybetmiştir. Geride annesi Firuze, oğlu Barış, karısı Gülfem ve kız kardeşi Şermin kalmıştır. Ahmet’in net terekesi, 320.000 TL tutarındaki nakitten oluşmaktadır ve ölüme bağlı herhangi bir tasarrufta da bulunmamıştır. Buna göre; Ahmet’in mirasçıları, mirasçılarının yasal miras payları ve saklı payları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Şermin’in miras payı 160.000 TL’dir.
Firuze ve Gülfem mirastan seksener bin TL alacaklardır, Barış ise kalan 160.000 TL’nin sahibi olacaktır.
Şermin’in saklı payı 40.000 TL’dir.
Barış 240.000 TL, Gülfem ise 80.000 TL yasal miras payına sahiptir; Firuze ve Şermin mirasçı olamazlar.
Barış'ın saklı payı 120.000 TL, Gülfem’in saklı payı ise 40.000 TL’dir.

Soru 21 - Bir eşyanın parçaları bütününden ayrılıp ayrı bir varlık teşkil etmedikçe ayrı bir ayni hak konusu olamazlar. Bu önermenin temel sebebi, ayni haklara egemen olan ilkelerden hangisidir?

Belirlilik
Açıklık
Güvenin korunması
Sınırlı sayı ve tipe bağlılık
Hak düşürücü süre ve zaman aşımı işlememesi

Soru 22 - Tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğu, kusursuz sorumluluk türlerinden biridir.
Tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğunun söz konusu olması için tapu sicilinin tutulmasından doğan bir zararın bulunması gerekir.
Tapu sicilindeki yanlış kaydı düzelttirmek için dava açma imkânı olduğu sürece bu kaydın düzeltilmesi için yapılan giderler haricinde devletin sorumluluğuna gidilemez.
Devletin sorumluluğunun doğması için tapu sicilinin tutulmasında hukuka aykırılık olması gerekir.
Gerekli kaydın yapılmasının ihmal edilmesi, tapu sicilinin tutulması anlamına gelmediğinden devletin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Soru 23 - Taraflar aksine bir anlaşma yapmadığı takdirde para borcunun ifa yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Alacaklının, ifa zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilmelidir.
Alacaklının, sözleşme kurulduğu andaki yerleşim yerinde ifa edilmelidir.
Borçlunun, sözleşme kurulduğu andaki yerleşim yerinde ifa edilmelidir.
Borçlunun, ifa zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilmelidir.
Sözleşmenin kurulması zamanında para nerede bulunuyorsa orada ifa edilmelidir.

Soru 24 - Bir borç ilişkisinin taraflarının anlaşarak borçlanılan edimden başka bir şeyle ifanın gerçekleşmesini kabul etmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

İfanın edime uygun olması ilkesine aykırı olacağından bu yönde bir anlaşma yapılması mümkün değildir.
Kanun gereği, ifanın alacaklıdan başkasına yapılması mecburiyeti doğmuştur.
İfa yerini tutan edim söz konusudur.
Aliud (yanlış ifa) söz konusudur.
İfaya yönelik edim söz konusudur.

Soru 25 - Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi bakımından kanunda öngörülen geçerlilik şekli, adi yazılı şekildir?

Motorlu taşıt araçlarına ait satış sözleşmesi
Ön alım sözleşmesi
Taşınmaz satış vaadi
Taşınmaz satış sözleşmesi
Miras sözleşmesi

Soru 26 - Salim ve Gökhan, 14 Ekim 2012 Pazar günü bir sözleşme yaparak borcun yarım ay sonra ifa edilmesini kararlaştırmışlardır. İfa günü ile ilgili başka bir husus kararlaştırılmamıştır. Buna göre, borcun ifa günü aşağıdakilerden hangisidir?

26 Ekim 2012 Cuma
27 Ekim 2012 Cumartesi
28 Ekim 2012 Pazar
29 Ekim 2012 Pazartesi
30 Ekim 2012 Salı

Soru 27 - Aslı, vekâlet sözleşmesini Avukat Erkan ile kurmak isterken Avukat Erhan ile kurmuştur. Buna göre, yukarıdaki olayın hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Sözleşmenin niteliğinde yanılma
Aldatma
Sözleşmenin konusunda yanılma
Karşı tarafın kimliğinde yanılma
Korkutma

Soru 28 - Aşağıdaki kusursuz sorumluluk türlerinden hangisi, tehlike ilkesine dayanmaktadır?

Motorlu taşıt aracı işletenin sorumluluğu
Hayvan bulunduranın sorumluluğu
Ev başkanının sorumluluğu
Adam çalıştıranın sorumluluğu
Taşınmaz malikinin sorumluluğu

Soru 29 - Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmeye ilişkin ihtarın yapılabileceği vasıtalardan biri olarak sayılmamıştır?

Noter aracılığıyla ihtar
Taahhütlü mektupla ihtar
Telgrafla ihtar
Güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi vasıtasıyla ihtar
İadeli taahhütlü mektupla ihtar

Soru 30 - I. (A) Anonim Şirketi ile akdettiği ticari kredi (ödünç) sözleşmesi II. (B) Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi ile akdettiği tüketici kredisi sözleşmesi III. Öğretmen (C) ile akdettiği cari hesap sözleşmesi Bir banka, yukarıdaki sözleşmelerden hangilerini akdederken bileşik faiz şartı koyabilir?

Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Soru 31 - Aşağıdaki sermaye unsurlarından hangisi, anonim şirkete sermaye payı olarak konulabilir?

Marka
Hizmet edimleri
Kişisel emek
Ticari itibar
Vadesi gelmemiş alacaklar

Soru 32 - I. Anonim şirketin alacaklıları, şirketin borçları için pay sahiplerinin şahsi mal varlıklarına başvurabilirler. II. Anonim şirket, tüzel kişiliği haiz bir şirket türüdür. III. Anonim şirket, sadece gerçek kişiler tarafından kurulabilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirketler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

Soru 33 - Bono ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bonoda asıl borçlu keşideci olup hamil vadeyi geçirmiş olsa bile zaman aşımı süresi içinde keşideciye başvurabilir.
Bonoda kabul yoktur.
Bono, beyaz ciroyla devredilemez.
Senet metninde vadenin bulunmaması, bononun geçerliliğini etkilemez.
Bono, hamile yazılı olarak düzenlenemez

Soru 34 - Ciro ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Senedin ön yüzüne muhatap ve keşideci dışındaki kişilerce herhangi bir açıklama yapılmadan atılan imza, ciro hükmündedir.
Cironun kimin lehine yapıldığı açıkça gösterilmişse buna “beyaz ciro” denir.
Poliçenin, muhataba cirosu batıldır.
Poliçenin içerdiği tüm hakları ciro edilene devretmek amacıyla yapılan ciroya, “rehin cirosu” denir.
Gecikmiş bir ciro, alacağın temliki hükmündedir.

Soru 35 - I. İtirazın kesin kaldırılmasını sağlayacak nitelikte bir belgedir. II. Alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde borçluya karşı takip yapılması hâlinde ödeme emri tebliğine gerek yoktur. III. Hacze iştirak imkânı verir. IV. Alacaklıya, iptal davası açma imkânı vermez. İcra ve İflas Kanunu’na göre, kesin aciz belgesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

I ve II
I ve IV
II ve III
II ve IV
III ve IV

Soru 36 - I. Borçlu ile alacaklının, borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları on yılı aşmayan sözleşmenin devamı süresince II. İstihkak davası sırasında III. Satış talebinin alacaklı tarafından geri alınması durumunda İcra ve İflas Kanunu’na göre, yukarıdaki hâllerin hangilerinde satış isteme süreleri işlemez?

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III

Soru 37 - İcra ve İflas Kanunu’na göre, dava açılmadan veya takibe başlanmadan önce alınan bir ihtiyati haciz kararı ile ilgili “infaz isteme” ve “tamamlayıcı merasim olarak takip talebinde bulunma veya dava açma” süreleri, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10 gün – 7 gün
7 gün – 2 hafta
7 gün – 10 gün
10 gün – 2 hafta
2 hafta – 7 gün

Soru 38 - İcra ve İflas Kanunu’na göre, kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte gönderilen ödeme emrinin içeriğinde yer alan hususlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Takibin dayanağı olan kambiyo senedindeki imza borçluya ait değilse bunun açıkça beş gün içinde icra mahkemesine bildirilmesi ihtarı, ödeme emrine yazılır.
Faizli alacaklarda, faizin miktarı ve işlemeye başladığı gün ödeme emrine yazılır.
Alacağın Türk parasıyla tutarı, ödeme emrine yazılır.
Beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde alacaklının, ticaret mahkemesinden borçlunun iflasını talep edebileceği ihtarı, ödeme emrine yazılır.
Alacak, yabancı para alacağı ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi, ödeme emrine yazılır.

Soru 39 - I. Adi tasfiye usulünde iflas idaresinin seçilmesi II. Müflise karşı iflas kararından önce başlamış olan haciz yoluyla takiplerin düşmesi III. İkinci alacaklılar toplantısı Yukarıdakilerden hangileri, iflas kararı kesinleşmeden yapılamaz?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
Soru 1: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.