Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Sermaye Piyasalarının Amaçları - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Sermaye Piyasalarının Amaçları

reklam

SERMAYE PİYASASININ ARAÇLARIMENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Sermaye piyasasında, fonların arz ve talep edenler arasında el değiştirmesine aracılık eden menkul kıymetler, “Kıymetli evrak”ların bir alt bölümünü oluşturmaktadır. Türk Ticaret Kanununu’nun ‘TTK) 557.maddesine göre kıymetli evrak; “içindeki hakkı senetten ayrı olarak ileri sürülemeyen ve bu haktan ayrı olarak başkalarına devredilemeyen senetler” olarak tanımlanmaktadır. Tanım yeterince açık olmamakla birlikte, yapılabilecek yorum; kıymetli evrakta saklı hakkın talebi için senedin ibrazının, söz konusu hakkın devri içinse senedin tesliminin veya devrinin şart olduğudur.

Türk Ticaret Hukuku öğreti ve uygulamasında kıymetli evrak kabul edilen belgeleri şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Ticari senetler
- Ticari senetlere benzer senetler
- Makbuz senedi, varant, taşıma senedi
- Konşimento, deniz ödüncü senedi
- Hisse senetleri, ilmühaberler
- Temettü ve faiz kuponları, talonlar
- Tahviller
- İntifa sentleri
- Kar ve zarar ortaklığı belgeleri
- Gelir ortaklığı senetleri
- Mevduat sertifikaları
- Yatırım fonu katılma belgeleri
- Banka bonoları ve banka garantili bonolar
- Opsiyon senetleri
- Emre ve hamiline yazılı sigorta poliçeleri
- Hamiline düzenlenen banka tasarruf hesap cüzdanları
- 3794 sayılı Kanun’la getirilen oydan yoksun paylar ve varlığa dayalı menkul kıymetler
Bu sayılanların bir kısmı aynı zamanda menkul kıymet kapsamına girmekle birlikte, örneğin bir konşimentonun ya da bir banka tasarruf hesap cüzdanının menkul kıymet kabul edilmeyeceği açıktır.

Türk hukuk mevzuatında, “menkul kıymet” kavramı da yeterince açıklıkla tarif edilmemiştir. Menkul kıymet terimi ilk olarak, 1929 yılında çıkarılan 1447 sayılı “Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Kanunu” ile hukuk literatürümüze girmiştir. Bu kanuunn 1. maddesinde; devlet, vilayet ve belediyeler tarafından çıkarılan istikrazlar, esham ve tahviller ile hazine bonolarının , Türk Anonim şirketleri tarafından çıkarılan esham ve tahvillerin, ... ve ecnebi esham ve tahvillerin borsada alınıp satıldığı belirtilerek bunların menkul kıymet olduğuna işaret edilmiş, menkul kıymet tarifi verilmemekle birlikte, nelerin menkul kıymet olduğu açıklanmıştır.

Menkul kıymet kavramının geniş bir içeriğe sahip ilk kanuni tarifi 30 Temmuz 1981 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu’nda görülmektedir. Buna göre “Menkul Kıymetler: Ortaklık veya alacaklılık sağlayarak belli bir meblağı temsil eden, hisse senetleri, tahviller ve hazine bonoları gibi kıymetlerdir. Kanun maddesi. “Bunlar dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren her türlü evrakın halka arz ve bu yolla satışı da menkul kıymetler hükümlerine tabidir” şeklinde devam etmektedir.

3794 sayılı Kanun’da ise menkul kıymet kavramı yeniden, şekilde tanımlanmıştır.


“Menkul kıymetler: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan , dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır”

Kurulun yaptığı bu tanımlama 7 unsur içermektedir ;

1. Ortaklık veya alacaklılık sağlama
2. Belirli bir meblağı temsil etme
3. Yatırım aracı olma
4. Dönemsel gelir getirme
5. Misli nitelikte olma
6. Seri halinde çıkarılma
7. İbareleri aynı olma

Menkul kıymet tanımından sonra, Kanun’un maddesi, diğer sermaye piyasası araçlarını da şöyle tanımlamaktadır.

“Diğer Sermaye Piyasası Araçları : Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurul’ca belirlenen evraktır. Şu kadar ki, nukut ile çek , poliçe, bono ile mevduat sertifikaları bundan müstesnadır".

Bu ifade, yukarıda sayılan 7 şartın tamamını yerine getirmese de, Kurul tarafından düzenlemesi yapılacak ve ihraç halinde kayda alınacak kıymetli evrakların da sermaye piyasası aracı olarak kabul edileceğini ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olacağını vurgulamaktadır. Finansman bonoları, banka bonoları, banka garantili bonolar, oydan yoksun paylar ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin halka arzına ve kurul kaydına alınmasına ilişkin esasları ihtiva eden tebliğler de yayınlanmış olduğundan bunların sermaye piyasası araçları olduğunu kabul etmek gerekecektir. Öte yandan, Kanun’un 4. maddesinde yer alan, “Genel ve katma bütçeli idareler ve T.C. Merkez Bankasınca ihraç olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurul’a kaydettirilmesi zorunlu değildir” ifadesinden Gelir Ortaklığı senedi, Hazine bonosu ve devlet tahvili gibi evrakların da sermaye piyasası aracı olarak kabul edildiği anlamı çıkmaktadır.

Bu açıklamalara bağlı olarak, ileriki sayfalarda, menkul kıymet ya da diğer sermaye piyasası araçları aşağıdaki sırayla ele alınmıştır.

-Hisse senetleri
-Tahviller
-Katılma intifa senetleri (K.İ.S.)
-Oydan yoksun hisse senetleri (OYHS)
-Banka bonoları
-Banka garantili bonolar
-Finansman bonoları
-Varlığa dayalı menkul kıymetler (VDMK)
-Gelir ortaklığ senetleri (GOS)
-Devlet tahvilleri ve hazine bonoları
 


Etiketler : sermaye piyasalarının amaçları

KPSS Eğitim Bilimleri

Facebook Yorumlar

KPSS A