Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Öğretmenlikte 40 yaş şartı, mevzuata uygun - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Öğretmenlikte 40 yaş şartı, mevzuata uygun

KPSS Lise

Öğretmenlikte 40 yaş şartı, mevzuata uygun


İlk defa öğretmen olarak atanacaklarda "40 yaşından gün almamış olma" şartı yer almaktadır. Bu şart hem 200 tarihli yönetmelikte hem de 4/3/2006 tarihli yönetmelikte yer almaktadır. Bir öğretmen adayı, bu şartın iptali istemiyle 2001 yılında Danıştay'da dava açmıştır. Danıştay Onikinci Dairesi, 2003 tarihinde MEB lehine karar vermiştir. Öğretmen adayı bu karara itiraz etmiş ve itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna gelmiştir. Kurul kararında Danıştay 12. Dairesinin kararını onamıştır.


İŞTE KARARIN TAM METNİ

İLK DEFA ÖĞRETMENLİĞE ATANACAKLAR İÇİN 40 YAŞ SINIRI KOŞULUNUN ÖNGÖRÜLMESİNDE KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİNE AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.


Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):

Karşı Taraf (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı-ANKARA

İstemin Özeti : Danıştay Onikinci Dairesinin 27.2.2003 günlü, E:2001/4262, K:2003/438 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Yakup Bal'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Yaşar Uğurlu'nun Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller İngilizce bölümü mezunu olan davacının, İngilizce öğretmenliğine atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.9.2001 günlü, 90501 sayılı işlemin ve 14.8.2001 günlü, 76712 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onikinci Dairesi 27.2.2003 günlü, E:2001/4262, K:2003/438 sayılı kararıyla, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrası, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 8/e maddesinden bahsederek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memuriyete girişte aranacak yaş koşulu olarak sadece genel olarak alt sınırın belirlendiği, idarenin kendi hizmet özelliklerini dikkate alarak yaş konusunda üst sınır belirlemesinin olanaklı olduğu ve 657 sayılı Kanunda bu konuda aksine bir hükme yer verilmediği, Genelge maddesi ile öğretmenlik mesleğinin niteliği gereği ve belirli bir dinanizmi gerektirdiği dikkate alınarak ilk defa öğretmenliğe atanacaklar için 40 yaş sınırı koşulunun öngörülmesinde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Davacı anılan kararın yerinde olmadığını ileri sürerek temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Danıştay Onikinci Dairesinin 27.2.2003 günlü, E:2001/4262, K:2003/438 sayılı kararının onanmasına,20.10.2005 günü oybirliği ile karar verildi.
 


Etiketler :
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
Öğretmenlikte
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
40
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
yaş
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
şartı
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
mevzuata
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
uygun


Facebook Yorumlar