Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 4 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 4

reklam

Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 4


BORCUN İFA EDİLMEMESİ

1. Borcun ifa edilmemesi halinde sadece tazminat istenebileceği sözleşmede kararlaştırılmış ise, (......).

a.) Sözleşmede kısmi butlan vardır.
b.) Alacaklı borçluya karşı ifa (eda) davası açabilir.
c.) Bu duruma ‘‘sözleşme öncesi kusurlu davranış’’ denir.
d.) Sözleşme geçersiz kabul edilir.
e.) Borca aykırı davranan borçlu, borcunu aynen ifaya zorlanamaz.

2. Bir fabrikada ‘‘yangın çıkması’’ nedeniyle sözleşmeden doğan bir borcun ifa edilememiş olması (......); ‘‘deprem’’ yüzünden borcun ifa edilememesi de (......)’ a/e örnek gösterilebilir.

a.) Mücbir sebep / olağanüstü hal
b.) İhmal nedeniyle kusurlu davranış / olağanüstü hal
c.) Olağanüstü hal / sözleşme sonrası kusurlu davranış
d.) Mücbir sebep / ihmal nedeniyle kusurlu davranış
e.) Olağanüstü hal / mücbir sebep

3. (A), (B) den 600 milyon liraya bir bilgisayar satın almak üzere 1 ocak 2002 tarihinde sözleşme yapar. Sözleşmeye göre, bilgisayar 3 ay sonra teslim edilecek, semen (satış bedeli) ise teslimden 10 gün sonra ödenecektir. Bu arada aynı özelliklere sahip bir bilgisayar 1 şubat 2002 günü (C) tarafından 700 milyon liraya (A) ya teklif edilir, fakat (A), (B) ile olan sözleşme bağını düşünerek bu teklifi kabul etmez. (B), vade tarihi gelmiş ve hatta geçmiş olmasına rağmen borcunu ifa edip bilgisayarı (A) ya teslim etmediğinden (A), aynı nitelikteki bir bilgisayarı 900 milyon liraya (U) dan satın almak zorunda kalır. Olguya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a.) (B) nin borcunu ifa tarihi 1 Nisan 2002 dir.
b.) (A) nın müspet zararı 300 milyon liradır.
c.) (A) nın menfi zararı 100 milyon liradır
d.) (A) ifadan vazgeçerek (B) ile olan sözleşmesini feshedebilir ve menfi zararını isteyebilir.
e.) (U), (A) nın uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

4. Kastı ve ağır kusuru sonucu meydana gelen kusurlu ifa imkansızlığı hallerinde borçlunun tazminat ödeme sorumluluğu, (......) yapılacak ‘‘sorumsuzluk anlaşması’’ ile ortadan (......).

a.) Önceden / kaldırılabilir
b.) Önceden / kaldırılamaz
c.) Her zaman / kaldırılabilir
d.) Sonradan / kaldırılamaz
e.) Alacaklının rızası alınmak suretiyle her zaman / kaldırılabilir

5. Hafif kusurdan doğacak sorumluluktan borçluyu kurtaran ‘‘sorumsuzluk anlaşmaları’’ nın, hakim tarafından geçersiz sayılabileceği hallerden birisi; ‘borçlunun sorumluluğunun hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilen (elektrik, su, havagazı, telefon gibi) bir işletmeden doğmasıdır.’ Diğeri hangisidir?

a.) Alacaklının birlikte (müterafık) kusurunun bulunması
b.) Alacaklının varlıksız bir kişi olması
c.) Sorumsuzluk anlaşması yapıldığı sırada alacaklının, borçlunun hizmetinde çalışıyor olması
d.) İfa imkansızlığının, ‘mücbir sebep’ veya ‘olağanüstü hal’ nedeniyle meydana gelmiş olması
e.) Borçlunun temyiz kudretine sahip bulunmaması

BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

6. Aşağıda belirtilenlerden hangisi borçlunun temerrüdünde aranan şartlardan biri değildir?

a.) Borcun muaccel olması
b.) Borcun gecikerek ifasında borçlunun kusurlu olması
c.) Borcun ifasının mümkün olmaması
d.) İstisna haller dışında, alacaklının ihtarı
e.) Borcun ifa zamanının gelmiş olması

7. Temerrüde düşmede hiçbir kusuru söz konusu olmayan mütemerrid borçlu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a.) Borcun konusu para ise, borçlu temerrüd faizi ödemez
b.) Borçlu gecikme tazminatı ödemez
c.) Borçlu borcu ifa ile yükümlü değildir
d.) Borçlu sadece kazadan doğan zarardan sorumlu tutulur
e.) Alacaklı sözleşmeyi feshetme hakkına sahip değildir


8. Borçlunun temerrüdünün genel sonuçlarından olan ‘‘kazadan dolayı sorumluluk’’ kime aittir?

a.) Alacaklı ve borçluya
b.) Kazayı yapana
c.) Borçluya
d.) Alacaklıya
e.) Hiç kimseye

9. (A), sözleşme gereği (B) ye teslim edeceği çok değerli bir tabloyu, ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle kararlaştırılan tarihte teslim edemediği için temerrüde düşer. (A) nın temerrüdü devam ederken bu kez şiddetli bir deprem sonucu tablo yok olur. Olguya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a.) (A), (B) nin zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
b.) (B), borcun aynene ifasını ve ifada gecikmeden doğan zararının ödenmesini talep edebilir.
c.) (A) nın borcu sona erer ve sorumluluktan kurtulur.
d.) Seçilmiş ve sözleşme gereği teslim edilecek olan tablo cins borcuna konu teşkil eder.
e.) Seçilmiş ve sözleşme gereği teslim edilecek olan tablo nev’i borcuna konu teşkil eder.

10. Borç ifa edilmiş olsaydı, alacaklının elde etmiş olacağı maddi kazancın sağlanamamış olmasından doğan zarar, hangi zarardır?

a.) Nispi zarar
b.) Mutlak zarar
c.) Menfi zarar
d.) Müspet zarar
e.) Munzam zarar

11. ‘‘Munzam zarar’’ neye denir?

a.) Bir para borcunun ödenmesinde temerrüde düşen borçlunun, temerrüd faiziyle karşılayamadığı ek zarara denir.
b.) Alacaklının, müspet ve menfi zararlar dışında uğramış olduğu zarara denir.
c.) Asıl alacak zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman ayrı bir dava ile talep edilebilecek zararlara denir.
d.) Borçlunun, temerrüde düşmede kusurlu olmadığını ispat etse bile, ödemekten kurtulamayacağı zararlara denir.
e.) Borç ifa edilmiş olsaydı, alacaklının elde etmiş olacağı maddi kazancın sağlanamamış olmasından doğan zarara denir.

12. Munzam zarar, ifanın konusu (......) olan bir alacak-borç ilişkisinde temerrüde düşen borçlunun (......) ödemesine rağmen alacaklının zararını karşılayamaması halinde ortaya çıkan ek zarara denir.

a.) Para borcu / borcun aynen
b.) Parça borcu / borcunu tam ifa ile
c.) Cins borcu / temerrüt faizi
d.) Döviz borcu / gecikme tazminatı
e.) Para borcu / temerrüd faizi

13. Bir alacak miktarından belli olgular dolayısıyla indirim yapılmasına ne denir?

a.) Mahsup
b.) Takas
c.) Trampa
d.) İbra
e.) İfa

14. Bir para borcunun ödenmesinde temerrüde düşen borçlunun, temerrüt faiziyle karşılayamadığı ek zarara ne denir?

a.) Müspet zarar
b.) Menfi zarar
c.) Mutlak zarar
d.) Munzam zarar
e.) Nispi zarar

BORCUN SONA ERMESİ

15. Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren nedenlerden biri değildir?

a.) Kusursuz imkansızlık
b.) İbra
c.) İkrah
d.) Yenileme
e.) Takas

16. Bir kimsenin kendi kitabını arkadaşının kitabıyla değiştirmek hususunda onunla anlaşma yapması, aşağıdaki sözleşmelerden hangisine bir örnektir?

a.) İfa yerine edim
b.) İfa amacıyla edim
c.) Takas
d.) Trampa
e.) İfa

17. Bir kimsenin otomobilini arkadaşının apartman katıyla değiştirmek hususunda onunla anlaşma yapması, aşağıdaki sözleşmelerden hangisine bir örnektir?

a.) İfa yerine edim
b.) İfa amacıyla edim
c.) Takas
d.) Trampa
e.) İfa


18. Takas ne anlama gelir?

a.) İndirim
b.) Tenzilat
c.) Bir kimsenin kendine ait olan malı, başkasının malı ile değiştirmesi
d.) Borcun alacağa karşılık sona erdirilmesi
e.) İskonto

19. Takasın taraflar için yararı nedir?

a.) Taraflar arasında uzlaşma sağlar
b.) İşlerde kolaylık ve basitlik sağlar
c.) Borçta indirim sağlar
d.) Hiçbir yararı yoktur
e.) Borçta iskonto sağlar

20. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘takas’’ ın şartlarından biri değildir?

a.) Takas beyanında bulunulmuş olması
b.) Borçların karşılıklı olması
c.) Borçların eşit olması
d.) Borçların muaccel olması
e.) Borç konularının özdeş olması

21. Karşılıklı borçların her ikisi de muaccel ise, takas mümkündür. Genel kural bu olmakla birlikte, BK. da muaccellik şartına getirilen bir istisnaya göre, borçlunun iflası halinde (......), henüz muaccel olmayan alacağını (......) kendisinden olan alacağı ile takas edebilir.

a.) Alacaklı / iflas eden borçlunun
b.) İflas eden borçlu / alacaklının
c.) Alacaklı / muaccel olduktan sonra
d.) İflas eden borçlu / muaccel olduktan sonra
e.) Alacaklı / bütün borçluların

22. Borçlunun, borç ilişkisi gereğince yüklendiği ‘edim’i yerine getirmesine (......); alacaklının, ‘edim’i elde etmeksizin alacağından vazgeçmesi ve borçlusunu borçtan kurtarmasına (......) denir.

a.) İfa yerine edim / bağışlama
b.) İfa / ibra
c.) İbra / ifa yerine edim
d.) İfa / ifa amacıyla edim
e.) İbra / bağışlama

23. (A) ile (B) arasındaki bir televizyon alım-satım sözleşmesi gereğince (B), satın aldığı televizyonun bedeli olarak (A) ya 100 milyon lira ödeyecektir. Fakat daha sonra taraflar yaptıkları anlaşmada (B) nin 100 milyon liralık borcunun sona ermesini, onun yerine (B) nin (A) ya ait işyerinde iki ay (ücretsiz) çalışmasını kararlaştırırlar. Olguya göre, (B) nin borcunun sona ermesinde hangi hukuki sebep vardır?

a.) İbra
b.) İfa yerine edim
c.) İfa amacıyla edim
d.) Tecdit
e.) Bağışlama

ZAMANAŞIMI

24. Zamanaşımının şartlarından biri; ‘‘borcun muaccel olması’’ dır. Diğeri hangisidir?

a.) Borcun ifasının istenebilir olması
b.) Kanunda öngörülen sürenin dolması
c.) Karşılıklı borçların bulunması
d.) Hak düşürücü sürenin geçmiş olması
e.) Alacağın istenebilir olması

25. Zamanaşımına uğramış borç nasıl bir borçtur?

a.) Eksik borç
b.) Nispi borç
c.) Muaccel borç
d.) Müeccel borç
e.) Menfi borç

26. Kanunda gösterilmiş nedenlerden birinin gerçekleşmesiyle, zamanaşımı süresinin işlemiş bölümünün yanması ve kural olarak eskisi kadar, yeni bir sürenin işlemeye başlamasına (......) denir.

a.) zamanaşımının tatili
b.) zamanaşımının devretmesi
c.) zamanaşımı süresinin dolması
d.) zamanaşımının durması
e.) zamanaşımının kesilmesi

27. Alacaklıyı, hakkını ileri sürmekten alıkoyan fiili veya manevi bir takım engeller ortaya çıkarsa zamanaşımının (......) söz konusu olur.

a.) Devretmesi
b.) Bitmesi
c.) Tatili
d.) Kesilmesi
e.) Durması

28. Borçlar Kanunumuzda söz konusu olan zamanaşımı hangisidir?

a.) Kazandırıcı zamanaşımı
b.) Düşürücü zamanaşımı
c.) Alacak hakkını düşürücü zamanaşımı
d.) İktisadi zamanaşımı
e.) İktisabi zamanaşımı
 


Etiketler : kpss alan bilgisi borçlar hukuku deneme - 4


Facebook Yorumlar

KPSS Lise