Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 6 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 6

reklam

Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 6

 

 

1. Derse giriş yapan öğretmenin yapması gereken en önemli giriş etkinliklerinden biri de öğrencilerin derse karşı ilgilerini üst düzeye çıkarmaktır. Öğretmenin bu etkinliği yerine getirmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Öğrencilerin dikkatini üzerine çekmek
B) Sınıf içi iletişimi en üst düzeye çıkarmak
C) içerik hakkında gerekli bilgiyi vermek
D) Öğrencilerin derse karşı güdülenmelerini sağlamak
E) Öğrencileri hedeften haberdar etmek


2. Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan eğitim programı, öğrenmenin kalıcılığını sağlayacak ve üst düzey bilişsel beceriler geliştirecek şekilde tasarlanır. Böyle bir yaklaşımda merkezde öğrenci vardır. Yapılandırmacılık, öğrenenlere öğrenmeyi öğretmekte ve onlar için bilgiyi anlamlı kılmaktadır. Eğitimin yeni hedefi; bilgiyi nasıl ve nerede kullanacağını bilen, kendi öğrenme yöntemlerini tanıyıp etkili bir biçimde kullanan ve yeni bilgiler üretmede önceki bilgilerinden yararlanan bir insan modeli yaratmadır. Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan bir öğretmenin kullanması gereken ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yazılı yoklamalar
B) Eşleştirme testleri
C) DoğruYanlış Testleri
D) Performans görevi
E) Çoktan seçmeli testler
3 ve 4. Soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız.


3. Öğrenmeöğretme süreçlerinde yönetimsel anlayışın demokratik özellikte olması gerekmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sınıf içi demokratik davranışın öğrenciye etkilerinden biri değildir?


A) Öğrenci kendi başına araştırma ve karar verme alışkanlığını edinir.
B) Anlayarak öğrenir, öğrenilenler öğrencide kalıcı bilgi niteliği taşır.
C) “Biz” duygusundan çok, “Ben” duygusu gelişir.
D) Öğrencide gerçek bir disiplin duygusu doğar.
E) Öğrenciler arası ilişkilerde yardımlaşma duygusu gelişir.

Bir inşaat mühendisi 4 farklı çimento türünün dayanıklılığını ölçmek için aynı ebatta 4 farklı beton bloka aynı noktalardan çelik halatlarla eşit ağırlıkta ve çok yüksek ağırlıkta metal kütleler asarak beton blokların dayanımları ölçmeye çalışılmıştır. Mühendis beton blokların dayanım ölçüsünü bloklara asılan metal kütle sayısı olarak belirtmiştir.


4. Beton blokların dayanım ölçülerinin belirlenmesinde hangi tür ölçek kullanılmıştır?


A) Adlandırma (sınıflama)
B) Sıralama
C) Eşit aralıklı
D) Eşit oranlı
E) Dereceleme 

5. Beton blokların dayanım ölçülerinin belirlenmesinde hangi tür ölçme yapılmıştır?


A) Doğrudan ölçme
B) Dolaylı ölçme
C) Türetilmiş ölçme
D) Diagnostik ölçme
E) Formülle ölçme


6. Hazırlanan çoktan seçmeli bir zeka testinde amaç testin yapı geçerliğini belirlemektir.
Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmak en uy
gundur?

A) Test tekrar test
B) Paralel formlar
C) KR  20
D) Cronbach Alfa
E) Faktör Analizi
7. Aşağıdakilerden hangisi mutlak değerlendirmede kullanılan ölçüte örnektir?


A) T puanı 60’ın üzerinde olan öğrenci dersten geçer.
B) Derslerin ortalaması 70 ve üzerinde olan mezun olur.
C) Oy çokluğunu sağlayan parti meclise girer.
D) En iyi projeyi sunan 5 kişi maddi destek alacaktır.
E) %3’lük dilime giren atanır.8. Bir öğretmen, dersine girdiği sınıflarda felsefe dersi sınavı için soru hazırlamış ve bu soruların çoğunda felsefe tarihindeki iki zaman arasındaki zaman farkını belirlemeye yönelik toplama ve çıkarma işlemlerine yer vermiştir.
Öğretmenin bu uygulaması sınavın aşağıda verilen özelliklerinden hangisini doğrudan düşürmüştür?


A) Geçerlik
B) Güvenirlik
C) Objektiflik
D) iç tutarlık
E) Kullanışlılık


9. Bir testte yer alan her bir madde puanı ile test puanı arasındaki ilişki maddenin doğrudan hangi özelliğinin ölçüsüdür?
A) Güçlük indeksi
B) Ayırt edicilik indeksi
C) Varyans
D) Güvenirlik katsayısı
E) Çarpıklık katsayısı 


10. Bir çoklu zeka testi hazırlayan uzman, hazırladığı testi bir grup öğrenciye uygulamış ve uygulama sonucunda elde edilen puanlar üzerinde faktör analizi yapmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre faktör sayısı beklenenin üzerinde çıktığı gözlenmiştir. Araştırmacı testte ölçülmesi gereken zeka boyutlarını ölçen maddelerin dışında başka maddelerin bulunduğunu düşünerek her madde için madde toplam korelasyonlarını incelemiştir. Madde toplam korelasyonları incelendiğinde 0,20’nin altındaki korelasyona sahip olan maddelerin zeka boyutlarından hiçbirini ölçmeyen maddeler olduğunu düşünerek testten çıkarmış ve her boyutla ilgili madde yazarak teste eklemiştir. Ekleme sonunda çoklu zeka testini gruba tekrar uygulayan uzman elde edilen puanlar üzerinde faktör analizi yaptığında istenen boyut sayısını elde etmiştir.
Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Uzman testin yapı geçerliğini çalışmıştır.
B) Testin işleyen maddelerinin belirlenmesinde faktör analizi yerine KR20 yöntemi kullanılmalıydı
C) ilgisiz maddelerin atılması her bir boyutun iç tutarlığını artırmıştır.
D) Prosess sonucunda çoklu zeka testinin yapı geçerliği yüksek çıkmıştır.
E) Uzmanın testten çıkardığı maddeler testin ölçtüğü yapılarla ilgisiz olan maddelerdir.


11. Ölçme ve değerlendirmenin bazı amaçları aşağıda verilmiştir.
 Sertifika verilir.
 Geleceğe yönelik yordama yapılır.
 Programdaki kazanımların ne kadarının gerçekleştiği belirlenir.
 Karar notu verilir.
Bu amaçlara ulaşmak için yapılacak değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?


A) Tümel değerlendirme
B) Formatif değerlendirme
C) Summatif değerlendirme
D) Performans değerlendirme
E) Tanımaya yönelik değerlendirme


12. Çağdaş değerlendirme yaklaşımlarında üzerinde durulan otantik performans görevlerini değerlendirme, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problem durumlarına nasıl çözüm getirdikleri dikkate alınarak rubriklerle değerlendirilir.


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi otantik değerlendirme sürecinde yer almaz?
A) Öğrenciye gerçek performans görevi verilmelidir.
B) Performansın icra edilmesinde öğrencinin nasıl düşündüğü önemlidir.
C) Bir çok veri toplama tekniği kullanılabilir.
D) Değerlendirmede psikometrik ölçme araçlarından faydalanılır.
E) Tek bir çözüm yolu değil farklı çözüm yolları denenebilir.


13. Öğrencilerin belli bir konuda bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının arkadaşları tarafından yorumlanmasına (I) ; deney yapma,
proje hazırlama, düzenek geliştirme veya psiko motor becerilerinin bir puanlama kriteriyle ölçülmesi sürecine (II) denir.
Yukarıdaki I ve II numaralı boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I II
A) Tamlayıcı dallanmış ağaç Rubric
B) Öz değerlendirme Portfolyo
C) Performans değerlendirme Portfolyo
D) Akran değerlendirme Performans değerlendirme
E) Portfolyo Performans değerlendirme

 

14. Portfolyo değerlendirme sisteminde bireysel değerlendirme yapıldığından öğrenci istediği çalışmayı kendisi seçer. istemediği çalışmayı yapmaz. Öğretmen çalışmalar sürecinde aktif değil danışman durumundadır. Bilgiyi öğrenci araştırıp, analiz edip üst düzey düşünerek organize eder. Ayrıca, öğrenci değerlendirme sürecinde aktiftir. Bu aktiflik değerlendirmenin öğrenmeye katkısını sağlar.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi portfolyo değerlendirmenin avantajlarından biri değildir?

A) Öğrencinin gelişimine katkıda bulunur.
B) Kapsam geçerliği yüksektir.
C) Öğrenciye rehberlik eder.
D) Öğrenme sürecini verimli hale getirir.
E) Öğrencinin üst düzey ve yaratıcı düşünmesine imkan sağlar.


15. Okul genelinde ortak yapılan Tarih sınavında sorular dört farklı öğretmen tarafından hazırlanmış ve kurulan komisyon kararı ile hangi soruların sınava alınacağına karar verilmiştir. Komisyonda Metin Öğretmen’in hazırlamış olduğu Tarih sorularını, Kevser Öğretmen Tarih bilgisi dışında farklı davranışları da ölçtüğü gerekçesiyle eleştirmiştir. Sonuç olarak da komisyon kararı ile sınavda Metin Öğretmen’in sorularına yer verilmemiştir.
Yukarıdaki açıklamaya göre Metin Öğretmenin sorularının komisyon tarafından elenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Objektif sorular olmaması
B) Yapı geçerliliğinin düşük olması
C) iç tutarlılığı düşük sorular olması
D) Yordama geçerliliği düşük sorular olması
E) Güvenirliği düşük sorular olması

 

16 18. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız.
 

Dersler

Puan

Aritmetik

Ortalama

Standart

Sapma

Matematik

60

58

4

Kimya

40

40

8

Fizik

90

80

5

Coğrafya

72

80

4

Tarih

85

79

6

 

9A şubesi öğrencilerine uygulanan 5 dersin testinden elde edilen puanlar üzerinden hesaplanan ortalama ve standart sapma değerleriyle birlikte Doğan’ın testlerden aldığı puanlar verilmiştir.


16. Grubu en çok farklılaştıran test hangi dersin testidir?


A) Matematik B) Kimya
C) Fizik D) Coğrafya
E) Tarih 


17. Doğan'ın 9A şubesi içinde en başarılı olduğu ders hangi derstir?


A) Matematik B) Kimya
C) Fizik D) Coğrafya
E) Tarih

18. Hangi dersin testi 9A şubesine en zor gelmiştir?
A) Matematik B) Kimya
C) Fizik D) Coğrafya
E) Tarih


20. İşlevini en iyi ve en kötü yerine getiren çeldiriciler hangisidir?


        En iyi En     Kötü
A)             B         C
B)             D         C
C)             C         E
D)             C         D
E)             B          E

 


Etiketler : kpss eğitim bilimleri deneme soruları - 6

KPSS A

Facebook Yorumlar

KPSS Lise