Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 7 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 7

reklam

Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 7

 

1. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmede taraflardan biri borcunu ödemede güçsüz duruma düşerse, alacak hakkı tehlikeye giren diğer tarafın hangi davranışı Borçlar Kanunumuza uygun olmaz?

a.) Kendi borcunu ifadan kaçınması
b.) Ödemezlik def’inde bulunması
c.) Uygun bir süre içinde teminat verilmesini istemesi
d.) Derhal sözleşmeyi feshetmesi
2. I. İfa, alacaklılardan herhangi birine yapılabilir.
II. İfa, alacaklıladan hangisi talepte bulunuyorsa ona yapılmalıdır.
III. Tüm alacaklılar, birlikte ifayı talep etmezlerse, borçlu ifayı reddedebilir.
IV. Alacaklılardan biri, edimin ifası için işbirliğinden kaçınırsa, tüm alacaklılar temerrüde düşmüş sayılır.
Birden çok alacaklıya karşı borçlu, bölünemeyen bir edimi ifa edecekse, yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi doğrudur?

a.) I – II
b.) I – III
c.) II – III
d.) II – IV
e.) III - IV

3. Sözleşmenin hüküm ifade etmemesi yüzünden uğranılan zarara ne ad verilir?

a.) Nispi zarar
b.) Menfi zarar
c.) Müspet zarar
d.) Mutlak zarar

4. Alacaklının ‘‘kısmen ifayı’’ kabule zorunlu olduğu hallerden birisi; sözleşme gereğince borçlunun kısmen ifaya yetkili bulunmasıdır. Bir diğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a.) Edimin miktar veya niteliğinin bir defada ifaya olanak vermemesi
b.) Tam ifada alacaklının yararının bulunmaması
c.) Kısmen ifada borçlunun yararının bulunmaması
d.) Borcun, borşlu tarafından ifa edilememesi

5. Hangisi alacaklının temerrüdünün sonuçlarından biri değildir?

a.) Borcun sona ermesi
b.) Borçlunun ‘‘malı tevdi hakkı’’nın doğması
c.) Borçlunun malı sattırarak ‘‘bedelini tevdi hakkı’’ nın doğması
d.) Borçlunun ‘‘sözleşmeyi fesih’’ hakkının doğması

6. İhtar yapılmaksızın borçlunun mütemerrit sayılacağı hallerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a.) Alacaklının ifayı isteyebilme zamanının gelmiş bulunması
b.) Sözleşmede borcun ifa edileceği günün belirlenmiş olmasına rağmen o günün ifa yapılmaksızın sona ermiş bulunması
c.) Borcun ifasının gecikmesinde borçlunun kusurlu olması
d.) Sözleşmenin yapılmasından önce edimin ifasının objektif olarak imkansız bulunması

7. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, borçlu temerrüde düşmüşse, alacaklının takip edebileceği yollardan biri; aynen ifa ve ifada gecikmeden doğan zararın tazminini istemektir. Diğeri hangisidir?

a.) İfadan vazgeçip menfi zararını istemek
b.) İfadan vazgeçip müspet zararı istemek
c.) Aynen ifa ile müspet zararını istemek
d.) Aynen ifa ile menfi zararını istemek

8. (S) nin mağazasından satın aldığı müzik seti nedeniyle 50 milyon lira borç altına giren (A), vadesi geldiği halde borcunu ödemez. Bir oyun salonunda karşılaştığı (A) ile kumar oynayan (S), kumarda (A) ya belli bir süre bağlanmayan 50 milyon lira borçlanır. Olguya göre doğru ifade hangisidir?

a.) (S) nin kumar borcundan dolayı sorumluluğu vardır.
b.) (A) borcunu, (S) den olan alacağı ile takas edebilir.
c.) (S) borcunu, (A) dan olan alacağı ile takas edebilir.
d.) (A) nın temerrüde düşmesinde hiçbir kusuru yoksa, kendisinden temerrüt faizi talep edilemez.

9. Yakında evlenecek olan (A), Ankara’da mobilyacı (B) nin mağazasında görüp beğendiği bir oturma odası takımını, belirlenen kesin tarihte, ikametgahta teslim şartıyla satın alır ve ikametgah yeri Trabzon’a döner. Teslim günü eşyaların bir kısmını gönderen (B), geri kalan eşyaların Ankara’da teslim alınmasını ister. (A) bunu kabul etmez ve eksik oda takımının yararına olmadığı iddiasıyla sözleşmeyi feshetmek ister. Olguya göre doğru ifadeyi belirtiniz.

a.) (B) nin borcunun ifa yeri Ankara’dır.
b.) (A) sözleşmeyi sadece edimin ifa edilmeyen kımsı için feshedebilir.
c.) (A) sözleşmeyi feshederek müspet zararını talep edebilir.
d.) (A) sözleşmenin tamamını feshedebilir ve bu takdirde eşyanın teslim edilen kısmını sebepsiz zenginleşme kurallarına göre (B) ye iade ile yükümlü olur.

10. Borçlunun kusuru olmaksızın edimin ifası imkansız ise, bunun, sözleşme yapılmadan önce mevcut olmasının hukuki sonucu (......); sözleşmeden sonra meydana gelmiş olmasının hukuki sonucu da (......) dır.

a.) Sözleşme öncesi kusurlu davranış – sözleşmenin butlanı
b.) Sözleşme öncesi kusurlu davranış – sözleşmenin feshi
c.) Sözleşmenin geçersiz olması – borcun sona ermesi
d.) Tazminat – aynen ifa

11. Türk Borçlar Kanunu ile ilgili aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a.) Medeni Kanunumuzun devamı niteliğindedir.
b.) 1912 de yürürlüğe giren İsviçre Medeni Kanunundan alınmıştır.
c.) Medeni Kanunla birlikte 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
d.) Medeni Kanunumuzun bir kitabı (bölümü) niteliğinde sayılabilir.

12. Borçlandırıcı işlem kişiye (......) sağlar, harcama işlemi ise (......) sağlar.

a.) Menfaat / hak
b.) Talep hakkı / alacak hakkı
c.) Dava hakkı / nisbi hak
d.) Mutlak hak / nisbi hak
e.) Alacak hakkı / mülkiyet hakkı
f.) Kullanma yetkisi / alacak yetkisi

13. Hak ehliyeti ile fiil ehliyeti arasındaki farkı en doğru belirten cümle aşağıdakilerden hangisidir?

a.) Hak ehliyeti, haklar üzerinde tasarrufta bulunma; fiil ehliyeti ise, borç yüklenebilme ehliyetidir.
b.) Hak ehliyeti, hak sahibi olabilme ehliyeti; fiil ehliyeti, haksız fiillerden sorumlu olabilme ehliyetidir.
c.) Hak ehliyeti, hak elde edebilme; fiil ehliyeti, borç yüklenebilme ehliyetidir.
d.) Hak ehliyeti, haklar üzerinde borçlandırıcı işlem yapabilme; fiil ehliyeti ise harcama işlemi yapabilme ehliyetidir.
e.) Hak ehliyeti, haklara sahip olabilme; fiil ehliyeti, hakları kullanabilme ehliyetidir.
f.) Hak ehliyeti, mutlak haklar üzerindeki tasarruf yetkisi; fiil ehliyeti, nisbi haklar üzerindeki harcama yetkisidir.

14. İrade ile beyan arasında, sahibinin isteği dışında meydana gelen uygunsuzluk (......); iki tarafın isteği ile meydana gelen uygunsuzluk ise (......) olarak nitelendirilir.

a.) Muvazaa / zihni kayıt
b.) Zihni kayıt / latife beyanı
c.) Hata / muvazaa
d.) Zihni kayıt / hata

15. Sözleşme yapılırken esaslı bir hataya düşen taraf kusurlu ise ve karşı taraf iyiniyetli ise, hataya maruz kalan taraf ne yapabilir?

a.) Sözleşme ile bağlıdır, fesih değil tazminat isteyebilir.
b.) Kendi kusuru ile hataya düştüğünden hata hükümlerine dayanamaz.
c.) Burada hata hükümleri değil, ‘‘kusurlu ifa’’ hükümleri uygulanır.
d.) Hata nedeni ile sözleşmeyi feshedebilir.

16. Dolaylı temsilde temsilci, (......) adına ve (......) hesabına işlem yaparken; doğrudan temsilde (......) adına ve (......) hesabına işlem yapar.

a.) Kendi - kendi / temsil edilen - temsil edilen
b.) Kendi - temsil edilen / temsil edilen - temsil edilen
c.) Temsil edilen - temsil edilen / kendi - temsil edilen
d.) Temsil edilen - temsil edilen / kendi - kendi

17. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a.) Asıl alacak ifa edilerek sona erdirilmişse, saklı tutulmamış faiz alacağı da sona erer.
b.) Asıl alacak için verilen makbuz, faizlerin de ödenmiş olduğunu göstermez.
c.) Asıl alacak zamanaşımına uğrarsa, faiz alacağı da zamanaşımına uğrar.
d.) Asıl alacağın devredilmiş olması, işlemiş faizlerin de devredildiği anlamına gelir.


18. Para borcu, ödeme zamanındaki (......) ikametgahında; parça borcu ise, (......) yerde ifa edilir.

a.) Borçlu – alacaklının ikamet ettiği
b.) Alacaklı – sözleşmenin yapıldığı
c.) Alacaklı – malın bulunduğu
d.) Borçlu – sözleşmenin yapıldığı19. Kural olarak temyiz gücü (mümeyyiz) olmayanlar verdikleri zararlardan sorumlu olmamakla birlikte, zarar verenin zengin, zarara uğrayanın fakir ve zararın da ağır olması durumunda tam ehliyetsizin de verdiği zararlardan sorumlu olacağı kabul edilir. Bu ilkenin adı nedir?

a.) Adalet ilkesi
b.) Hakkaniyet sorumluluğu
c.) Hakimin takdir yetkisi
d.) Kusursuz sorumluluk ilkesi
e.) Dürüstlük kuralı
f.) İyiniyet ilkesi

20. ‘‘Temsil yetkisi verebilme ehliyeti’’ ve ‘‘temsilci olabilme ehliyeti’’, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a.) Sınırlı ehliyetsiz – tam ehliyetli
b.) Tam ehliyetli – sınırlı ehliyetsiz
c.) Sınırlı ehliyetsiz – sınırlı ehliyetli
d.) Sınırlı ehliyetli – sınırlı ehliyetsiz

21. Aşağıdakilerden hangisi, ‘‘zamanaşımı’’ nın sonuçlarından biri değildir?

A.) Zamanaşımı süresinin dolması ile borç sona ermez fakat alacaklı, alacak hakkını ileri sürme imkanını kaybeder.
B.) Borçlu, usule uygun ve haklı olarak zamanaşımı savunması yapmışsa, dava kesin olarak reddedilir.
C.) Hakim, baktığı davada zamanaşımının gerçekleştiğini tespit ederse, bu durumu re’sen, görevi gereği gözönünde bulundurur.
D.) Asıl alacak zamanaşımına uğrarsa, faiz alacağı da zamanaşımına uğrar.
E.) Asıl alacak zamanaşımına uğrayınca, diğer fer’i alacaklar da zamanaşımına uğrar.


Etiketler : kpss alan bilgisi borçlar hukuku deneme - 7


Facebook Yorumlar