Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Merkezi Yönetimin Özellikleri - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Merkezi Yönetimin Özellikleri

reklam

Merkezi Yönetimin Özellikleri
 -Bütün devlet hizmetlerinin devlet merkezinden yürütülmesini sağlar.
-Devlet hizmetleri elden yürütülür.
-Plan ve programlar merkezde yapılır.
-Bütün yetki ve sorumluluk merkezdedir.

Yararları :
-Devlet yönetiminde birliği sağlar.
-Devlet hizmetlerinin rasyonel bir biçimde yürütülmesini sağlar.
-Devlet yönetiminin güçlü olmasını sağlar.
-Mali denetiminin yapılmasını kolaylaştırır.

Olumsuz Yönleri :
-Yöresel ihtiyaçlar göz ardı edilir.
-Bürokrasi ve kırtasiyeciliği arttırır.
-Demokratik ilkelere pek uygun değildir.

YERiNDEN YÖNETiMiN ÖZELLiKLERi

-Yerinden yönetim ilkesine dayanan özerk kuruluşlardır.
-Kamu tüzel kişilikleri vardır.
-Karar organları seçimle iş başına gelir. ( seçimler 5 yılda bir yapılır )
-Görevleri yasa ile belirlenir, görevleriyle ilgili gelir kaynağı sağlanır.
-Ancak yargı kararları ile sıfatları sona erer.
-Genel yönetimin yerel yönetimler üzerinde ‘idari vesayet’ yetkisi vardır.
-Büyük şehirler için yasa ile ‘Büyükşehir Belediyesi’ statüsü verilebilir.

Yararları :
-Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltır.
-Hizmetlerin yöresel ihtiyaçlara uygun yürütülmesini sağlar.
-Demokratik esaslara uygundur.
Olumsuz Yönleri :
-Ülke bütünlüğünü sarsabilir.
-Partizanca uygulamalara yol açabilir.

I.-GENEL YÖNETiM ( MERKEZ ÖRGÜTÜ)
Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve yardımcı kuruluşlardan oluşur. ( Danıştay, Sayıştay, SPK, BDDK vs. )
NOT :
-Bakanlıkların tüzel kişiliği yoktur.
-Bakanlıkların hukuki, mali ve siyasi sorumlulukları vardır.
-Müsteşarların siyasi sorumluluğu yoktur.

II.TAşRA TEşKiLATI

A)iL YÖNETiMi: illerin kurulması kanunla olur. il yönetimi vali başkanlığında Hukuk işleri Müdürü, Defterdar, Milli Eğitim Müdürü, Bayındırlık ve iskan Müdürü, Tarım ve Köy işleri Müdüründen oluşur.


B)iLÇE YÖNETiMi: Kaymakam başkanlığında ilçe Yazı işleri Müdürü, Sağlık Ocağı Hekimi, ilçe Milli Eğitim Müdürü, Tarım ve Köy Müdüründen oluşur.

C)BUCAK YÖNETiMi: Bucak Müdürünce yönetilir. Bucakların kurulması içişleri Bakanlığının kararı, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile olur.

YERiNDEN YÖNETiMLER (MAHALLi iDARELER)

iL ÖZEL iDARESi
-il sınırları içinde yaşayan kişilerin ortak gereksinimlerini karşılamak amacıyla kanunla kurulmuştur.
-il Özel idaresi kapsamında il Genel Meclisi, il Daimi Encümeni ve Vali yer almaktadır.


Vali :
-il özel idaresinin temsilcisi ve başındaki kişidir.
-il Özel idaresinin yürütme organı ve vesayet makamıdır.
il Genel Meclisi :
-il Özel idaresinin en üst karar organıdır.
-Halk tarafından 5 yıllığına seçilen üyelerden oluşur.
-Başkanı Validir.
-il Genel Bütçesini kabul eder.
-Yapılacak işlere ilişkin yıllık programları belirler.
-Yönetmelikler çıkarır.
-ilin mallarına ilişkin tasarruflar yapar.

il Daimi Encümeni :
-Üyeleri, her dönem başında yapılan toplantıda, il Genel Meclisi üyeleri arasından 5’i asil, 5’i yedek üye olarak seçilir.
-Danışma ve karar organıdır.
-Başkanı Validir.
-Kamulaştırma kararı verir.
-Bütçe tasarısını inceler.
-Cezai önlemler alır.

BELEDiYE iDARESi

-1930 yılında çıkarılan Belediyeler Kanunu’na göre kurulmuştur. Nüfusu 5000 ve üzeri olan yerlerde Belediye kurulur. (il ve ilçe merkezlerinde Belediye kurulması zorunludur.)
-Karar organları halk tarafından seçilerek oluşturulan ve kamu tüzel kişiliği olan kuruluşlardır.
-Belediye idaresinin temel organları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’dır.

a)Belediye Başkanı :
-Belediye idaresinin en üst makamıdır.
-Belediye idaresinin yürütme organı ve temsilcisidir.
-Doğrudan yöre halkı tarafından seçilir.
-Belediyeler üçlü kararname ile kurulur. ( Vali-içişleri Bakanı-Danıştay )


b)Belediye Meclisi :
-Belediye idaresi’nin en üst görüşme ve karar organıdır.
-Yöre halkının nispi temsil usulüyle 5 yıllığına seçtiği üyelerden oluşur.
-Başkanı Belediye Başkanıdır.
-Bütçe ve kesin hesap işlerini karara bağlar ve değişikliklerini yapar.
-Belediye imar planını kabul eder.
-Belediye zabıta yönetmeliklerini kabul eder ve inceler.

c)Belediye Encümeni :
-Belediyenin danışma ve karar organıdır.
-Üyeleri arasında Hesap işleri Müdürü, Sağlık işleri Müdürü, Yazı işleri Müdürü, Fen işleri Müdürü, Teftiş Kurulu Müdürü gibi daire başkanları yer alır.
-Kamulaştırmaya karar verir.
-Taşıma araçlarının ücretlerini belirler.
-Ceza verir ve acil durumlarda meclis yerine kararlar alır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDiYESi

-Kanunla kurulurlar.
-Büyükşehir adını taşıyan bir Büyükşehir Belediyesi ve Büyük şehrin sınırı içindeki ilçeleri adını taşıyan ilçe belediyelerini bünyesinde bulundurur.
-‘Büyükşehir Belediye Meclisi’, ‘Büyükşehir Belediye Encümeni’ ve ‘Büyükşehir Belediye Başkanı’ olmak üzere 3 temel organdan oluşur.

Türkiye’deki Büyükşehir Belediyeleri

-Ankara
-istanbul
-izmir
-Diyarbakır
-Mersin
-Adapazarı
-Bursa
-Adana
-Gaziantep
-Kayseri
-Eskişehir
-Konya
-izmit
-Antalya
-Samsun
-Erzurum

KÖY iDARESi


-1924 yılındaki köy kanunu ile kurulmuştur.
-Muhtar, köy ihtiyar heyeti ve köy derneğinden oluşur.

A)KÖY MUHTARI

-Köy idaresinin en üst makamıdır.
-Devlete ilişkin görevler yapar, devletin temsilcisidir. (yürütme organı)
-Güvenliği sağlar.
-Bulaşıcı hastalıkları ve salgınları hükümete iletir.
-Köyün sağlığı için gerekli önlemleri alır.

B)Köy Derneği
-Köydeki bütün seçmenlerden oluşur.
-Köy ihtiyar meclisini ve köy muhtarını seçer.
-Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirir.


C)Köy ihtiyar Meclisi

-Köy derneği tarafından seçilen üyelerden oluşur.
-Köy işlerini sıraya koyar.
-Köy bütçesini kabul eder.
-Kamulaştırmaya karar verir.
-imece (elbirliğiyle bir kişiye veya topluluğa yardım etme) ve Salmaya (köy halkının gelir durumuna göre alınan vergi) karar verir.
-Köy imamı ve öğretmen Köy ihtiyar Heyetinin doğal üyesidir.

MERKEZ TEşKiLATINA BAĞLI ÖZERK KURULUşLAR VE HiZMET KURULUşLARI SERMAYE PiYASASI KURULU (SPK)
-19812de kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur.
-idari ve mali özerkliğe sahip, düzenleyici bir kuruluştur.
-Kurul, Bakanlar Kurulu kararı ile atanan 7 üyeden oluşur.

Görevleri
-Sermaye piyasasının işleyiş kurallarını belirlemek.
-Halkın tasarruflarını menkul kıymete yatırarak, kalkınmaya katılımı sağlamak.
-Yatırım kuruluşlarını denetlemek ve halkı bilgilendirmek.
-Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU (BDDK)
-2000’de kurulmuştur. Kamu tüzel kişiliğine sahiptir.
-idari ve mali özerkliğe sahiptir.

Görevleri
-Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak.

-Banka ve özel finans kuruluşlarının düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu idare ve temsil etmek
-2001’ de ilk görevini yapmıştır.

NOT : Bankalar Kanunu’na göre, Türkiye’de banka açmaya izin yetkisi Bakanlar Kurulu’na aittir.

TASARRUF MEVDUATI SiGORTA FONU (TMSF)

-2001 yılında, BDDK ile ilgili olarak kurulan, kamu tüzel kişiliği olan bir kuruluştur.
-Devletin icra yoluyla el koyduğu banka, finans ve yatırım kuruluşlarını devlet adına, özel sektöre devredilene kadar işleten kuruluştur.

DEVLET PLANLAMA TEşKiLATI (DPT)

-Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak amacıyla, 1960 yılında kurulmuştur.
-Başbakana bağlı bir kuruluştur. Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık görevi yapar. (kalkınma planları ve yıllık programlar hazırlar)

RADYO TELEViZYON ÜST KURULU (RTÜK)

-Ulusal ve bölgesel yayın kuruluşlarını denetleyen, tarafsızlığını sağlayan, denetleyici bir kuruldur.
-Üyelerini, siyasi parti gruplarınca gösterilen adaylar arasından TBMM Genel Kurulu seçer.

iSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (iMKB)
-1983 yılında, Türkiye’de kıymetlerle ilgili işlemler (alım-satım) yapmak amacıyla kurulmuştur.
-Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetimi altında faaliyet gösteren kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluştur.


REKABET KURUMU


-Piyasaları denetleyen haksız rekabetin ve tekelciliğin oluşmasını engelleyen bir kurumdur.
-Üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından atanır.

TÜRKiYE CUMHURiYETi MERKEZ BANKASI

-1930 yılında kurulmuştur. Bir kamu kuruluşu değildir.
-Devletin büyük ortak olduğu bir anonim şirkettir.

Önemli Görevleri :

-Bakanlar kuruluyla birlikte ülkede uygulanacak döviz kuru rejimini belirlemek.
-Banknot(kağıt para) basmaya yetkili tek kuruluştur.
-Fiyat istikrarını sağlamak ve para politikalarını belirlemek.
-Faiz hadlerini belirlemek ve faize müdahale etmek.
-Hükümetle birlikte enflasyon hedeflerini belirlemek ve bunu kamuoyuna taahhüt etmek.
-Piyasaya döviz satmak.

HAZiNE MÜSTEşARLIĞI

-Hazine ve dış ticaret müsteşarlığı adıyla kurulmuş 1994 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan ayrılmıştır.
-Başbakanlık bünyesindedir.
Görevleri:

-Ekonomi politikasının belirlenmesinde yardımcı olmak ve dış borçları idare-kontrol etmektir.
NOT : Türkiye’nin Uluslar arası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslar arası kuruluşlarla ilişkilerini Hazine Müsteşarlığı yürütür.

 

KPSS ANAYASA - VATANDAŞLIK EĞİTİM SETİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Etiketler : merkezi yönetimin Özellikleri

KPSS Eğitim Bilimleri

Facebook Yorumlar

KPSS Eğitim Bilimleri