Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Konsolide Finansal Tablolar - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Konsolide Finansal Tablolar

reklam

Konsolide Finansal Tablolar

Madde 1Bu Tebliğin amacı; konsolide ve bireysel finansal tablolara ilişkin 27 nolu Türkiye Muhasebe Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Adı geçen Türkiye Muhasebe Standardı bu Tebliğ ekinde yer almıştır.

Kapsam

Madde 2Konsolide ve bireysel finansal tablolara ilişkin Türkiye Muhasebe Standardının kapsamı ekli TMS 27 metninde yer almaktadır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1 inci maddesi ile 24/2/2004 tarihli ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 Bu Tebliğde geçen;

TMSK ve Kurul: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunu,

TMS: Türkiye Muhasebe Standartlarını,

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını,

ifade eder.

Yürürlük

Madde 5 Bu Tebliğ 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

EK

Türkiye Muhasebe Standardı

(TMS 27)

Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar

Kapsam

1. Bu Standart, bir ana ortaklığın kontrolü altında bulunan bir grup işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasına ve sunumuna ilişkin esasları belirler.

2. İşletme birleşmeleri sırasında ortaya çıkan şerefiye de dahil olmak üzere, işletme birleşmeleri ile ilgili muhasebeleştirme yöntemleri ve bunların konsolidasyon üzerindeki etkileri bu Standart kapsamında değildir. (bakınız: "TFRS 3 İşletme Birleşmeleri")

3. Bu Standart, herhangi bir işletmenin yerel mevzuat gereği ya da kendi isteği ile bireysel finansal tablo düzenlemesi söz konusu olduğunda, bağlı ortaklıklar, iştirakler ve müştereken kontrol edilen işletmelerin muhasebeleştirilmesinde de uygulanır.

Tanımlar

4. Bu Standartda geçen terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir:

Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır.

Kontrol: Bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla, söz konusu işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür.

Maliyet yöntemi: Başka bir işletmeye yapılan bir yatırımın maliyet bedeli ile finansal tablolara yansıtıldığı muhasebeleştirme yöntemidir. Yatırımcı işletme, yatırım yapılan işletmeden kaynaklanan gelirleri ancak yatırımın elde edilme tarihinden sonra oluşan birikmiş karlardan yapılan dağıtımlar kadar gelir olarak muhasebeleştirir. Bu tutarlar dışında elde edilen dağıtımlar yatırımın geri kazanılması niteliğinde olup, yatırım maliyetinden indirilmek suretiyle muhasebeleştirilir.

Grup: Bir ana ortaklık ve onun tüm bağlı ortaklıklarıdır.

Azınlık payı: Bir bağlı ortaklığın net varlıklarının ve kar veya zararının ana ortaklık tarafından, doğrudan veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla dolaylı olarak, sahip olunmayan paylara isabet eden kısmını ifade eder.

Ana ortaklık: Bir veya daha fazla bağlı ortaklığı bulunan işletmedir.

Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık, bir iştirakte yatırımı olan bir işletme ya da müştereken kontrol edilen bir işletme yatırımcısı tarafından sunulan ve yatırımların raporlanan faaliyet sonuçları ya da net aktifleri yerine doğrudan özkaynak payına dayalı olarak muhasebeleştirildiği finansal tablolardır.

Bağlı ortaklık: Adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dahil olmak üzere, ana ortaklık tarafından kontrol edilen işletmelerdir.

5. Bir ana ortaklık veya onun bağlı ortaklığı, bir başka şirkete iştirak etmiş ya da müştereken kontrol edilen bir işletmeye ortak olmuş olabilir. Bu gibi durumlarda, bu Standarda uygun olarak hazırlanan ve sunulan konsolide finansal tablolarda, "TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar" ve "TMS 31 İş Ortaklıkları" Standardı hükümlerine de uyulur.

6. 5 inci paragrafta tanımlanan türde işletmeler için bireysel finansal tablolar, 5 inci paragrafta belirtilen finansal tablolara ilave olarak hazırlanan ve sunulan finansal tablolardır. Bireysel finansal tabloların, konsolide finansal tablolarla beraber ya da bunlara ek olarak sunulma zorunlulukları yoktur.

7. Herhangi bir bağlı ortaklığı, iştiraki ya da müştereken kontrol edilen bir işletmede payı bulunmayan bir işletmenin finansal tabloları, bireysel finansal tablo olarak adlandırılmaz.

8. 10 uncu paragraf uyarınca konsolide finansal tablo sunma yükümlülüğünden muaf tutulan bir ana ortaklık, bireysel finansal tablolarını kendisinin tek finansal tabloları olarak sunabilir.

Konsolide finansal tabloların sunumu

9. 10 uncu paragrafta tanımlanan konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünden muaf tutulan ana ortaklıklar dışındaki bir ana ortaklık, bağlı ortaklıklarını konsolide ettiği konsolide finansal tablolarını bu Standarda uygun olarak sunar.

10. Bir ana ortaklık yalnızca aşağıdaki durumlarda konsolide finansal tablo hazırlamayabilir:

(a) Ana ortaklığın kendisinin bir başka ana ortaklığın tamamen ya da kısmen sahip olunan bağlı ortaklığı konumunda olması ve diğer koşullarda oy hakkı olmayan ortaklar da dahil olmak üzere, diğer ortakların ana ortaklığın konsolide finansal tablo sunmaması konusunda bilgilendirilmiş ve buna itiraz etmemiş olmaları;

(b) Ana ortaklığın borçlanma araçları ya da özkaynağa dayalı finansal araçlarının kamuya açık bir piyasada işlem görmüyor olması (yerel veya bölgesel pazarlar dahil olmak üzere, yerli ya da yabancı bir borsa veya bir tezgah üstü piyasada);

(c) Ana ortaklığın kamuya açık bir piyasada işlem görmek üzere herhangi bir menkul kıymet ihracı için bir sermaye piyasası ya da diğer düzenleyici kuruluş nezdinde başvuruda bulunmamış olması veya başvuru sürecinde olmaması; ve

(d) Ana ortaklığın nihai ana ortaklığı veya herhangi bir ara ana ortaklığının kamuya açıklanmak üzere Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun konsolide finansal tablo hazırlaması.

11. 10 uncu paragraf uyarınca konsolide finansal tablo yerine bireysel finansal tablo sunmayı seçen ana ortaklıklar bu Standardın 37-42 nci paragrafları hükümlerine uyar.

Konsolide finansal tabloların kapsamı

12. Konsolide finansal tablolar ana ortaklığın tüm bağlı ortaklıklarını kapsar*.

13. Ana ortaklığın doğrudan veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla dolaylı olarak bir şirketteki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi durumunda, aksini kanıtlayan açık deliller olmadıkça, kontrolün var olduğu kabul edilir. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ana ortaklık bir şirketteki oy haklarından yarısına veya daha azına sahip olsa da, kontrolün var olduğu kabul edilir:**

(a) Diğer pay sahipleriyle yapılan bir anlaşma gereği oy haklarının yarıdan fazlasının kontrol edilmesi,

(b) Bir düzenleme veya sözleşme gereği, işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme yetkisine sahip olunması,

(c) İşletmenin kontrol edildiği organ olan yönetim kurulu veya eşdeğer yürütme organının üyelerinin çoğunluğunu atama veya görevden alma gücüne sahip olunması,

(d) İşletmenin kontrol edildiği organ olan yönetim kurulunda veya bu hakları haiz yürütme organında oyların çoğunluğunu kontrol etme gücünün elde bulundurulması.

 

*Eğer bir bağlı ortaklık elde etme sırasında "TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler" Standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak sınıflandırılabilme koşullarını yerine getiriyorsa, bu durumda TFRS 5’e göre muhasebeleştirilir.

** Bakınız: Özel Amaçlı İşletmelere ilişkin 12 no’lu Yorum.

14. Bir işletme, hisse senedi ilmuhaberleri, hisse-alım opsiyonu, adi hisse senedine çevrilebilir borç veya özkaynağa dayalı finansal araçlara, ya da buna benzer kullanıldığında veya dönüştürüldüğünde başka bir işletmenin faaliyet ve finansal politikalarıyla ilgili işletmeye oy gücü veren ya da başka bir tarafın oy gücünü azaltan (potansiyel oy hakları) araçlara sahip olabilir. Bir işletmenin diğer bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını kontrol etme gücü olup olmadığının değerlendirilmesinde, başka bir işletmece elde tutulan potansiyel oy hakları dahil olmak üzere, mevcut kullanılabilir veya dönüştürülebilir potansiyel oy haklarının varlığı ve etkisi dikkate alınır. Potansiyel oy hakları, gelecekteki bir tarihte ya da gelecekte meydana gelecek bir olaya bağlı olarak kullanılabilmeleri veya dönüştürülebilmeleri gibi durumlar söz konusu olduğunda, o an için mevcut kullanılabilir veya dönüştürülebilir potansiyel oy hakkı olarak değerlendirilmez.

15. Potansiyel oy haklarının kontrol gücüne katkıda bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde; işletme, yönetimin bu hakları kullanma ve dönüştürme isteği ve finansal yeterliliği dışında, olayla ilgili (bireysel veya topluca değerlendirilen potansiyel oy haklarının kullanılma koşulları ve sözleşmeye bağlı düzenlemeler dahil) tüm hususları inceler.

16. "-"

17. "-"

18. "-"

19. Bir bağlı ortaklık, sadece yatırımcının bir girişim sermayesi (risk sermayesi), yatırım fonu, ya da benzeri bir işletme olması sebebiyle konsolidasyon kapsamı dışında bırakılamaz.

20. Bir bağlı ortaklık, sadece faaliyet konularının grup içerisindeki diğer şirketlerin faaliyet konularından farklı olması sebebiyle konsolidasyon kapsamı dışında bırakılamaz. Bu gibi bağlı ortaklıkların konsolide finansal tablolara dahil edilmesi ve farklı faaliyet konularına ilişkin ilave bilgilerin dipnotlarda belirtilmesi suretiyle bağlı ortaklıklar hakkında gerekli bilgiler sunulmuş olur. Örneğin, "TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama" Standardında kamuya açıklanması öngörülen bilgiler, grup içerisindeki değişik faaliyet konularının açıklanmasını sağlar.

21. Bir ana ortaklık, bağlı ortaklığın faaliyetlerinden fayda sağlamak üzere finansal ve faaliyet politikalarını yönlendirme gücünü kaybettiği zaman kontrolü kaybetmiş sayılır. Kontrolün kaybı, sahiplik oranlarında mutlak ya da göreceli bir değişiklikle veya böyle bir değişiklik olmaksızın gerçekleşebilir. Bir bağlı ortaklığın, hükümetin, mahkemenin, kayyum ya da bir düzenleyici otoritenin kontrolü altına girmesi bu duruma örnek oluşturan hususlar arasındadır. Bu tür bir durum sözleşmeye bağlı bir anlaşmanın sonucu olarak da ortaya çıkabilir.

  

Konsolidasyon işlemleri

 22. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında; ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların tüm varlık, yabancı kaynak ve özkaynakları, gelir ve gider kalemleri satır satır toplanarak birleştirilir. Konsolide finansal tabloların grupla ilgili finansal bilgileri tek bir ekonomik işletmeye aitmiş gibi gösterebilmesi için daha sonra aşağıdaki işlemler uygulanır:

(a) Ana ortaklığın herbir bağlı ortaklıktaki yatırım tutarı ve bağlı ortaklıkların özkaynaklarından ana ortaklığın payına isabet eden tutarlar elimine edilir (bu işlemden arta kalan şerefiye ile ilgili hususlar TFRS 3’te belirlenmiştir);

(b) Konsolide edilen bağlı ortaklığın dönem kar/zararından azınlık paylarına isabet eden tutarlar belirlenir; ve

(c) Konsolide edilen bağlı ortaklığın net aktiflerinden azınlık paylarına isabet eden tutarlar ana ortaklığa isabet eden tutardan ayrı olarak belirlenir. Net aktiflerden azınlık paylarına isabet eden tutarlar:

(i) TFRS 3’e uygun olarak, işletme birleşmesinin gerçekleştiği tarihte hesaplanan azınlık payları; ve

(ii) İşletme birleşmesinin gerçekleştiği tarihten sonra özkaynaklarda meydana gelen değişikliklerden azınlık paylarına isabet eden tutarlardan oluşur.

23. Potansiyel oy haklarının mevcut olduğu durumlarda, kar/zarar veya özkaynaklardaki değişimle ilgili olarak ana ortaklık ve azınlık paylarına isabet eden tutarlar belirlenirken; mevcut sahiplik durumu dikkate alınır, potansiyel oy haklarının muhtemel kullanımı veya dönüştürülmesi gibi durumlar bu hesaplamaya dahil edilmez.

24. Grup içi bakiyeler, işlemler, gelir ve giderler tamamen elimine edilir.

25. Gelir, gider ve temettüler dahil olmak üzere, grup içi bakiyeler ve işlemler tamamen elimine edilir. Grup içi işlemler nedeniyle oluşan ve stoklar ve maddi duran varlıklar gibi varlıkların maliyetine dahil edilen kar ve zararlar tamamen elimine edilir. Grup içi zararlar, varlıklarda konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken bir değer düşüklüğünün oluştuğunu gösterebilir. Grup içi işlemlerden kaynaklanan kar ve zararların elimine edilmesi sırasında ortaya çıkan geçici farklara ilişkin olarak TMS 12 "Gelir Vergileri" Standardı hükümleri uygulanır.

26. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ana ortaklık ve bağlı ortaklık finansal tabloları aynı tarih itibariyle hazırlanmış olmalıdır. Ana ortaklık ve bir bağlı ortaklığın raporlama tarihlerinin farklı olması durumunda, uygulanmasının mümkün olmadığı durumlar hariç olmak üzere, bağlı ortaklık konsolidasyon amacıyla ana ortaklığın finansal tabloları ile aynı tarihli ilave finansal tablolar hazırlar. 

27. 26 ncı paragrafa uygun olarak konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan bağlı ortaklık finansal tablolarının ana ortaklık finansal tablolarından farklı tarihli olması durumunda, iki tarih arasında geçen süre zarfında gerçekleşen önemli işlem ve olaylar ilgili finansal tablolara yansıtılır. Her durumda, ana ortaklık ile  bağlı ortaklığın raporlama tarihleri arasındaki fark üç aydan fazla olamaz. Raporlama dönemlerinin uzunluğu ve raporlama tarihlerinin farklılığı dönemler itibariyle aynı olmalıdır.

28. Konsolide finansal tablolar, benzer işlemler ve benzer koşullardaki diğer olaylar için yeknesak muhasebe politikaları benimsenerek düzenlenir.

29. Konsolide finansal tablolara dahil olan şirketlerin herhangi birinin finansal tablolarının benzer işlemler ve benzer koşullardaki diğer olaylar için farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olması durumunda, konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında ilgili şirketin finansal tablolarında gerekli düzeltmeler yapılır.

30. Bir bağlı ortaklığın gelir ve giderleri, TFRS 3’de belirlenen elde etme tarihinden itibaren konsolide finansal tablolara dahil edilir ve bu durum ana ortaklığın bağlı ortaklık üzerindeki kontrol gücünü kaybettiği tarihe kadar devam eder. Bağlı ortaklık elden çıkarıldığında; elde edilen gelir ile bağlı ortaklığın defter değeri arasındaki fark, konsolide gelir tablosuna kazanç veya zarar olarak yansıtılır. Bu işlem ile ilgili olarak, varsa "TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri" Standardına uygun olarak doğrudan özkaynak ile ilişkilendirilen birikmiş kur farkları kazanç veya zararın hesaplanmasında dikkate alınır.

31. Bağlı ortaklık, bağlı ortaklık olma sıfatını kaybettiği ve "TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar" Standardında tanımlanan iştirak veya TMS 31’de tanımlanan müştereken kontrol edilen işletme haline de gelmediği takdirde, bağlı ortaklık olma sıfatını kaybettiği tarih itibariyle "TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" Standardına uygun olarak muhasebeleştirilir.

32. Bağlı ortaklık sıfatının kaybedildiği tarih itibariyle ilgili işletmenin defter değeri, TMS 39 kapsamında finansal varlık olarak ilk defa değerlenmesinde maliyet bedeli olarak kabul edilir.

33. Azınlık payları, konsolide bilançoda ana ortaklığın özkaynaklardaki payından ayrı olarak özkaynaklar içerisinde gösterilir. Grubun kar ya da zararından azınlık paylarına isabet eden tutar da ayrıca gösterilmelidir.

34. Kar ya da zarar, ana ortaklık hissedarlarına ve azınlık paylarına aittir. Bu payların her ikisi de özkaynak niteliğinde olup, azınlık paylarına isabet eden tutar gelir ya da gider değildir.

35. Konsolide edilmiş bir bağlı ortaklıkla ilgili olarak azınlık paylarına isabet eden zararın tutarı, bağlı ortaklıktaki azınlık payı tutarını aşabilir. Bu durumda, azınlık pay sahiplerinin zararı karşılamaya yönelik herhangi bir bağlayıcı yükümlülüğünün olması ve zararı karşılamak için gerekli ilave yatırımları yapabilme gücünün yeterli olması durumu hariç, söz konusu fazla kısım bağlı ortaklıktaki çoğunluk payından mahsup edilir. Konsolidasyona tabi şirketin daha sonra kara geçmesi halinde, daha önce mahsup edilen tutarlara ulaşılıncaya kadar tüm karlar çoğunluk paylarına ilave edilir.

36. Bir bağlı ortaklığın azınlık paylarına ait olan ve özkaynak olarak sınıflanan imtiyazlı hisse senedi olması durumunda, ana ortaklık kendi payına isabet eden kar ya da zararı hesaplarken, açıklansın ya da açıklanmasın, bu imtiyazlı hisselerin payına düşen temettülerin etkilerini dikkate alır.

Bağlı ortaklık, iştirak ve müştereken kontrol edilen işletmelerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi

37. Bireysel finansal tabloların hazırlanmasında, TFRS 5 uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmayan (ya da satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflanan bir grup varlık içerisine dahil edilmeyen) bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştirakler;

(a) Maliyet değeriyle, veya

(b) TMS 39’a uygun olarak muhasebeleştirilirler.

Her bir yatırım kategorisi için aynı muhasebe politikasının uygulanması esastır. Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflanan (ya da satış amaçlı varlık olarak sınıflanan bir grup varlık içerisine dahil edilen) bağlı ortaklıklar, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştirakler TFRS 5’e uygun olarak muhasebeleştirilir.

38. Bu Standart, hangi işletmelerin kamuya açıklanmak üzere bireysel finansal tablo hazırlaması gerektiğini belirlemez. Bir işletmenin TFRS’ye uygun bireysel finansal tablo hazırlaması durumunda, Paragraf 37 ve 39-42 hükümleri uygulanır. İşletme, paragraf 10’da belirtilen istisnalar kapsamına girmedikçe, 9 uncu paragrafta zorunlu tutulduğu üzere, kamuya açıklanmak üzere konsolide finansal tablo düzenlemeye devam eder.

39. Konsolide finansal tablolarda TMS 39’a uygun olarak muhasebeleştirilen bağlı ortaklıklar, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştirakler, yatırımcının bireysel finansal tablolarında da aynı yöntemle muhasebeleştirilir.

Açıklamalar

40. Konsolide finansal tabloların dipnotlarında aşağıdaki açıklamalar yapılır:

(a) "-"

(b) "-"

(c) Ana ortaklığın doğrudan veya bağlı ortaklıklar vasıtasıyla dolaylı olarak oy hakkının %50’sinden fazlasına sahip olmadığı durumlarda ana ortaklık ile bağlı ortaklık arasındaki ilişkinin niteliği,

(d) Doğrudan veya bağlı ortaklıklar vasıtasıyla dolaylı olarak oy hakkının veya potansiyel oy hakkının %50’sinden fazlasına sahip olunmakla beraber, kontrolün olmadığı varsayılarak konsolidasyona dahil edilmeyen işletmelerin konsolidasyona dahil edilmeme nedenleri,

(e) Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan, ana ortaklığınkinden farklı bir raporlama tarihi veya hesap dönemine ilişkin olan bağlı ortaklık finansal tablolarının raporlama tarihi ile, farklı bir raporlama tarihi veya döneminin kullanılmasının nedeni, ve

(f) Borçların geri ödenmesi veya nakit temettü dağıtılması gibi konularda, bağlı ortaklığın ana ortaklığa fon aktarması ile ilgili olarak önemli bir kısıtlama varsa, bu kısıtlamanın esası ve boyutu.

41. 10 uncu paragraf uyarınca konsolide finansal tablo hazırlamamayı tercih eden bir ana ortaklığın bireysel finansal tablo hazırlaması durumunda, bireysel finansal tablolar aşağıdaki açıklamaları içermelidir:

(a) Finansal tabloların bireysel finansal tablo olduğu; konsolidasyondan muafiyetin tercih edildiği; kamuya açıklanmak üzere TFRS’ye uygun konsolide finansal tablosu hazırlanan işletmenin adı ve tescil olduğu ya da faaliyet gösterdiği ülke ve bu konsolide finansal tabloların elde edilebileceği adres;

(b) Tescil edildiği ya da faaliyet gösterdiği ülkeler, sahiplik oranları ve oy hakkı oranının sahiplik oranından farklı olması durumunda oy hakkı oranına ilişkin bilgiler dahil olmak üzere, önemli bağlı ortaklık, müştereken yönetilen işletme ve iştirak yatırımlarının listesi; ve

(c) "b" bendinde belirtilen yatırımların muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntemlere ilişkin açıklama.

42. 41 inci paragrafta tanımlanan ana ortaklık tanımı dışında kalan bir ana ortaklık, bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen bir işletme veya iştirak yatırımcısı bireysel finansal tablo hazırladığında, bu finansal tablolarda aşağıdakiler açıklanır:

(a) Finansal tabloların bireysel finansal tablo olduğu ve kanunen hazırlanma zorunluluğu bulunmuyorsa neden hazırlandığı;

(b) Kayıtlı olduğu ya da faaliyet gösterdiği ülkeler, sahiplik oranları ve oy hakkı oranının sahiplik oranından farklı olması durumunda oy hakkı oranına ilişkin bilgiler dahil olmak üzere, önemli bağlı ortaklık, müştereken yönetilen işletme ve iştirak yatırımlarının listesi; ve

(c) "b" maddesinde belirtilen yatırımların muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntemlere ilişkin açıklama.

Ayrıca finansal tabloların bu Standardın 9 uncu paragrafına, TMS 28 ve TMS 31 Standartlarına uygun olarak hazırlandığının belirtilmesi gerekir.


Etiketler : konsolide finansal tablolar


Facebook Yorumlar

KPSS Lise