Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 10

reklam

Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme

 

1)Ceza hukuku ile ilgili, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Ceza hukukunda kural olarak kanunların geçmişe yürümezliği ilkesi geçerlidir.
B)Ceza Kanununun tatbikinde kıyas yasaktır
C)Ceza hukukunda suç ve cezaların kanuniliği geçerlidir.
D)Ceza hukukunda sadece tazminat sorumluluğu esastır
E) Ceza kanununun uygulanılması açısından kural olarak örf ve âdet kaynak olmaz.

2)Bugün yürürlükte olan ceza kanunumuz hangi yılda kabul edilmiştir?
a)1923 b)1924 b)1926 c)1808 d)1878 e)2004

3)Ceza normunun karakteristik özellikleri hangi seçenekte tam olarak verilmiştir?
a)Emredici ve değerlendiricidir b)Değerlendirici ve potansiyel suçluluk içericidir
c)Değerlendirici, emredicidir . Yalnız devlet tarafından konulur d)Potansiyel suçluluk içericidir ve yalnız devlet tarafından konulur e)Hiçbirinde tam olarak verilmemiştir

4)Ceza normu kural olarak kaç unsurdan oluşur?
a)Ceza normu bir bütün olup unsurlara ayrılmaz b)Ceza normu sadece kuraldan oluşur
c)Ceza normu kural ve müeyyideden oluşur d)Ceza normu sadece müeyyideden oluşur
e)Ceza normunun tek unsuru, şahsiliktir

5)Bir ceza normunda sadece müeyyide öngörülmüş ve kural koyma yetkisi idareye bırakılmışsa bu nasıl bir ceza normudur?
a)Eksik ceza normu b)Açık ceza normu c)Gerçek ceza normu d)Tamamlayıcı ceza normu e)Yorumlayıcı ceza normu

6) “Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi”, hangi anlayışa dayanır?
a)Biçimsel kanunilik ilkesi anlayışına b)Nedensellik anlayışına c)Öze ilişkin kanunilik ilkesi anlayışına d)Manevi sorumluluk anlayışına e)Karma sorumluluk anlayışına

7)Ceza kanunlarının yer bakımından uygulanması yönünden ülkemizde kabul edilen yöntem esas olarak hangisidir ?
a)Mülkilik sistemi b)Şahsilik sistemi c)Savunma sistemi d)Ülke dışı olma sistemi e)Hepsi

8)Aşağıda belirtilen suçlardan hangisi iadeye tabi olmayan suçlar arasında değildir?
a)Siyasi suçlar b)Askeri suçlar c)Adi suçlar d)Düşünce suçları e)Affa uğramış olan suçlar


9)Cumhurbaşkanına isnat edilen bir fiilin Vatana ihanet olup olmadığına kim karar verir?
a)Anayasa mahkemesi b)TBMM c)Danıştay d)Devlet Güvenlik Mahkemesi e)Yargıtay

10)Aşağıdakilerden hangisi suç değildir?
a)Askere gitmemek için bir organını kesmek b)Memur olan bir kişinin gördüğü hukuk dışı bir vakıayı ilgili makamlara bildirmemesi c)Kişinin içine girdiği bunalım dolayısıyla intihar etmesi d)Başkasının malını kullanma amacıyla almak e)Hepsi suçtur

11)Ceza kanunumuza göre suçlar kaça ayrılır, bunlar nelerdir?
a)3’e ayrılır; müessir fiillerden doğan suçlar, taksirli fiillerden doğan suçlar, ihmalden doğan suçlar b)Suçlar ayrıma tabi tutulmamış, bir bütün olarak değerlendirilmiştir c)2’ye ayrılır; kabahatler, müteselsil suçlar d)4’e ayrılır; iştirak halinde işlenen suçlar , münferiden işlenen suçlar, kasıtla işlenen suçlar , taksirle işlenen suçlar e)İkiye ayrılır ; cürümler ve kabahatler

12)Ceza kanunumuzda, aşağıdaki yaptırımlardan hangisine yer verilmiştir?
a)Hafif para cezası b)Hafif hapis c)Kamu hizmetlerine girmekten sürekli mahrumiyet d)Ağır hapis e)Ağırlaştırılmış müebbet hapis

13)Şikayet süresi ne kadardır?
a)6 ay b)60 gün c)6 hafta d)30 gün e)7 gün

14)”B, C’ yi istiyor, fakat zehir yerine tebeşir tozu veriyor”Buradaki durumu niteleyen aşağıdakilerden hangisidir?
a)İşlenemez suç var b)Hukuki hata var c)Fiili hata var d)Müteselsil suç var e)Mahsus suç var


15)”İadede ihtisas prensibi ”nedir?
a)Suçlu hangi suçtan dolayı iade edilmişse, sadece o suçtan dolayı yargılanır veya hangi cezayla hüküm giymişse o ceza verilir b)Suçluyu isteyecek makamların söz konusu suçun iadeye tabi olup olmadığına karar vermesi c)Suçluyu teslim etmesi istenen makamların söz konusu suçun iadeye tabi olup olmadığına karar vermesi d)Bir suçlunun iade edildikten sonra işlediği suçtan dolayı yargılanamaması e)Hiçbiri doğru değil

17)Tipik fiili, hukuka aykırı olmaktan çıkaran durumlara ne denir?
a)Hukuka uygunluk sebepleri b)Uygun illiyet bağı c)Beşeri nedensellik görüşü d)İadede ihtisas prensibi e)Hiçbiri

17)Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenlerinden değildir?
a)Kanun hükmünü icra b)Meşru müdafaa c)Haksız tahrik d)hakkın kullanılması e)Yetkili makamın emrini ifa
18)”C, tüfeğini D ‘ yi vurmak için doğrultmuş; D, daha hızlı davranarak C’ yi yaralamış, fakat C, yaralı haliyle D’ ye ateş edip D ‘ yi öldürmüştür.”
Burada C’ nin durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)C, zaruret halinden istifade eder b)C, meşru müdafaadan yararlanır c)C, haksız tahrikten yararlanır d)C , kısmen haksız tahrik , kısmen meşru müdafaadan yararlanır e)Yukarıdakilerin hiçbirinden yararlanamaz

19)Z, sel baskınından kurtulmak için C’nin kapısını kırıp içeri girmiştir
Z’ nin durumunu ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a)Nas-ı ızrar b)Meşru müdafaa c)Haksız fiil d)Zaruret hali e)Emniyeti suistimal

20)’Kast’ın unsurları nelerdir?
a)Bilme–İsteme b)İsteme–Tahmin c)Tedbir–isteme d)Bilme–Hiffet e)İhmal–Tedbirsizlik

21)“X, Z’ yi yaralamak için bir darbede bulunmuş ancak bu darbe neticesinde Z ölmüştür”
Bu durumu ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir ?
a)Kasıtlı adam öldürme b)Taksirli adam öldürme c)Sonucu nedeniyle ağırlaşan suç d)Kastın aşılması nedeniyle adam öldürme e)Taammüden adam öldürme

22)Aşağıdakilerden hangisi suçu ortadan kaldıran subjektif nedenlerden değildir?
a)Beklenilmeyen hal b)Mücbir sebep c)Maddi cebir d)Zaruret hali e)Sapma

23)Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen iki genel hafifletici neden aşağıdakilerden hangisidir?
a)Meşru müdafaa-Zaruret hali b)Fiili hata-Hukuki hata c)Mücbir sebep-Maddi cebir d)İsabette sapma-Şahısta sapma e)Haksız tahrik-Takdiri hafifletici nedenler

24)“A, B’ yi bombalayarak öldürmek isterken C’ yi bombalayarak öldürmüştür” bombalama, kullanılan vasıtaya ilişkin bir ağırlaştırıcı nedendir. Bu durumda A’nın durumu ne olur ?
a)Şahısta sapma olduğundan ağırlaştırıcı neden faile uygulanmaz b)Ağırlaştırıcı neden faile uygulanır c)Failin cezası hafifletilir d)Hakim takdiri hafifletici nedenleri dikkate almak zorundadır e)Fiili hata vardır, cezasızlık sebebidir

25)Cezanın belirlenmesinde hakim aşağıdakilerden hangisini en son göz önünde bulundurur?
a)Takdiri hafifletici sebepler. b)Tahrik c) Yaş d)Tekerrür e)Teşebbüs

26)A, B’den alacaklıdır. Alacağını icra yoluyla B’den almaya gittiğinde; A’nın bu davranışına öfkelenen B, A’ya saldırmış ve onu yaralamıştır ” B’nin bu durumu aşağıdakilerden hangisine dahildir?
a)Meşru müdafaadan yararlanır b)Zaruret halinden yararlanır c)Ağır haksız tahrikten yararlanır d)Hafif haksız tahrikten yararlanır e)Hiçbirinden yararlanamaz

27)Takdiri hafifletici nedenin amacı nedir?
a)Cezaların kişiselliğinin sağlamak b)Yargı bağımsızlığını sağlamak c)Yargıç bağımsızlığını sağlamak d)Yargıç güvencesini sağlamak e)Yargıya müdahaleleri önlemek

28)K, L’yi öldürmek için ateş ediyor, fakat L, bir saat önce ölmüştür. Bu durumda nasıl bir suç söz konusudur?
a)Mefruz suç b)İşlenemez suç c)Mahsus suç d)Mürekkep suç e) Hiçbiri

29)"B, C’ yi öldürmek için ateş ediyor, sonra polikliniğe götürüp tedavi ettiriyor ve ölmesini önlüyor.
Buradaki durumu hangi seçenek ifade eder?
a)Etkin Pişmanlık b)Suç sonrası pişmanlık c)Tam teşebbüs d)Eksik teşebbüs e)Müşterek faillik

30)X, Y’den rüşvet almış, sonra da iade etmiştir. Bu durumu ifade eden şık hangisidir?
a)Tam teşebbüs b)Eksik teşebbüs c)Suç sonrası pişmanlık d)Aktif pişmanlık e)Hiçbiri
 

 


Etiketler : kpss alan bilgisi ceza hukuku deneme - 10


Facebook Yorumlar